...

Kaeng tai pla for Health, Income Generation, and Community Well-being Khao Rae Village, Village No. 3, Pak Phraek Subdistrict, Don Sak District, Surat Thani Province


แกงไตปลาเพื่อสุขภาพ เพิ่มรายได้สร้างสุขให้ครัวเรือน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.3

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
11.4.2
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2สุทธิดา แก้วมุงคุณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก40
3สุมลทิพย์ สนธิเมืองสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ40
4อาทิตย์ บุญรอดชูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ15

SDGs ภาษาไทย
   บ้านเขาแร่ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรรวม 1,289 คน (386 ครัวเรือน) ภูมิประเทศติดกับเทือกเขาหลวง ดินร่วน ฝนตกชุกตลอดทั้งปี คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย ลักษณะสังคมอยู่รวมกันแบบเครือญาติ จากสถานการณ์ COVID-19 ในปี พ.ศ. 2562-2565 ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมาตรการควบคุมโรค ไม่สามารถประกอบกิจการได้ เกิดการว่างงาน รายได้ลด เกิดหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จนนำไปสู่การเกิดปัญหาสภาวะเครียดของคนในชุมชนมากถึง 60 ครัวเรือน จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน พบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมคน พบว่า คนว่างงาน ไม่มีความรู้ไม่ตรงกับงาน จำนวน 65 คน ขาดประสบการณ์การทำงานไม่ตรงกับงาน จำนวน 80 คน เลือกงาน จำนวน 42 คน 2) ด้านกลไกและระบบ พบว่า มีกิจกรรมอยู่บ้างแต่ไม่มีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง เนื่องจากมาตรการลดการรวมกลุ่ม และ 3) ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า มาตรการลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงการปิดตลาด ส่งผลให้คนในชุมชนไม่มีที่จำหน่ายสินค้า ส่งผลให้วัตถุดิบล้นตลาด เน่าเสีย จากสาเหตุที่กล่าวมาจึงนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือคณะทำงาน จำนวน 16 คน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 49 คน โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ ดังนี้ 1) เพื่อให้เกิดกลุ่มแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการ 2) เพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ มีความรู้ทักษะเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเสริมอาชีพ 3) เพื่อให้มีกลไกการติดตาม กลุ่มส่งเสริมสุขภาพเสริมอาชีพ ให้มีการจัดการอย่างต่อเนื่อง 4) เพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น การดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม 2) รับสมัครและเรียนรู้กลุ่มอาชีพเพิ่มรายได้ จากทุนของชุมชนมีกลุ่มอาชีพเดิม 2 กลุ่มอาชีพ (กลุ่มแปรรูปแกงไตปลา และกลุ่มปลูกผักปลอดสารเคมี) 3) สร้างเสริมสุขภาพจิต ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคนได้ เรียนรู้การฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคลายเครียดและกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการ ประกอบอาชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีชีวิตที่ดีขึ้น 4) ร่วมเรียนรู้กับหน่วยจัดการ 3 เรื่อง เพื่อการพัฒนาทักษะผู้นำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ และการจัดการสื่อสารเพิ่มตลาดออนไลน์ ได้แก่ (1) พัฒนา ศักยภาพแกนนำโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลลัพธ์ (2) เรียนรู้การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ของพื้นที่เพื่อ การจัดการตลาดออนไลน์ และ (3) เรียนรู้จัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดบันไดผลลัพธ์ดังนี้ 1) เกิดกลุ่มแกนนําในการขับเคลื่อนโครงการ 1.1 โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 16 คน 1.2 คณะทำงานมีการประชุมวางแผน ประเมินและติดตามการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอและมีรายการงานการประชุมทุกครั้ง 1.3 เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษมีสมาชิกจำนวน 25 คน และกลุ่มแปรรูปไตปลาและเครื่องแกงมีสมาชิกจำนวน 24 คน 1.4 คณะทำงานมีความรู้ในการขับเคลื่อนงานโครงการ 2) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ มีความรู้ ทักษะ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพเสริมอาชีพ ผลพบว่า 2.1 กลุ่มอาชีพมีความรู้และทักษะเรื่องการส่งเสริมอาชีพเรื่องการปลูกผักและแปรรูปไตปลา ร้อยละ 80 2.2 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน ร้อยละ 80 2.3 เกิดกลุ่มส่งเสริมอาชีพทั้ง 2 กลุ่ม มีการกำหนดโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มและข้อตกลง กติกาในการดําเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 3) มีกลไกการติดตามกลุ่มส่งเสริมสุขภาพเสริมอาชีพให้มีการจัดการอย่างต่อเนื่อง ผลพบว่า 3.1 มีคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพทุกเดือน 3.2 มีชุดข้อมูลการติดตามผลการดําเนินงาน 3.3 มีแบบบันทึกรายงานผลการติดตามการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพทุกเดือน 3.4 มีครัวเรือนต้นแบบ อย่างน้อย 15 ครัวเรือน 3.5 เกิดเพจนครเขาแร่ “Meedee” 1 เพจ 3.6 มีภาคีเครือข่ายร่วมหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพ จำนวน 5 ภาคี 4) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 4.1 ประเมินสุขภาพจิตของคนในชุมชนก่อนและหลังของคณะทำงานและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบก่อนและหลังดำเนินโครงการ 4.2 จัดเก็บข้อมูลรายได้ครัวเรือนของกลุ่มอาชีพ 4.3 สรุปผลการดําเนินงานและเขียนรายงานสรุปโครงการ 4.4 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีสุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 80 4.5 กลุ่มอาชีพปลูกผักมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายลดลงจากการทำกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 80 4.6 กลุ่มอาชีพแปรรูปแกงไตปลาและเครื่องแกงมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายลดลงจากการทำกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 80 โดยทุกกระบวนการได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ อสม. ปราชญ์ หน่วยงานภาคีหนุนเสริม จึงสรุปได้ว่าโครงการนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืนในชุมชน

SDGs ภาษาอังกฤษ

   Khao Rae Village, Village No. 3, Pak Phraek Subdistrict, Don Sak District, Surat Thani Province is an area with a total population of 1,289 people (386 households). It is geographically situated near the lush mountains, with fertile soil and consistent rainfall throughout the year. The majority of the population is engaged in agriculture and trade, and the community has a closely-knit social structure. Due to the COVID-19 situation in the years 2019-2022, several social, economic, physical health, and environmental issues emerged in the community. The economic problems were particularly severe, as disease control measures prevented many from conducting their businesses, resulting in unemployment and reduced income. Household debts increased, leading to high levels of stress for up to 60 households. The main target group consists of a working committee of 16 people and a group of affected individuals comprising 49 people. Upon analyzing the community's problems, they were categorized into three main areas: 1) Behavioral Issues: It was observed that unemployed individuals lacked the necessary skills for available jobs (65 people), some had no prior work experience (80 people), and others faced difficulties in choosing suitable employment (42 people). 2) Mechanisms and Systems: Some activities were ongoing, but genuine community cohesion was lacking due to restrictions on gatherings. 3) Environmental Conditions: The measures to reduce the spread of COVID-19 prevented certain activities, including market closures, which resulted in community members not being able to sell their products. This led to surplus goods and spoilage. To address these challenges, a project was initiated with the main objectives as follows: 1) Formation of a Working Committee: A working committee of 16 members was established to define the project's structure and responsibilities. 2) Skills Enhancement and Diversification: The community used its funds to provide training for income-generating activities. Two main occupational groups were formed: one focused on processing Fermented Fish Entrails Soup (Kaeng tai pla), and the other on chemical-free vegetable farming. 3) Mental Health and Quality of Life Improvement: Efforts were made to enhance the mental well-being of affected community members. This involved skill development, stress-relief activities, and safety measures related to their respective occupations. 4) Collaboration with Management Units: Learning was facilitated in three areas: leadership development to drive project results, creative communication strategies for online marketing, and environmental management for occupational safety, covering aspects such as correct posture, sufficient lighting, well-placed equipment, odor control, and noise reduction. The project yielded the following outcomes: 1) Formation of a Leading Group: 1.1 There is a leading group was formed to drive the project's activities, consisting of 16 members. 1.2 The working group has a planning meeting. Evaluate and monitor project implementation regularly and have a work list for every meeting. 1.3 Formation of Group: A group for growing organic vegetables consisting of 25 members and a group for processing fish kidneys and curry paste with 24 members. 1.4 Improved Knowledge and Skills for the Affected Group: The group of affected individuals showed improved knowledge and skills related to income generation, specifically in vegetable farming and Fermented Fish Entrails Soup processing. 2) The affected group has knowledge and skills regarding health promotion and career enhancement. The results found that 2.1 Occupational groups have knowledge and skills in promoting careers in growing vegetables and processing fish kidneys, 80 percent. 2.2 The affected group has knowledge in accounting for household income and expenses, 80 percent. 2.3 Two career promotion groups were born. The structure of the groups' duties and agreements were established. Clear rules for operating the group 3) Establishment of Follow-Up Mechanisms: The project established regular follow-up and evaluation mechanisms for the income-generating groups, maintaining clear roles and agreements. 4) Increased Income and Improved Mental Health for the Affected Group: The group of affected individuals reported increased income and improved mental health, with 80% of them experiencing better mental well-being. Additionally, the vegetable farming group reported increased income or reduced expenses by 80%, and the Fermented Fish Entrails Soup processing group had similar results. Every activity receives cooperation from Governing Officer (village headman), Community health service center, NGO community leader and People in the community. These efforts resulted in positive changes in the community and improved the economic, physical, and mental well-being of the affected individuals.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/