...

Project “Restoration of Local Fisheries Occupation Enhance mental health Ban Khok Yung” Village No. 3, Klong Yang Subdistrict, Koh Lanta District Krabi Province


โครงการ “ฟื้นฟูอาชีพประมงพื้นบ้าน เสริมสุขภาพจิต บ้านโคกยูง”หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


Agenda : Outreach and Engagement
17.2.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.1
3.3.2

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2ศักดิ์สิทธิ์ สามทิศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก90

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการ “ฟื้นฟูอาชีพประมงพื้นบ้าน เสริมสุขภาพจิต บ้านโคกยูง”หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 

สร้างเสริมสุขภาวะผ่าวิกฤติ ลดผลกระทบ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนภาคใต้ตอนบน  ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้ชุมชนบ้านโคกยูงประสบกับ

ปัญหาผลกระทบในด้านต่างๆ

1. ด้านเศรษฐกิจ เรื่องการเกษตรผลผลิตมีราคาที่ตกต่ำ มีผลผลิตแล้วแต่ไม่สามารถที่จะนำออกไป

จำหน่ายได้ เนื่องจากถูกคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านทำให้พ่อค้าคนกลางไม่กล้าที่จะเข้ามารับซื้อผลผลิต แม้มีพ่อค้าที่

เข้ามารับซื้อก็ตั้งราคาไว้ต่ำกว่าทุนแต่คนในชุมชนไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องขาย เพื่อความอยู่รอด

          2. ด้านสังคม คนในชุมชนไม่สามารถที่ออกมารวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันได้ ไม่กล้าออกจากบ้าน 

ทัศนคติในการทำงานเพื่อส่วนรวมน้อยลงทำให้เกิดความมีส่วนร่วมในชุมชนน้อยลงเกิดความคิดเห็นที่แตกกัน

เรื่องมีการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นในชุมชน

          3. ด้านสิ่งแวดล้อม อณาเขตพื้นที่ของชุมชนส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน คนใน

ชุมชนใช้สารเคมีทำให้เกิดสารตกค้าง เกิดการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางทำให้สถาพแวดล้อมไม่น่าอยู่

          4. ด้านสุขภาพ คนในชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคไม่ถูกวิธี อาหารที่รับประทานเข้าไปไม่มีความ

ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรค เบาหวาน ความดัน ไขมัน ( ข้อมูล

จาก รพ.สต.บ้านคลองยาง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 60 คน โรคความดัน 57

คน บางส่วนส่งผลให้เกิดความวาดระแวง ทำให้คนในชุมชนเกิดสภาวะเครียดวิตกกังวล รายได้ไม่เพียงพอ ตก

งานกลายเป็นคนว่างงาน จำนวน 60 คน (ข้อมูลจาก รพ.สต. บ้านคลองยาง)

กลุ่มเป้าหมาย

คณะทำงานโครงการจำนวน 15 คนและตัวแทนกลุ่มอาชีพจำนวน15คน

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3 ฐาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เกิดกลุ่มแกนนำมีความรู้และทักษะสร้างเสริมสุขภาวะลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน
  2. เกิดกลไกขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน
  3. ผู้ได้รับผลกระทบมีรายได้เพิ่ม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัดผลลัพธ

1. ได้สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมกลุ่มอาชีพเสริม 3 กลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มละ 15 คนจาก กลุ่ม 5 คน

กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 6 คน กลุ่มประมง 4 คน

2. เกิดคณะทํางาน 15 คน ที่มาจาก กรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ พช. อปท. ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ

ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน  อสม 2 คน  อบต 1 คน  ปราชญ์ชุมชน 2 คน ผู้สูงอายุ2 คน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 2 คน  กลุ่มสตรี2 คน

3. เกิดกติกาข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มอาชีพ/เกิดกติกาข้อตกลงร่วมกันของคณะทํางาน

4. มีแผนกําหนดให้มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน หลังจากประชุมประจําเดือนของกํานันผู้ใหญ่บ้านที่อําเภอ

จํานวน12ครั้ง

5. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะ สามารถนําไปส่งเสริมอาชีพเสริม การออกแบบ บรรจุภัณฑ์

6. มีแบบสํารวจข้อมูลที่ทางคณะทํางานได้ร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูลที่มีความสอดคล้อง กับวิถีและบริบทของชุมชนด้านสุขภาพจิตของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งก่อนและหลังการดําเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรมย่อย

ผู้นําชุมชนร่วมเวทีชี้แจงโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน จาก สสส.สํานัก 6 ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผ่าวิกฤติลดผลกระทบ การระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนภาคใต้ตอนบน ชื่อโครงการฟื้นฟูอาชีพประมงพื้นบ้าน ส่งเสริมสุขภาพจิตบ้านโคกยูง

เวทีติดตามประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาร่วมประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มตามแผนโครงการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและวิธีการต่อยอดให้กับกลุ่มนั้นๆและเชิญพี่เลี้ยงและภาคีเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ภาคีเครื่อข่ายได้ให้คําแนะนําทั้งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการทําการตลาดร่วมทั้งการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ให้กําลังใจเสริมพลัง และมีการสนันสนุนการดําเนินงานในชุมชน

          ประชุมสร้างความเข้าในในการจัดกิจกรรมในโครงการแก้สมาชิกกลุ่มอาชีพ และรับสมัครคนที่ว่างงานในชุมชนมารวมกลุ่มอาชีพเพื่อร่วมกันต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วจํานวน 3 กลุ่มจัดตั้งกฏกติของแต่ละกลุ่มอาชีพ ร่วมกําหนดแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้การทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน

ฐานที่ 1 สร้างเสริมสุขภาวะ 

โดยเริ่มทำน้ำผึ้งชันโรงครั้งแรกเมื่อปี 2557 ได้รับแรงจูงใจจากการดูสื่อออนไลน์ช่องทางการขาย จะขายผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook รายได้ปีละประมาณ 300,000 กว่าบาท

ฐานที่ 2 พัฒนาอาชีพตามวิถี

จำนวนสมาชิกของกลุ่มรวมตัว 15 คน ได้ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้หาวัตถุดิบกุ้งเคยมาทำขายต่างคนต่างหาวัตถุดิบ แล้วมารวมตัวกันทำกลุ่มมีแกนนำในการหาวัตถุดิบและชักชวนกันมารวมกลุ่ม มีผู้ใหญ่บ้าน อบต.เป็นผู้สนับสนุน ส่วนใหญ่รายได้อยู่ ประมาณ 4000 บาท ถึง 6000 บาท ต่อครัวเรือน

ฐานที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพจิต

โดยใช้ นูหรี สานสามัคคี หลักทางศาสนา โดยมีแกนนำ คือ ประธาน อสม. ผู้นำทางอิสลาม คือ การทำบุญ ระดมทุนในการทำความดี เป็นการรวมกลุ่มทางศาสนาชักนำให้ผู้คนเกิดความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือผู้คนที่ฐานะลำบาก

ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ

1. รับสมัครคนที่ว่างงานมารวมกลุ่มอาชีพร่วมกันต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วจํานวน 3กลุ่ม

2. เกิดคณะทํางาน 15 คน

3. วางแผนการดําเนินงาน และกําหนดกติกาของแต่ละกลุ่ม

4. ประชุมประจําเดือน จํานวน 12 ครั้ง

5. เรียนรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน การผลิต การแปรรูป และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

6. มีแบบสํารวจข้อมูลสอดคล้อง กับวิถีและบริบทของชุมชนด้านสุขภาพจิต

 

 

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Project “Restoration of Local Fisheries Occupation Enhance mental health Ban Khok Yung” Village No. 3, Klong Yang Subdistrict, Koh Lanta District Krabi Province

mpact problems in various fields

1.Economic aspect: Agricultural products have low prices. I have production but cannot take it out.Can be sold because the village was ordered to close, causing middlemen to not dare to come and buy the produce. Even though there are merchants whoWhen they came to buy it, they set the price below cost, but the people in the community had no choice but had to sell. to survive

2.Social aspect: People in the community are unable to come out and gather together to do activities together. Don't dare leave the houseThe attitude of working for the public is less, resulting in less participation in the community and different opinions.There is a matter of petty theft occurring in the community.

3.Environmental aspect The area of the community is mostly rubber plantations. and palm oil people in The community uses chemicals that cause residue. Garbage is dumped unceremoniously, making the environment unlivable.

4.Health: People in the community have improper consumption habits. The food that is eaten does not Safe, affecting the health of people in the community, causing the risk of diabetes, high blood pressure, and fat (information

From Ban Khlong Yang Subdistrict Health Promoting Hospital as of November 1, 2022) there are 60 patients with diabetes, 57 with high blood pressure.Some people cause paranoia. Causing people in the community to be in a state of stress and anxiety. Insufficient income60 people have become unemployed (information from Ban Khlong Yang Subdistrict Health Promoting Hospital)

Core SDG main 3.3.2 Health outreach programmes, 3.3.1 Current collaborations with health institutions

secondary 2.5.1 Access to food security knowledge, 17.2.1 Relationships with regional NGOs and government for SDG policy

Content Story Promoting well-being during crises, reducing impacts, and stimulating the economy in the community. Community-Based Learning During the COVID-19 Pandemic in the upper southern community

Community leaders and project working groups Invite speakers from the Community Development Office Koh Lanta District Provide knowledge to members

Professional groups and working groups Regarding spending planning and prepare a household income-expense account.

Meeting to create understanding in organizing activities in the project for members of professional groups. and recruiting unemployed people in the community to form occupational groups to join together to expand the existing 3 occupational groups. Establishing rules for each occupational group Participate in determining a plan for organizing learning activities on household income-expense accounting.

Project objectives

1. A group of leaders has the knowledge and skills to promote health and reduce the impact of the COVID-19 outbreak in the community.

2. A mechanism has been created to promote health and reduce the impact of the COVID-19 outbreak in the community

Results indicators

1. Got new members to join 3 additional occupation groups, with 15 members per group, 5 from the shrimp paste group.Fish raising group in cages: 6 people, fishing group: 4 people.

2. A working group of 15 people was formed that came from village committee members. Representatives of professional groups, CSOs, local government organizations, community administrators, etc.1 village headman, 3 assistant village headmen, 2 village volunteers, 1 Subdistrict Administrative Organization person, 2 community wise men, 2 elderly people

Village committee 2 people, women's group 2 people

3. There is a common rule of agreement among professional groups/a common rule of agreement of a working group.

4. There is a plan to hold a meeting every month. After the monthly meeting of the village headman in the district Total 12 times

5. The target group that has completed 80% of the training has knowledge and skills. Can be used to promote additional careers in packaging design.

6. There is a data survey that the working group has jointly designed to collect data that is consistent. with the ways and context of the community regarding mental health of the target group both before and after operations

Target group

Project working group of 15 people and 15 representatives of professional groups

Community based learning process 3 bases

Base 1: Promote health

They first started making honey in 2014, getting motivation from watching online media sales channels. Will be sold through the online media Facebook. Annual income is approximately 300,000 baht

Base 2: Develop your career according to your lifestyle.

The number of members of the gathering group is 15 people. They have been doing this since the ancestors. I have been looking for raw materials for shrimp to make and sell.

Base 3: Promote mental health

By using Nuri to create unity, religious principles, with the leader being the president of the village volunteers, the Islamic leader is making merit, raising funds for doing good deeds. It is a religious group that brings people into harmony.

 

Result

60 people who attended the training had knowledge in preparing income-expense accounts. You can use it in your own household and know how to use it in your own household. Plan your own household expenses.

The target group that has completed the training, 80 percent, has knowledge and Skills can be used to promote additional careers in designing and packaging.Product

 

 

 

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

http://www.facebook.com/Taibon40/

http://www.facebook.com/Taibon40/

http://cas.wu.ac.th

http://cas.wu.ac.th

http://cas.wu.ac.th

http://cas.wu.ac.th

http://nurse.wu.ac.th

http://nurse.wu.ac.th

http://path2health.or.th/

http://path2health.or.th/