...

Banana vegetable roll project to increase income and promote mental health in Ban Na Duan


โครงการ กล้วยม้วนผักสวนครัวเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจิตบ้านนาด้วน


Agenda : Outreach and Engagement
17.2.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.1
3.3.2

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2ลักษมล ลักษณะวิมลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ25
3ศักดิ์สิทธิ์ สามทิศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก35
4นาบีลา ลีกิจโกศลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ10
5น้ำฝน ฤทธิภักดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ20
6อาทิตย์ บุญรอดชูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการ กล้วยม้วนผักสวนครัวเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจิตบ้านนาด้วน

รายละเอียดกิจกรรมย่อย

รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นมีลักษณะเป็นการจัดประชุมกลุ่มซึ่งประกอบด้วย

1.จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการ “กล้วยม้วนผักสวนครัวเพิ่ม รายได้สร้างเสริมสุขภาพจิตดีชุมชนบ้านนาด้วน”ตําบลวังไผ่อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร จากสมาชิกของชุมชนบ้านนาด้วน บ้านนาเหนือ และวัดวังไผ่ครอบคลุม 5 กลุ่ม คือคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ อสม.จิตอาสา และที่ปรึกษา จํานวน 15 คน

2.ร่วมกันจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการ “กล้วยม้วนผักสวนครัวเพิ่ม รายได้สร้างเสริมสุขภาพจิตดีชุมชนบ้านนาด้วน”ตําบลวังไผ่อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย การกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และวางแผนระยะเวลาการทํางานของแต่ละกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมและระยะเวลาดังต่อไปนี้

1)กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางาน ภายในเดือนมกราคม 2566

2)กิจกรรมสํารวจข้อมูลชุมชน ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤศจิกายน 2566 (ชุมชนบ้านนาเหนือ เริ่มสํารวจวันที่ 6กุมภาพันธ2566)

3)กิจกรรมการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพกรรมการ ประกอบด้วย

(1)การจัดข้อมูลเชิงผลลัพธ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์2566 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

(2)ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามประเมินผลจํานวน 12 ครั้ง ในทุกวันที่ 3 ของเดือน จากคณะทํางาน 15 คน

(3)กิจกรรมจัดทําป้าย (ภายในวันดําเนินการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ)

(4)กิจกรรมที่ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-ทําสัญญาและปฐมนิเทศโครงการวันที่ 14-15 มกราคม 2566

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นตลาดประมาณเดือนกุมภาพันธ์2566

-ส่งรายงานงวดที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

4)กิจกรรมการจัดเวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

5)กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้รู้เท่าทันโรคอุบัติใหม่แนวทางการสร้างเสริมรายได้และการจัดทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 120 คน

6)กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ “กลุ่มปลูกผักปลอดภัย (บ้านนาเหนือ)” วันที่ 7 กุมภาพันธ2566

7)กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ “กลุ่มแปรรูปกล้วย (บ้านนาด้วน)” วันที่ 5 มีนาคม 2566

8)กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ “กลุ่มขนมไทยข้าวนางเล็ด (บ้านวัดวังไผ่)” วันที่ 12 มีนาคม 2566

9)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กําหนดเป้าหมายจํานวน 25 คน ไปดูงานที่สวนในวันที่ 6 กุมภาพันธ2566 ตั้งแตเวลา 08.00น.

10)กิจกรรมจัดเวทีรับรองกติกากลุ่มและประกาศใช้ในชุมชน ในวันที่ 3 เมษายน 2566

11)กิจกรรมจัดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลผลิตชุมชน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

12)กิจกรรมจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนผลผลิตชุมชนและการตลาด กําหนดให้ผู้รับผิดชอบคือ นางปราณี ภุมรินทร์

13)กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิต กําหนดให้ผู้รับผิดชอบคือ คุณจุรีลักษณ์และคุณสุทธิสา

14)กิจกรรมถอดบทเรียนชุมชน กําหนดให้ผู้รับผิดชอบคือ คุณปราณี  ภุมรินทร์และทีมงานในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

15)กิจกรรมสรุปบทเรียนและคืนข้อมูลใหชุมชนในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

รูปแบบการจัดกิจกรรมมีลักษณะเป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อยเสมือนการรวมกลุ่มปรึกษาปัญหาของสมาชิกภายในครอบครัวโดยหลังจากที่สมาชิกมากันพร้อม ก็ให้ทุกคนออกกําลังกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการแอโรบิกเพลงสาวกันตรึม หลังจากนั้นเข้าประจําที่นั่งที่จัดไว้ก่อนจะร่วมทบทวนกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา แล้วลงเยี่ยมสมาชิกกลุ่มที่ทํากิจกรรมกล้วยแปรรูป(กล้วยม้วน) กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจํหน่ายกล้วยม้วนบรรจุกล่อง แต่พบปัญหาการผลิตไม่เพียงพอต่อยอดคําสั่งซื้อทั้งทางช่องทางออนไลน์ เนื่องจากปริมาณกล้วยนํ้าว้าที่มีคุณภาพที่ใช้เป็นวัตถุดิบการทํากล้วยม้วนมีไม่เพียงพอ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. พัฒนาศักยภาพแกนนำให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะอาชีพ
  2. เรียนรู้การแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยม้วน ปลูกพืชผักปลอดสาร ขนมไทยนางเล็ด สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
  3. สร้างเสริมสุขภาพจิต
  4. สร้างกลไกการขับเคลื่อนงานให้ต่อเนื่อง

1.จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการครอบคลุม 5 กลุ่ม คือ  คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ อสม.จิตอาสา และที่ปรึกษา จำนวน 15 คน

2. ร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมย่อย

1)กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่2)กิจกรรมปลูกผักปลอดภัย มีกลุ่มเป้าหมาย 30 คน

3)กิจกรรมทำขนมไทย (ข้าวนางเล็ด) กลุ่มเป้าหมาย 30 คน

4)กิจกรรมกล้วยแปรรูป (กล้วยม้วน) กลุ่มเป้าหมาย 30 คน

 

  1. มีความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาวะมีทักษะและสามารถฝ่าวิกฤตด้านสุขภาพกายและจิต และบริหารจัดการ รายรับ – รายจ่ายตนเองได้ร้อยละ 80
  2. เกิดกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 3กลุ่มและการบริหารจัดกลุ่ม
  3. มีการบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มอาชีพเกิดกติกากลุ่มและชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการทำกิจกรรม

1.ได้คณะกรรมการและคณะทํางานโครงการ กล้วยม้วนผักสวนครัวเพิ่ม รายได้สร้างเสริมสุขภาพจิตดีชุมชนบ้านนาด้วน ตําบลวังไผ่  อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร จํานวน 15 คน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 

2.ได้แผนการปฏิบัติงาน 1 แผนโครงการกล้วยมสวนผักสวนครัวเพิ่มรายได้สร้างเสริมสุขภาพจิตดีชุมชนบ้านนาด้วน ตําบลวัง ไผ่อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3.ได้ทบทวนโครงการหลังจากการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

4.ได้วางแผนเตรียมการเดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ 6 กุมภาพันธ2566 ณ วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัด อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Banana vegetable roll project to increase income and promote mental health in Ban Na Duan

Details of minor activities

The format of the activity is a group meeting consisting of:

1. Establish committees and project working groups. “Add more bananas and vegetables from the garden. Income to promote good mental health in the Ban Na Duan community”, Wang Phai Subdistrict, Mueang District, Chumphon Province, from members of the Ban Na Duan community, Ban Na. North and Wat Wang Phai, covering 5 groups: village committees, professional groups, volunteer village health volunteers and consultants, totaling 15 people.

2. Jointly prepare the project operations plan. “Add more bananas and vegetables from the garden. Income to promote good mental health in the Ban Na Duan community, Wang Phai Subdistrict, Mueang District, Chumphon Province, consists of determining various activities of the project. and plan the working period of each activity It consists of the following activities and duration:

1) Activities to establish committees and working groups within January 2023.

2) Community data survey activities In February and November 2023 (Ban Na Nuea Community Start exploring today 6 February 2023)

3) Activities to organize a forum to develop directors' potential include:

(1) Organizing data regarding results on February 28, 2023, July 15, 2023, and November 15, 2023

(2) Meetings of the Operations and Monitoring and Evaluation Committee, 12 times on every 3rd day of the month, from a working group of 15 people.

(3) Sign making activity (within the day of the meeting to establish the committee)

(4) Activities carried out in collaboration with Walailak University.

Make a contract and have a project orientation on 14-15 January 2023.

- Exchange knowledge and open the market around February 2023.

-Send the 1st period report on 31 May 2023 4)Activities to organize an evaluation forum for learning and development.

5) Training activities to provide knowledge on health care to keep up to date with emerging diseases, guidelines for income enhancement and household accounting for 120 people.

6) Training activities to provide knowledge in setting up occupational groups. “Safe vegetable growing group (Ban Na Nuea)” on February 7, 2023

7) Training activities to provide knowledge in setting up professional groups. “Banana processing group (Ban Nadchuan)” March 5, 2023

8) Training activities to provide knowledge in setting up professional groups. “Thai dessert group Khao Nang Led (Ban Wat Wang Phai)” Date 12 March 2023

9) Learning exchange activity sets a target of 25 people to go see work at the garden on February 6, 2023 from 8:00 a.m.

10) Activity to organize a forum to certify group rules and announce them for use in the community on April 3, 2023.

11) Product formatting activities suitable for community products on October 30, 2023.

12) Activities to organize a space to exchange community products and marketing. The responsible person is determined to be Mrs. Pranee Phummarin

13) Activities to promote mental health The responsible person is determined to be Ms. Jureelak and Ms. Sutthisa

14) Community lessons learned activities The responsible person is determined to be Ms. Pranee Phummarin and team on November 30, 2023

15) Activity to summarize lessons and return information to the community on December 6, 2023.

The format of the activity is organized as small group meetings as a group to discuss problems of family members after the members come together. Let everyone exercise and relax their muscles with aerobics from Sao Kantrum songs. After that, take your assigned seat before joining in to review past project activities. Then went down to visit group members who were doing processed banana activities (banana rolls). The group had increased income from selling packaged banana rolls. box But there was a problem of insufficient production to support orders both online and in stores. Due to the insufficient quantity of quality banana rolls used as raw materials for making banana rolls, the production of boxed banana rolls is not sufficient. to the needs of customers as well Members of the processed banana group therefore temporarily closed the online sales channel after reviewing past activities and visiting the processed banana group. Therefore plan the next activity. Especially planning visits to observe the activities of other groups.

Project objectives

1. Develop the potential of leaders to have the ability to drive work to promote career health.

2. Learn how to process bananas into banana rolls. Growing organic vegetables Nang Led Thai dessert creates income and reduces expenses.

3. Promote mental health

4. Create a mechanism to drive work continuously.

1. Establish committees and project working groups covering 5 groups: village committees, professional groups, village health volunteers, and advisors, totaling 15 people.

2. Jointly prepare a project operational plan.

Sub-activity details

1) Activities to exchange knowledge with the area 2) Activities to grow safe vegetables There is a target group of 30 people.

3) Thai dessert making activity (Khao Nang Led) Target group: 30 people

4) Processed banana activity (banana rolls), target group 30 people.

 

1. Have knowledge in promoting health, have skills and be able to overcome physical and mental health crises. and manage income - own expenses 80 percent

2. Formation of at least 3 occupational groups and group management.

3. The results of the exchange of knowledge are recorded in the network of professional groups, creating group and community rules.

Actual results from activities

1. Obtain a committee and project working group. Banana rolls with extra vegetables Income creates good mental health in the Ban Na Duan community, Wang Phai Subdistrict, Mueang District, Chumphon Province, totaling 15 people, with clear division of roles and responsibilities.

2. Obtained a work plan for the banana vegetable garden project to increase income and promote good mental health in the Ban Na Duan community, Wang Phai Subdistrict, Mueang District, Chumphon Province.

3. The project was reviewed after the establishment of the committee and working group on January 31, 2023.

4. Planned to prepare for a study tour on February 6, 2023 at Suan Sarapad Community Enterprise. Lang Suan District, Chumphon Province In order not to cause problems in traveling.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

http://www.facebook.com/Taibon40/

http://www.facebook.com/Taibon40/

http://cas.wu.ac.th/

http://cas.wu.ac.th/

http://nurse.wu.ac.th

http://nurse.wu.ac.th

http://hospital.wu.ac.th/

http://hospital.wu.ac.th/

http://path2health.or.th/

http://path2health.or.th/