...

Community trade yard income increasing project Mental health campaign of Ban Dok Daeng) Moo 5, Bangsai, Takuapa, Phang-nga province


โครงการลานค้าชุมชนเพิ่มรายได้ ส่งเสริมสุขภาพจิตบ้านดอกแดง หมู่ที่ 5 ตาบลบางไทร อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.3
11.4.2
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96.92

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2น้ำฝน ฤทธิภักดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก50
3อาทิตย์ บุญรอดชูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ30
4รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5
5ปฤษดาพร ผลประสารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5
6กัญญาภัค ปลื้มใจสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

          บ้านดอกแดง เป็นชุมชนที่มีพื้นที่สวนพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา และสวนผลไม้ อาชีพหลักๆในชุมชนจึงเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกร ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่การท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเขาหลัก เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่ ทำให้การเช่าร้านค้า การขายของรถเข็น หรือการขายผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ไม่สามารถขายได้ แม้แต่ตลาดในชุมชนก็ทยอยปิดตัวลงเนื่องจากต้นทุนการประกอบกิจการสูง 2) ผลกระทบทางสังคม จากการขาดรายได้ ส่งผลให้มีคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน แม้จะไม่บ่อยมากนัก แต่สร้างความหวาดระแวงกลัวทรัพย์สินในบ้านจะสูญหาย ร่วมกับปัญหายาเสพติดในกลุ่มว่างงาน และมักเป็นการดื่มน้ำใบกระท่อม ปัญหาความเครียดเพิ่มมากขึ้น ความสุขของประชาชนลดลง นอกจากนี้กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีในชุมชน เช่น กลุ่มแกงไตปลา กลุ่มผ้าปาเต๊ะ และกลุ่มน้ำมันระเหย มีต้นทุนการผลิตที่สูง ไม่ได้ผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กหรือบุตรหลาน 3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โรงแรมหลายโรงแรมในพื้นที่ใกล้เคียงทยอยปิดตัวลง ส่งผลให้ประชาชนที่ไปเป็นพนักงานโรงแรมถูกเลิกจ้าง พบจำนวนผู้ว่างงาน 250 คน ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น   4) ผลกระทบทางสุขภาพ พบว่ามีระดับความเครียดเพิ่มขึ้น จากผลการประเมิน ST5 พบว่าความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง

          ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่า หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนำไปสู่การเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต มีความเครียดจากการว่างงาน รายได้ที่ตกต่ำ ชุมชนบ้านดอกแดง จึงมีแนวคิดการจัดทำโครงการลานค้าชุมชน เพิ่มรายได้ โดยมุ่งให้เป็นลานค้าระดับหมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้หมู่บ้านไม่เคยมีลานค้าหรือศูนย์รวมสินค้า หรือศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้าเลย ซึ่งชุมชนได้วางแผนการเลือกทำเลลานค้าให้เข้าถึงได้ง่าย การกำหนดวันจำหน่ายที่ชัดเจน มีการวางแผน และมีระบบการติดตามคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ 1) ระยะเตรียมความพร้อม มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหมู่บ้าน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงาน แก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ 2) ระยะดำเนินการ เริ่มจากกิจกรรมการให้ความรู้ชุมชนเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนหลังการระบาดของโรคโควิด-19  และการสร้างสื่อออนไลน์อย่างไรให้ยอดขายโคตรปัง โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การจัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะการทำดินปลูก ซึ่งคณะทํางานเชิญวิทยากรที่เป็นปราชญ์ชาว บ้านในชุมชนจํานวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมจากพัฒนาชุมชน และมีการทําดินปลูกอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้ความรู้ในการทําดินปลูก สาธิตการทําดินปลูก โดยให้ผู้ไดรับผลกระทบจํานวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรม   พร้อมฝึกทักษะการปฏิบัติและได้นําไปผลิตในครัวเรือน เพื่อนําใช้ในการปลูกผัก และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการจักสาน ซึ่งคณะกรรมการโครงการเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความชํานาญด้านการจักสานในชุมชนจํานวน 1 คน มาเป็นวิทยากร เช่น ตะกร้า กระเป๋า แนะนําและให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างแบบ สาธิตด้านการจักสานให้แก่ผู้รับผลกระทบจํานวน 50 คน รวมถึงการนําความคิดสร้างสรรค์ ความชํานาญ และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านในการสรรสร้างให้เป็นชิ้นงานได้

            ผลลัพธ์ 1) ผู้ได้รับผลกระทบร่วมอบรมเสริมทักษะและมีความรู้เรื่องการทำดินปลูก จำนวน 50 คน 

                         2) ผู้ได้รับผลกระทบร่วมอบรมเสริมทักษะการจักสาน จำนวน 50 คน 

                         3) ผู้ได้รับผลกระทบร่วมอบรมเสริมทักษะการทําผ้ามัดย้อมอย่างน้อย 50 คน

                         4) ผู้ได้รับผลกระทบที่ว่างงานมีอาชีพรองรับร้อยละ 80 

                         5) ผู้ได้รับผลกระทบมีหนี้สินลดลงร้อยละ 50

            จากผลลัพธ์ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบมีสุขภาพจิตดีขึ้นร้อยละ 80


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

          Ban Dok Daeng is a community that has economic plantations such as oil palms, 
rubber plantations, and orchards. The main occupation in the community is farmers. After the epidemic situation of COVID-19 impacts the following areas:
           1. Environmental impact: Due to an area connected to the tourism area on the 
coast of Khao Lak, when no tourists enter the area tourist property leasing, street food or sales of vegetables, fruits, and clothes cannot be sold, even though the local market has gradually closed due to high operating costs.
           2. Social impact: Regarding lack of income, the amount of unemployment increased. 
There are petty theft problems in the community, although not very often, but it creates a sense of suspicion and fears that the property in the house will be lost and drug problems among the unemployed and often drinking weed juice, high-stress problems, people's happiness has decreased. In addition, various occupational classes in the community, such as the Kaeng Tai Pla group, Batik group, and the volatile oil group have high production costs not continuously produced. That’s the cause of the family's lack of income and affecting the educational opportunities of children.
            3. Economic impact: Many hotels in nearby areas are gradually closing. Impacted to 
250 employees were fired and household debt is increasing.
           4. Health impact: It was found that stress levels increased. According to the ST5 
assessment results, it was found that the stress level was moderate. Issues and impacts that occur show that in the post-COVID-19 outbreak situation, there are people in some areas experiencing economic downturns, leading to mental health problems. There is stress from being unemployed and decreased income. Ban Dok Daeng created a community trading yard project to increase income by aiming to make it a village-level trading yard. Previously, the village did not have a trading yard or product center, or product exchange center. The community has planned to choose a location for the trading yard to be easily accessible. Setting a sales date, planning, and having a system for product quality control as specified. The operating steps are as follows:
            1. Preparation phase: A village committee was established to plan and work, solve problems, and monitor the performance of occupation classes.
            2. Operation phase: Started with an activity to educate the community on the economic changes of the community after the outbreak of COVID-19 and how to create online media to get a great sales volume. There will be lecturers giving lectures, and organizing training activities to enhance the skills of soil. The project committee invited 1 speaker who is the local philosopher in the community and has been trained by community development and there is continuous soil cultivation. He is a knowledgeable person in the cultivation of the soil, and soil-making demonstration by allowing 50 affected people to attend the training, practice practical skills, and be used to produce in the household for use in growing vegetables and increasing agricultural productivity. For basketry, the project committee invited one community scholar with knowledge and expertise in basketry to be a lecturer on items such as baskets and bags, giving advice and basic knowledge in design, creation of a pattern, demonstration of basketry for 50 affected people, including the use of creativity, expertise, and wisdom of local philosophers in creating the products.
Results
            1. 50% of affected people participated in training to enhance their skills and knowledge about making soil for planting.
            2. 50% of affected people participated in training to enhance basketry skills.
            3. At least 50% of affected people participated in training to improve their skills in tie-dyeing.
            4. 80% of affected people who are unemployed have a career.
            5. 50% of the affected people had their debt reduced.
            In conclusion, 80% of the affected people have better mental health
 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/