...

The 4th consecutive year project titled “The Enhancement of Herbal Products to Promote Well-being and Occupation”


โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชน ปีที่ 4


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96.00

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ฉวีวรรณ คล่องศิริเวชสำนักวิชาเภสัชศาสตร์หัวหน้าโครงการ70
2ชนากานต์ สิทธิศักดิ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ30

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชน ปีที่ 4 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้านสุขภาพ และเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 การทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ และสอดคล้องกับตัวชี้วัด ของ THE Impact Ranking Education ข้อ 3.3.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในการนำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้รักษาโรคแก่สมาชิกในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการในรูปแบบของ Social Engagement ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม พัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาเภสัชเวท รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเวท รายวิชาสปาและผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาติ ที่นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนสอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อ 4.3.4 และข้อ 17.2.1 โครงการนี้เกิดจาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชนและมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ในปี 2566 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสานต่อจากการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพื้นที่ตำบลหัวตะพาน ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ น้ำมันนวด ในนิทรรศการต่างๆ จากผลการสำรวจข้อมูลพบว่า อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อยังคงเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญในชุมชน และผู้รับบริการแสดงเจตจำนงให้ทางคณะทำงานปรับปรุงสูตรน้ำมันนวดให้มีความร้อนเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรสูตรใหม่ของชุมชน 

ดังนั้นเพื่อรองรับพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร ตั้งแต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกสมุนไพรหลักในสูตรตำรับน้ำมันนวด การถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนการปลูกและเก็บเกี่ยววัตถุดิบสมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อยกระดับต้นน้ำของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก่อนเก็บเกี่ยวสมุนไพรที่จำเป็นและครบอายุการใช้งานเป็นวัตถุดิบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ “น้ำมันนวดไพล” สูตรใหม่ เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลางน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ และต่อยอดสู่ปลายน้ำโดยส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพล สูตรใหม่ ไปใช้ประโยชน์ผ่านการเผยแพร่ในนิทรรศการการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพล สูตรใหม่ ให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชนกว่า 40 ราย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชนนำผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพล สูตรใหม่ ไปให้บริการแก่ผู้ป่วยติดเตียงวัยสูงอายุกว่า 20 ราย รวมถึงแรงงานประเทศลาวที่เข้ามารับการรักษาโรคบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการทำงาน จำนวนกว่า 10 ราย และมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพล สูตรใหม่ ร้อยละ 96.00 โดยคณะทำงานโครงการฯ กำลังดำเนินการส่งน้ำมันนวดสูตรใหม่ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญก่อนยื่นขอมาตรฐานสมุนไพรต่อไป


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The 4th consecutive year project titled “The Enhancement of Herbal Products to Promote Well-being and Occupation” of the School of Pharmacy, Walailak University. The project aims to enhance the development of herbal products to promote health, increase income, and create careers for the community to create knowledge and products developed from local herbs to solve health problems; this is related to Sustainable Development Goal 3: ensuring a healthy living environment and promote the well-being of all, and it is consistent with the indicators of THE Impact Ranking Education, section 3.3.2; Walailak University delivers outreach programmes in the local community to improve health and well-being for using the local herb in the community to treat disease for community members: the elderly, bedridden patients (disadvantaged people), and immigrant who come to receive treatment at the Subdistrict Health Promotion Hospital. Moreover, there is an integration of teaching, research, and academic services in the form of Social Engagement to be utilized in solving problems, developing communities/society, and developing teaching and learning in Pharmacognosy, Pharmacognosy Laboratory and Sapa and Natural Spa Products courses that students can practice in the community areas which are the educational outreach activities beyond campus consistent. This project also integrates cooperation between WU and Ban Thung Chon Subdistrict Health Promotion Hospital and Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office as a consultant on herbal product standards.

In 2023, the School of Pharmacy and the Center for Academic Services, Walailak University have visited the area surrounding Walailak University to continue the project in terms of supporting and strengthening the community health system following the implementation of the fiscal year 2022. The project focuses on the Hua Taphan Subdistrict area, which has Ban Thung Chon Subdistrict Health Promotion Hospital as the main health institute to take care of and promote the health of people in the area and participate in publicizing massage oils in various exhibitions. From the results of the survey, it was found that ailments caused by muscle aches are a major health problem in the community and service recipients expressed their intention for the working group to improve the massage oil formula to increase heat; this resulted in the transfer of knowledge in the community to produce new herbal massage oil formulas.

The objective is to support the development of integrated herbal products, starting from the transfer of technology for planting the main herbs in massage oil formulas, the transfer of technology of plans for planting and harvesting each type of herbal raw material in order to raise the upstream level of the herbal product production process before harvesting the necessary and complete herbs lifespan to be the raw material for transferring product manufacturing technology of new formula of "Phlai Massage Oil" to enhance the development of midstream products to be in line with the needs of communities/service recipient groups and continue to expand downstream by promoting the use of new formula of Phlai Massage Oil products through dissemination in exhibitions of the Princess Mother’s Medical Volunteer Foundation” with health institutes in Nakhon Si Thammarat province and bringing a new formula of Phlai Massage Oil products to serve more than 40 patients with Myositis in the Ban Thung Chon Subdistrict Health Promotion Hospital. Moreover, the staff at Ban Thung Chon Subdistrict Health Promotion Hospital brought a new formula of Phlai massage oil products to serve more than 20 elderly bedridden patients, including Lao workers who came to receive treatment for muscle injuries from work; there were more than 10 cases, and 96.00% satisfied with the new formula of Phlai Massage Oil product. Now, the project working group is in the process of submitting the new formula of massage oil for analysis to determine the amount of important substances before applying for herbal standards.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ รพ.สต.บ้านทุ่งชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต่อยอด “น้ำมันนวดไพล” เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

https://www.wu.ac.th/th/news/22642/

ม.วลัยลักษณ์ แกนนำชุมชน และ รพ.สต. บ้านทุ่งชน ร่วมยกระดับสมุนไพรหลักในสูตรตำรับ “น้ำมันนวดไพล”

https://www.wu.ac.th/th/news/22801/

ม.วลัยลักษณ์ และ รพ.สต. บ้านทุ่งชน ร่วมพัฒนา “น้ำมันนวดไพล” สูตรใหม่

https://www.wu.ac.th/th/news/22945/

รพ.สต. บ้านทุ่งชน และ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่ “น้ำมันนวดไพล” ในงาน พอ.สว.

https://www.wu.ac.th/th/news/23163/