...

Lessons learned from the service user family development project towards the model Sahathai family.


ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครอบครัวผู้ใช้บริการมุ่งสู่ครอบครัวสหทัยต้นแบบ


Agenda : Outreach and Engagement
17.2.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 92

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1จินตนีย์ รู้ซื่อสำนักวิชาการบัญชีและการเงินหัวหน้าโครงการ50
2ชวพงษ์ นุ้ยสุขสำนักวิชาการบัญชีและการเงินผู้ร่วมโครงการ25
3วชรวรรษ พรหมมาสำนักวิชาการบัญชีและการเงินผู้ร่วมโครงการ25

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการพัฒนาครอบครัวผู้ใช้บริการมุ่งสู่ครอบครัวสหทัยต้นแบบของสหทัยมูลนิธิเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561        โดยเริ่มต้นค้นหาความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การรวมกลุ่ม  การให้ความรู้ สร้างเครือข่าย และขยายผล ปัจจุบันโครงการเริ่มเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนที่ร่วมโครงการ และขยายผลไปยังผู้สนใจในชุมชนและต่างชุมชน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งรูปแบบการศึกษาดูงาน และการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 

จากการทำงานตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมาของสหทัยมูลนิธิจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 พบว่ามีผู้ใช้บริการเข้ามาขอรับบริการที่มูลนิธิรวมทั้งสิ้น 2,485 ครอบครัว ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกัน หากได้รับการพัฒนาให้ตรงกับความถนัด และมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบุคคลและพื้นที่ จะสามารถทำให้ครอบครัวผู้ใช้บริการสามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพื้นที่ตัวอย่าง เสริมสร้างพลัง และเป็นแรงผลักดันให้กับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาครอบครัวผู้ใช้บริการมุ่งสู่ครอบครัวสหทัยต้นแบบขึ้น เพื่อพัฒนาครอบครัวผู้ใช้บริการที่มีความพร้อมและผ่านการฟื้นฟูสภาพครอบครัวอยู่ในระดับมาตรฐานการทำงานให้มีการพัฒนาให้มีความยั่งยืนมากขึ้น  โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกครอบครัวสหทัยต้นแบบมีภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับการพัฒนาครอบครัวให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกครอบครัวทั่วไปสร้างโอกาสในการฝึกฝนตนเองเพื่อจะสามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง        อันจะนำไปสู่การเป็นครอบครัวต้นแบบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อถอดบทเรียนครอบครัวสหทัยต้นแบบ สำหรับใช้เป็นแนวทางแก่ครอบครัวอื่นๆ 

เป้าหมาย ครอบครัวผู้ใช้บริการที่เข้าสู่โครงการครอบครัวสหทัยต้นแบบสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวผู้ใช้บริการสมัครเข้าสู่โครงการมุ่งสู่ครอบครัวสหทัยต้นแบบ จำนวน 120  ครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ครอบครัวได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ครอบครัวมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้าน

2.ครอบครัวมีความน่าเชื่อถือในการได้รับการพิจารณาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูพัฒนาครอบครัวหรืออบรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ตามความสนใจและถนัดของครอบครัว

3.ครอบครัวมีโอกาสรับทุนสนับสนุนเพื่อสร้างกิจกรรมตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก

4.ครอบครัวได้รับมอบสัญลักษณ์หรือเกียรติบัตรครอบครัวสหทัยต้นแบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว

5.เกิดตัวแทนครอบครัวในการรณรงค์ครอบครัวสหทัยต้นแบบ

6.มีหลักสูตร/โมเดลที่ใช้ในการพัฒนาครอบครัวผู้ใช้บริการให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

การถอดบทเรียนครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ สหทัยมูลนิธิ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้กับ Holt International Children's Services (HICS) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนหลักของโครงการ โดย ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ร่วมกิจกรรมผ่านการบอกเล่าในเวทีแลกเปลี่ยน สะท้อนความรู้สึกและผลลัพธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมให้ข้อมูล จำนวน 21 คน จาก  6 กิจกรรม ได้แก่

            1.ครอบครัวการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

            2.ครอบครัวสวนหย่อมพอเพียง

            3.ครอบครัวที่อยู่อาศัยปลอดภัย

            4.ครอบครัวเงินออม

            5.ครอบครัวปลอดอบายมุข

            6.ครอบครัวอาชีพมั่นคง

โดยจัดทำสื่อเผยแพร่สาธารณะในรูปแบบหนังสืออิเลคทรอนิกส์ สื่อสารกิจกรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนถึงผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง ตามเป้าหมายโครงการที่สหทัยมูลนิธิและ Holt International Children's Services (HICS) มุ่งมั่น ก่อสร้างให้เกิดผล และกำลังขยายผล จากครอบครัวสู่ครอบครัว จากชุมชนสู่ชุมชน และที่สำคัญคือ จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร NGOs และองค์กรต่างชาติ ในการพัฒนาต้นแบบกิจกรรม และขยายผล (SDG 17.2.4) และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลลัพธ์ของโครงการต่อสาธารณะผ่านสื่อเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG 4.3.1)


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The service user family development project aimed at the Sahathai Model Family of the Sahathai Foundation has been in operation since 2012. 2018 by starting to search for the interests of project participants, gathering groups, and providing knowledge. Build a network and expand results. Currently, the project is starting to have concrete results. Create benefits and strength for households participating in the project. and expand the results to those interested in the community and other communities through the exchange of knowledge Both form of study tour and dissemination of knowledge through online media

From the work of the Sahathai Foundation over the past 20 years until June 2018, it was found that there were a total of 2,485 families requesting services at the foundation. Each family has different aptitudes and interests. If developed to match your aptitude and has been developed to suit the person and area It will enable service user families to develop themselves and their families more sustainably. Including being able to be a good role model is a sample area Empowerment and is a driving force for other users of the service very well Therefore, a project was organized to develop service user families towards the model Sahathai family. To develop families of service users who are ready and have undergone family rehabilitation to a working standard level to have more sustainable development, with the objective of providing model Sahathai family members with good immunity for family development. To have sustainable strength To campaign for general family members to create opportunities to train themselves so they can continue to be quality members. This will lead to being a model family at a higher level in the future. and to learn lessons from the model Sahathai family. For use as a guideline for other families.

Goal: Families of service users who enter the Sahathai Model Family Project are able to support themselves in a sustainable way.

Target group Families of service users applied to join the project towards Sahathai Model Families, totaling 120 families.

expected results

1. The family receives opportunities to develop themselves and their families continuously, leading to the family having sustainable strength in one or more areas.

2. The family is reliable in being considered for support and promotion to rehabilitate and develop the family or provide useful training seminars according to the family's interests and aptitudes.

3. Families have the opportunity to receive funding to create sample activities that are used in learning together for members.

4. The family received a symbol or certificate of the model Sahathai family. To be an inspiration and a source of pride for the family.

5.Family representatives were born in the Sahathai Model Family Campaign.

6. There is a curriculum/model used to develop service user families to be able to take care of themselves and their families sustainably.

This lesson learned is a international collaboration between Walailak University and Sahathai Foundation to prepare a best practice report for Holt International Children's Services (HICS), the main funder of the project, using data collection techniques from Participants shared their stories in the exchange forum. Reflect feelings and results There were 21 people participating in providing information from 6 activities:

1. Family uses resources efficiently.

2.Sufficiency garden family

3.Families have safe homes.

4. Family savings

5. Family free from vices

6.Family, stable career

The reports is published in public with e book format and free access

Activities taking place have reflected on the results change According to the project goals that Sahathai Foundation and Holt International Children's Services (HICS) strive to build to create results. and is expanding from family to family From community to community And the important thing is From generation to generation. This is to create cooperation with NGOs and foreign organizations. To develop activity prototypes and expand results (SDG 17.2.4) and create media to disseminate project results to the public through media so that stakeholders can access them easily and quickly. Data can be used to further research studies to create lifelong learning (SDG 4.3.1).


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Website สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

https://safe.wu.ac.th/?p=19449&fbclid=IwAR03rwib3Vfk5Xbalgqns_NgvZGDpc8_-Ax4I5lIfRs17pxOJOBSIlVayQM