...

Positive Condom Communication, Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4


สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95.38

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2เกวลี วัชราทักษิณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก95

SDGs ภาษาไทย
  

ที่มาและความสำคัญ: ปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การทำแท้ง รวมทั้งมีการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แนวโน้มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นความ จำเป็นในการเร่งรัดดำเนินการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างเข้มข้นและจริงจัง เนื่องจากเป็นวิธีที่พบว่ามี ประสิทธิผลในการป้องกันสูงสุด

         กลุ่มเยาวชนอายุ 10-15 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเร่งรัดดำเนินการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย อย่างเข้มข้นและจริงจัง ให้มีความรู้เรื่องถุงยางอนามัย เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันได้ เนื่องจากในระยะที่ ผ่านกลุ่มเยาวชนได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันในเชิงลบ จากการสอนเพศวิถีศึกษา จากมุมมองผลกระทบด้านลบของเพศสัมพันธ์ มากกว่าการพูดถึงมุมมองด้านบวก ขาดการคิดวิเคราะห์เชิงทัศนคติ เกี่ยวกับเพศวิถีด้วยสถิติการท้องไม่พร้อม การเกิดโรคติดต่อทางเพศ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น มีการสื่อสารในเรื่องเพศที่มี ปัญหาในสังคมไทย ซึ่งมีการยึดถือขนบธรรมเนียม รวมถึงค่านิยมเรื่องเพศในเชิงลบมาอย่างยาวนาน ทำให้มีการ ปิดกั้นโอกาสที่จะคุยเรื่องเพศได้อย่างเปิดใจ หรือสามารถหยิบให้เรื่องเพศเป็นหัวข้อที่พูดคุยกันได้ตามปกติ เพราะ ถ้าหากเด็กและเยาวชนไม่สามารถแสวงหาคำตอบได้จากบ้านหรือโรงเรียน อาจจะต้องศึกษาเองจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คลุมเครือ เข้าใจผิด ส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัย

         จากสถานการณ์ข้างต้น หากกลุ่มเยาวชนอายุ 10-15 ปี ได้รับการสื่อสารเชิงบวกเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ทัศนคติการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง ได้รับข้อมูลเชิงบวกที่ส่งเสริมการปรับตัวเพื่อการป้องกันโรคให้เป็นวิถี ชีวิตประจำวัน ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงถุงยางอนามัย รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการ ป้องกันรอบด้าน จะช่วยแก้ปัญหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นคณะผู้ ดำเนินงานในโครงการจึงร่วมกันจัดทำโครงการสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักเรียนอายุ 10-15 ปี ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชที่ 4 ทั้ง 28 โรงเรียน มีความรู้ในการป้องกัน ได้แก่ การสื่อสารเชิงบวก การใช้ถุงยางอนามัย และพฤติกรรมทางเพศตามธรรมชาติ ส่งเสริมการสนทนาทางเพศแบบเปิดเผย ปรับมุมมอง สื่อสารเรื่องเพศ ป้องกันโรคติดเชื้อ และลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ด้านความร่วมมือ: ความสำเร็จของโครงการนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: Smile & Smart Center และ 12 สำนักวิชา) ร่วมกับเครือข่าย มูลนิธิ Path2Health สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4, โรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา เขต 4 สถาบันยุวทัศน์นครศรีธรรมราช เอ็ม-มูน นครศรีธรรมราช และกรมควบคุมโรค 11

ขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย

  1. ระยะเตรียมการ การค้นหาผู้นำนักศึกษาเพื่อมาพัฒนาเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม และคัดเลือก

โรงเรียนที่เข้าร่วม

  1. ระยะดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย  การปฏิบัติการของ

ผู้นำนักศึกษาใน 28 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 5,812 คน จากวิทยากรทั้งสิ้น 71 คน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 กิจกรรมประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต และอักษรไขว้ไขสุขภาพ ทางเพศ สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย ในรูปแบบพี่คุยกับน้องอย่างเปิดใจ ไขข้อข้องใจเพื่อการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้นให้มีความรู้ กล้ารู้ กล้าใช้ถุงยางอนามัย

  1. ระยะประเมินผล ผลการประเมินเชิงปริมาณ พบว่าผู้นำนักศึกษาที่มีการสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับ

ถุงยางอนามัยจำนวน 53 คน (106%) บรรลุเกินเป้าหมาย การรับรู้และทัศนคติที่ดีต่อถุงยางอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนสามารถช่วยป้องกันถุงยางอนามัยได้ถึง ร้อยละ80  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพทำให้นักศึกษาเปลี่ยนทัศนคติและกระตือรือร้นมากขึ้น พ่อแม่คนรุ่นใหม่ยอมรับมากกว่าคนรุ่นเก่า โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีบทบาทเชิงรุกในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชน

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: Currently, teenagers engage in sexual activity at an age earlier than ideal and often without using protection, resulting in problems such as teenage pregnancy, abortion, and an increasing trend in sexually transmitted infections. This highlights the necessity for intensified efforts to promote consistent and serious condom use, as it has been found to be the most effective method of prevention

         The primary target group for intensifying efforts to promote condom use education is adolescents aged 10-15 years old. This group should have comprehensive knowledge about condoms to prevent HIV infection, sexually transmitted diseases, and family planning. Moreover, this education can help reduce the rate of school dropouts. Currently, adolescents receive information about condoms mainly from negative perspectives, focusing on the adverse consequences of sexual activity. There is a lack of analytical and nonjudgmental discussions about sexual behavior, teen pregnancy, and the increasing trend in sexually transmitted infections. Communication about sexual matters in Thai society has been problematic due to cultural norms and negative sexual attitudes that have been upheld for a long time, making it difficult for children and adolescents to have open and normal conversations about sex. If children and adolescents cannot find answers at home or school, they may seek information from various sources, which could lead to inaccurate and misleading information. This, in turn, may result in inappropriate and unsafe sexual behaviors among teenagers."

         In the above-mentioned context, if adolescents aged 10-15 years receive positive communication aimed at promoting accurate knowledge and attitudes regarding condom use, if they are provided with information that encourages adaptation for disease prevention as a part of their daily lives, if they gain access to condoms, and if they are supported in using condoms consistently, it can help address the issues related to sexually transmitted infections and unintended pregnancies. Therefore, the organizing committee has initiated         a project called Positive Condom Communication, Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4

The objective: to provide students aged 10-15 years in the Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4, all 28 schools, with prevention knowledge, including positive communication, condoms and natural sexual behavior. Encourage open sexual dialogue, adjust perspectives, communicate sexuality, prevent infectious diseases, and reduce unintended pregnancies.

Collaboration project: The success of this project was the result of collaboration among Walailak University (School of Nursing, Walailak University Hospital, Division of Student Affairs, Walaklak University: Smile & Smart Center and 12 schools in WU) and affiliated networks with Path2Health Foundation, ThaiHealth Promotion, Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4, schools under the jurisdiction of Primary school areas 4, Youth Institute Nakhon Si Thammarat, M-Moon Nakhon Si Thammarat and Department of Disease Contral 11.

Positive condom communication consisted of the following: 

1) Preparation phase: Find student leaders, cultivate activity leaders, and select participating schools.

2) Implementation phase: Develop student leadership skills and actively communicate with condoms. The implementation of student leaders in 28 schools totaling 5,812 people, received knowledge activities from a total of 71 speakers during January and March 2023. Organized activities on 4 topics: 1) Change and growth 2) Sexual health crossword 3) Positive condom communication in the form of open-minded dialogue with siblings. 4) Solving questions for effective prevention of disease and instilling condom use values among adolescents to have knowledge, courage, and use of condoms.

3) Evaluation stage: The quantitative results show that there are condoms positive communication student leaders exceeding the target was 53 people   (106 %). The knowledge and positive attitude of school students towards condoms are helpful to prevent 80%. The qualitative results students have changed their attitudes to be more positive. New generation parents are more accepting than older generations. The school gave the opportunity for Tambon Health Promoting Hospital to play a positive role in creating a safe space for adolescents.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th

มูลนิธิpath2health

https://path2health.or.th

Post Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th