...

The pineapple processing increases income and mental health promotion: Ban Don Sai, Thung Raya Subdistrict, Sawi District, Chumphon Province.


การแปรรูปสับปะรด เพิ่มรายได้ สร้างเสริมสุขภาพจิต: บ้านดอนทราย ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2อุษา น่วมเพชรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก55
3ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ35

SDGs ภาษาไทย
  

ความสำคัญ: ด้วยสถานการณ์ของพื้นที่จังหวัดชุมพรในปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบจากเหตุการณ์จากวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลด้านเศรษฐกิจให้ย่ำแย่ ซึ่งกระทบไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชนบ้านดอนทราย ตำบลทุ่งระยะ ทั้งการว่างงานของคนหนุ่มสาววัยทำงานชนชั้นแรงงาน วัยผู้สูงอายุเกิดปัญหาในการใช้ชีวิต การทำงานและการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตอยู่แล้ว ต้องประสบปัญหาเพิ่มขึ้นอีก สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ ภาวะคนตกงานมีมากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายสูง รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ก่อให้เกิดความเครียด และยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนบ้านดอนทราย ตำบลทุ่งระยะ

          การดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมในการแปรรูปจากสับปะรดและปลูกผัก โดยการรวมกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบ พัฒนาฝีมือและทักษะรวมกลุ่ม สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ทักษะเพิ่มรายได้ครัวเรือน ต่อยอดให้พืชผลเกษตรเป็นสินค้า สร้างคน สร้างงาน เป็นชุมชนที่จัดการตนเองได้ มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดี ลดภาวะเครียด โดยใช้ทรัพยากรทุนในพื้นที่รวมถึงทั้งบุคคลในชุมชน เครือข่าย หน่วยงานในท้องถิ่นท้องที่ ตลอดจนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ก่อเกิดความพอดี เพียงพอ พึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีระบบแบบแผนนำไปสู่ชีวิตที่เป็นสุข

          กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คณะทำงาน จำนวน 25 คน ประกอบด้วย กรรมการชุมชน กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ จิตอาสา และผู้นำธรรมชาติ  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 105 คน ได้แก่ คณะทำงานและสมาชิก วิสาหกิจสับปะรดสวี ทั้งอำเภอ จำนวน 8 ตำบล จาก 11 ตำบล และเกษตรกรสับปะรด กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชุมชน แก่นนำกลุ่มอาชีพ  รวมทั้งหมด 130 คน

          กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดและเกษตรกรอื่น ๆ คนตกงาน จากการรับจ้างจำนวนทั้งหมด  350 คน

องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน:

1. เกษตรอำเภอสวี บทบาทหน้าที่ จัดให้มีองค์ความรู้ในการทำเกษตรมูลค่าสูง

2. พาณิชย์จังหวัดชุมพร บทบาทหน้าที่ ส่งเสริมด้านการทำตลาดสินค้า

3. พัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ พัฒนาทักษะในการปรับปรุงดิน

ผลลัพธ์ของโครงการ:  

  1. เกิดกลุ่มแกนนำมีความรู้ ทักษะ เรื่องการอาชีพเสริม และส่งเสริมสุขภาพจิต ภายหลังการดำเนินโครงการแกนนำมีความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาวะ มีทักษะและสามารถฝ่าวิกฤตด้านสุขภาพกายและจิตได้ดี นอกจากนี้แกนนำมีความรู้ และมีทักษะในด้านการแปรรูปสับปะรด ทำให้มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายสับปะรดแปรรูป
  2. มีกลไกบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง ชุมชนมีข้อตกลงร่วมกลุ่มอาชีพ มีแกนนำในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย แกนนำกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำอาชีพเสริม สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 กลุ่ม
  3. ปรับสภาพแวดล้อมที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีอาชีพเสริม เกิดช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊กในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดสวี และมีการโพสต์การขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เกิดต้นแบบส่งเสริมด้านอาชีพโดยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เกิดศูนย์เรียนรู้การทำปุ๋ยคุณภาพสูงใช้เองในครัวเรือน เกิดผลลัพธ์การแปรรูปสับปะรดที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 อย่าง สมาชิกในครัวเรือน ให้ความร่วมมือดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น 
  4. คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอาชีพเสริม กล่าวคือ มี สมาชิกกลุ่มอาชีพมีรายจ่ายลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 10 คน และกลุ่มเป้าหมายทราบถึงปัญหาสุขภาพจิตก่อนและหลังดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนไม่เครียด มีงานทำ มีรายได้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 25 คน 

SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: The impact of the 2019 coronavirus disease epidemic (COVID-19) crisis is currently being felt in Chumphon Province, which has a poor economic position. It has had an impact on the economic problem in Ban Don Sai's Thung Raya Subdistrict. Working age is unemployed, and elderly persons are experiencing living difficulties as a result of COVID-19. Additionally, it has an impact on local employment and commercial activity. Especially, the vulnerable groups have extra difficulties. Due to these factors, there is an increase in the number of unemployed people, high household economic costs, income is insufficient to meet expenses. Residents of Ban Don Sai, Thung Raya Subdistrict, who are afflicted by this cause of stress also experience mental health problems.

          In that situation, the project "The pineapple processing increases income and mental health promotion: Ban Don Sai, Thung Raya Subdistrict, Sawi District, Chumphon Province" was started as a result of the affected individuals working together with diverse network partners. The project wants to accomplish the following goals: 1) To support community leaders and business organizations. 2) To restore occupational groups to be able to earn additional income. 3) To promote mental health.

          Main target group: Total 130 members include; working groups 25 individuals and the affected groups 105 individuals. In working group including; Sawi Pineapple Community Enterprise members, pineapple growers, village health volunteers, older citizens, and local philosophers from 8 of Sawi District's 11 sub-districts.

          Secondary target group: 350 people from pineapple farmers and other farmers, unemployed people.

Partnerships:

1. Chief of Sawi District Agricultural Extension Office had a duty to provide the knowledge of high value agriculture.

2. Director of Chumphon Provincial Commerce Affairs had a duty to promote products.

3. Director of Chumphon Land Development Station had a duty to develop skills in improving soil.

 

Outcomes:  

  1. The leaders group has knowledge and skills to restore occupational groups to be able to earn additional income and mental health promotion. After the project, the leaders had knowledge in promoting wellbeing and coping skills able to physical and mental health crises. In addition, the leaders have knowledge and skills in the pineapple processing increases income and mental health promotion
  2. A strong group management mechanism, for instance, when the community comes to an agreement, a leader is responsible for encouraging involvement from network partners, and the leader group earns extra income by overseeing group activities at least 5 groups continually.
  3. Change the environment to decrease costs gain more money and start a second career more channels for marketing have emerged, particularly online where businesses are frequently posted under the name "Sawi Pineapple Community Enterprise Group" on Facebook. A plan for using the processing of agricultural goods to further professions. A center for training in the production of superior fertilizer for household use. At least five more pineapple processing. And family members work together to complete ongoing tasks the domestic economy has grown.
  4. The population's income has increased, which has enhanced the quality of life for those who are affected and pursue a second career. The members group has decrease costs. The target group was aware that ten persons had increased salaries and had mental health issues. 25 persons were discovered to have lower levels of stress, increasing income and higher quality of life.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/