...

Mental health promotion project Career development for sustainability at Ban Samae Community, Tha Phaya Subdistrict, Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนบ้านแสม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.3
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2สุมลทิพย์ สนธิเมืองสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก45
3สุทธิดา แก้วมุงคุณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ45

SDGs ภาษาไทย
   โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนบ้านแสม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กำไล สมรักษ์, สุมลทิพย์ สนธิเมือง, สุทธิดา แก้วมุงคุณ ความเป็นมา: ชุมชนบ้านแสม ประกอบด้วย 230 คน (73 ครัวเรือน) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่รวมกันแบบเครือญาติ มีพฤติกรรมบริโภคที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น ชุมชนได้รับผลกระทบจากจากการระบาดโควิด 19 หลายด้านคือ 1) ด้านสุขภาพในชุมชนเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ 2) ด้านเศรษฐกิจ ตลาดในชุมชนปิดไม่มีที่จำหน่ายสินค้า 3) ด้านสังคม คนในชุมชนไม่สามารถรวมกลุ่มทำกิจกรรมได้ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม สภาพพื้นที่ของชุมชนเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังอยากแก่การทำความสะอาด ทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค เนื่องจากการระบาดใหญ่โควิด- 19 สิ่งเหล่านี้ทำให้สูญเสียรายได้ของครอบครัว ทำให้เกิดความเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต โครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สำนักพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแต่ละคนมีความสำคัญมาก จึงต้องการจะช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกได้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรค Covid-19 และชุมชนบ้านแสมได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การระบาดใหญ่นี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตความเป็นอยู่ที่ดีและรายได้ของคนในชุมชน จึงได้รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ โดยมีกลุ่มเครื่องแกงและการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม ได้พูดคุยทำให้สุขภาพจิตและรายได้ของสมาชิกในชุมชนดีขึ้น วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เกิดกลุ่มแกนนำและกลุ่มอาชีพ มีความรู้ ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ สร้างอาชีพ ลดผลกระทบ การระบาดของโควิด – 19 ในชุมชน 2. เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างอาชีพลดผลกระทบการระบาดของโควิด – 19 ในชุมชน 3. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีรายได้เพิ่มขึ้น มีสุขภาพจิตดีขึ้น ระยะเวลา ระยะเวลาโครงการวันที่เริ่มต้น1 มกราคม 2566 วันที่สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ และคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือคณะทำงานจำนวน 15 คนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 73 คน กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ ได้แก่บุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ในชุมชน จำนวนรวม 140 คน การดำเนินงาน ประการแรก ผู้นำชุมชนได้รับการฝึกอบรมให้เป็นบุคลากรหลักของโครงการ โดยเน้นความรู้ เช่น การบริหารจัดการโครงการ การตลาดออนไลน์ การจัดการรายได้ของครอบครัว และวิธีการทำเครื่องแกง การเพาะเห็ดนางฟ้า และเรียนรู้วิธีการจัดทำกิจกรรมบัญชีรายรับและรายจ่ายของครัวเรือนเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จากนั้นพวกเขาก็ร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ และทำ ภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ,รพ.สต. บ้านวัดสระ, พัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง, กศน.อำเภอปากพนัง , องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยา,โรงเรียนวัดสระ,ปราชญ์ชุมชน, อสม. กลุ่มเครื่องแกงบ้านแสม, ผู้นำชุมชนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผลลัพธ์ 1. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนากลุ่มเครื่องแกงเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและครัวเรือนได้ ร้อยละ 80 2.มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าอย่างถูกวิธีร้อยละ100 3. มีการจัดหาอาหารปลอดภัยให้กับครัวเรือนโดยการปลูกผักริมรั้ว(ตู้เย็นข้างเริน) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตและเพิ่มรายได้ 4. กลุ่มอาชีพการทำเครื่องแกงมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณครัวเรือน 500 บาท/เดือน 5.สมาชิกกลุ่มเครื่องแกงได้มาพบปะพูดคุยกันทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีขึ้นร้อยละ 80 6.ได้รู้ถึงการทำบัญชีครัวเรือนแบบอย่างง่ายร้อยละ 80 7. มีการออมเงินธนาคารหมู่บ้าน62 ราย 8. มีกลุ่มพิการแขนขาอ่อนแรงได้มีอาชีพเพาะเห็ดขาย 1 ราย ผลกระทบ สุขภาพจิตดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจจากการมีทักษะอาชีพและมีความปลอดภัยในการประกอบชีพ

SDGs ภาษาอังกฤษ

   Mental health promotion project Career development for sustainability at Ban Samae Community, Tha Phaya Subdistrict, Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province Prof. Kumlai Somrak Aj. Sumoltip Sontimuang Aj. Suttida keawmoongkun Background: The Samae Community consists of 230 individuals (73 households). The occupations of the people in the Samae Community include agriculture. Live together like a relative Most health behaviors are inappropriate for chronic diseases such as high blood pressure, diabetes, etc. They were severely impacted by the Covid-19 pandemic resulting in several aspects 1) Health: the community causes stress, anxiety, and insomnia.2) economy: they couldn't sell their products from the farms because the fresh market closed. 3) Social: People in the community cannot gather together to do activities. Don't leave the house and less participation in the community 4) Environmental: The area of the community is a lowland area with standing water a source of disease transmission. Due to the pandemic, These were resulting in a loss of family income. Furthermore, a majority of the community members around experienced moderate to severe stress, affecting their mental health. This project is crucial to improve their quality of life post-pandemic. The School of Nursing, Walailak University, recognizes that the quality of life is of utmost importance in supporting a healthier. In the past few years, several countries around the world have suffered from the Covid-19 pandemic, and the Samae Community has also been highly impacted by the pandemic situation. Then, “To Promote mental health, Well-being, and Family Income by Curry paste group, fairy mushroom cultivation: Ban Samae Community, ” was formulated to enhance community economic and promoting the mental health among community members. Objective: 1. In order to create leaders and professional groups, have knowledge, skills, health promotion, creating a career, reducing the effects of the outbreaks of the covid - 19 in the community. 2. To create a mechanism for driving health promotion Create a career of the outbreak of the Covid - 19 in the community. 3. The affected group has increased revenue. Have better mental health Period: Project period, starting date 1 January 2023 Project ending date 31 December 2023 Total of 12 months Collaboration project: The success of this project was the result of collaboration among community leaders, Baan Wat Sa Health Promoting Hospital, Tha Phaya Subdistrict Administrative Organization, Pak Phanang District Community Development, , Wat Sa School, community philosopher, Ban Samae Curry Paste, Pak Phanang Non-Formal and Informal Education Centre, Pak Phanang District Public Health, Thai Health Promotion Foundation, and other NGOs working in the community, and the arrangement by the School of Nursing, Walailak University. Target group: The target audience for this project is the community leaders The main target group is the population that will participate in the project. and expect behavioral changes to occur It is a working group of 15 people, a group of 73 people affected, a total of 88 people. Secondary target group is the population group that receives benefits from project operations. Including people who receive benefits in the community, totaling 140 people. Process: Firstly, the community leaders were trained as core personnel of the project, focusing on knowledge such as project management, online marketing, family’s income management, Curry paste group and fairy mushroom cultivation methods. and learn how to prepare household income and expenditure accounts activities to promote mental health and activities to promote occupational safety. Then, they cooperated with other community members, and successfully project. Finally, the project was expansion to everyone in community and others who interested by the knowledge management strategy. Project Outcome: 1. the curry paste group to create income for the group and household, 80 %. 2. 100% knowledge about mushroom cultivation correctly. 3. Safe food is provided to households by growing vegetables along the fence (refrigerator next to the house) to enhance mental health and increase income. 4. The curry paste making occupation group had an increased household income of approximately 500 baht/month. 5. 80% improvement in mental health. 6. Learn about simple household accounting 80% 7. 62 people saving money in village banks. 8. There is a group of disabled people with weak limbs who have a career growing mushrooms for sale. Consequently: This project not only improved their quality of life but also created new job opportunities. They have successfully planting using organic methods is more advantageous for the people in the community, as it promotes healthier food consumption as well.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/