...

Mental health and occupation promotion: “Processing bananas into snacks and grow vegetables” at Ban Khao Luang, Pak Phraek Subdistrict, Don Sak District, Surat Thani Province.


โครงการสร้างสุขภาพจิตกลุ่มอาชีพ “แปรรูปกล้วย ปลูกผักสวนครัว” บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 98.46

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2สุดา ใจห้าวสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก60
3อรเพ็ญ สุขะวัลลิสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ35

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการ สร้างสุขภาพจิตกลุ่มอาชีพ “แปรรูปกล้วย ปลูกผักสวนครัว” บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.สุดา  ใจห้าว *

ผศ.ดร. อรเพ็ญ สุขะวัลลิ *

ผศ.กำไล  สมรักษ์ *

อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความเป็นมาและความสำคัญ

          ชุมชนบ้านเขาหลวง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนประชากรทั้งหมด 787 คน  ร้อยละ 69.32 มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อคน 50,000 บาท/ปี  ร้อยละ 21.59 มีอาชีพรับจ้าง ช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบให้ตลาดชุมชนปิด ไม่มีการขาย 5 แห่ง ร้านค้าปิดไม่มีการขาย 8 แห่ง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมหรือผลิตสินค้าในชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อยลง สถานประกอบการ เช่น โรงแรม สนามบิน และสถานที่ท่องเที่ยว เลิกจ้างงาน ทำให้เกิดภาวะการว่างงานในวัยทำงาน จำนวน 50 คน ไม่มีอาชีพเสริม 45 คน หนี้นอกระบบ 50 ครัวเรือน รายได้ไม่พอรายจ่าย ร้อยละ 46.02   ด้านจิตใจพบว่ามีภาวะเครียด 103 คน นอนไม่หลับ 70 คน long covid 80 คน ติดยาเสพติด 15 คน กลัวปิดกั้นตนเองอยู่บ้านไม่เข้าสังคม 150 คน นอนไม่หลับ สะดุ้ง ตื่นตัว ไม่มีสมาธิในการทำงาน หวาดกลัวติดเชื้อ วิตกกังวลง่าย ลักขโมย ติดยาเสพติด เล่นพนัน ไม่มีการจัดการขยะติดเชื้อ ขยะพลาสติกจากการซื้ออาหารและซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้น 

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหา จึงจัดทำโครงการโดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งชุมชนต้องการแก้ปัญหาเรื่องรายได้ของคนในชุมชนลดลงเป็นอันดับหนึ่ง และปัญหาความเครียด โดยต้องการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  โดยใช้ความรู้จากปราชญ์ชุมชน ผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชน และกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิม

ระยะเวลา: 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มเป้าหมาย: 

 1. คณะกรรมการ จำนวน 15 คน
 2. สมาชิกใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 65 คน ประกอบด้วยกลุ่ม ครัวเรือน อสม. กลุ่มสตรี

ขั้นตอนการดำเนินงาน: 

 1. จัดตั้งคณะกรรมการ ประชุมหารือ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการสร้างสุขภาพจิตกลุ่มอาชีพ “แปรรูปกล้วย ปลูกผักสวนครัว” บ้านเขาหลวง และประชุมคณะทำงาน วางแผนรับสมัครสมาชิกกลุ่มอาชีพ
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทำดอกไม้จันทน์ โดย กศน. และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ 100% บางส่วนไม่สวยงาม จัดคณะทำงานในทีม เพื่อติดตามชิ้นงานอีก 1-2 รอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทำกล้วยแปรรูป โดย กศน. และปราชญ์ชาวบ้าน โดยทำกล้วยฉาบรสต่างๆ เช่น หวาน เค็ม ปาปิก้า
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ“สร้างสื่อ online อย่างไรให้ยอดขายโคตรปัง หลักสูตรการผลิตสื่อดิจิตัลด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อสารการตลาด เช่น การทำ content ทำสื่อด้วยแอพพลิเคชั่น Capcut Canva การลงในเพจ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อส่งเสริมยอดขายของสินค้าในโครงการของชุมชน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 4. ประชุมประเมินผลัพธ์และแก้ไข ร่วมกับคณะกรรมการ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ อบต. กศน. พี่เลี้ยงชุมชน พี่เลี้ยงวิชาการ พบปัญหาการทำดอกไม้จันทน์ไม่เท่ากัน เสนอแนะ แบ่งทีมกันทำ ทำเกสร บรรจุสินค้า จำหน่าย ภาคี กศน. ประสานหาสถานที่จำหน่าย ชุมชนประชาสัมพันธ์  อบต.เสนอให้ขอทุนช่วยเสริม
 5. กิจกรรมประเมินผลเชิงผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE และการจัดทำรายงานและจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ การรณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกิจกรรม ในแต่ละชุมชน ณ ห้องดออกปีบ 3 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  1. สมาชิกในโครงการมีความสุข สุขภาพจิตดีขึ้นร้อยละ 80

ผลลัพธ์:

 1. สมาชิกกลุ่มอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80

ผลกระทบ: คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง: 

 1. ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
 2. ตำบลปากแพรก
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก 
 4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก แกนนำชุมชน พัฒนาชุมชน
 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
 7. สำนักวิชาพยาบาลศสาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่งทุน: สำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Mental health and occupationpromotion: “Processing bananas into snacks and grow vegetables” at Ban Khao Luang, Pak Phraek Subdistrict, Don Sak District, Surat Thani Province.

Aj.Suda Jaihow*

Asst.Prof.Dr.Orapen Sukhavulli*

Asst.Prof. Kamlai Somrak*

*Lecturer school of nursing, Walailak University

Background:

         The Ban Khao Luang is a local community in Pak Phraek Subdistrict, Don Sak District, Surat Thani Province. That consists of 787 individuals (176 households). 69.32% of people have agricultural occupations and the average income per person is 50,000 baht per year. They were impacted by the Covid-19 pandemic resulting in job losses (50 people) so income not enough to pay expenses (46.02%). They couldn't sell their products because community markets are closed in 5 locations and shops are closed in 8 locations. Unable to do activities or produce products in the community. In addition, stress and anxiety occurred in 103 people, 70 people had insomnia, and 80 people had long-term Covid-19 effects. There was no management of infectious waste and plastic waste was increasing. Other problems include drug addiction and theft.

         From the impact of the Covid-19 outbreak situation, the School of Nursing, Walailak University has collaborated with the community committee and several network partners to initiate the project crucial to improve their quality of life post-pandemic emphasizing the needs and participation of the community. The community wants to solve the decreasing income of people in the community and stress problems. Then the mental health and occupation promotion: processing bananas into snacks and growing vegetables at Ban Khao Luang, Pak Phraek subdistrict, Don Sak district, Surat Thani province was formulated to enhance the community's economic and promoting mental health.

Time frame: 

         1 January 2023 - 31 December 2023

Target population: 

 1. Community committee (15 people) 
 2. People affected by the Covid-19 pandemic situation (65 new members)

Method: 

 1. The community committee was trained as core personnel of the project.
 2. Meeting teams and recruiting affected people into occupational groups.
 3. The target population trained to do “Doug Mai Jan” and bananas into snacks, and packaging design with network partners.
 4. Workshop to create online media, for example, making content, creating media with the Capcut Canva application, and posting on pages at the conference room of the Walailak University Hospital.
 5. Organize a monitoring and meeting to evaluate results and improve results together with the team.
 6. They cooperated with other community members, and successfully project. Finally, the project was expanded to everyone in the community and others who are interested in the knowledge management strategy at Academic Building 2, School of Nursing, Walailak University.

Outcomes: 

         More than 80% of the target population increased family income. The impact was the improvement in mental health more than 80%.

Impacts: 

         Increasing quality of life.

Partnerships: 

 1. The community committee Ban Khao Luang 
 2. Pak Phraek Health Promoting Hospital
 3. Pak Phraek Non-Formal and Informal Education Centre 
 4. Pak Phraek Subdistrict Municipality
 5. Southern College of Technology
 6. School of Nursing, Walailak University

Project funding:

         Thai Health Promotion Foundation. 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/