...

Production and expansion of “Ligor chicken” rearing to create career security


โครงการการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงไก่ลิกอร์ เพื่อความมั่นคงทางอาชีพ


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1
1.4.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
2.5.2
2.5.3
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กฤติกา กาบพลอยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหัวหน้าโครงการ40
2วรางคณา กิจพิพิธวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีผู้ร่วมโครงการ30
3ทศพล ธำรงสุวรรณกิจวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีผู้ร่วมโครงการ10
4จันทิรา วงศ์เณรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารผู้ร่วมโครงการ10
5ศศิ วิมลวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีผู้ร่วมโครงการ10

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงไก่ลิกอร์ เพื่อความมั่นคงทางอาชีพ เป็นโครงการเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในรูปแบบของ Social engagement มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ไก่ลิกอร์ เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยโครงการได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมเข้าไปเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชน ดังนั้น โครงการนี้ จึงมีความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตลูกไก่ลิกอร์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร

ไก่ลิกอร์เป็นไก่ลูกผสมพื้นเมืองที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มไก่โตช้า ในปัจจุบันโลกหันมาสนใจการเลี้ยงไก่ประเภทนี้มากยิ่งขึ้น บริษัทชั้นนำที่ผลิตสายพันธุ์ไก่ของโลกเช่น Aviagen และ Cobb ก็ได้พัฒนาสายพันธุ์ไก่โตช้าคือ Rowan Range, Spacialty Hales และ Sasso เพื่อตอบสอนองต่อความต้องการของเกษตรกรที่จะนำไปเลี้ยงในรูปแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย นอกจากนี้ไก่ลูกผสมพื้นเมืองมีจุดเด่นกว่าไก่เนื้อในหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รสชาติของเนื้อที่อร่อยกว่า มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูงกว่าและและมีคอเลสเตอรอลที่ต่ำกว่าไก่เนื้อ ไก่พื้นเมืองลูกผสมเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเนื่องจากไก่พื้นเมืองทั่วไปมีความทนทานต่อโรคสูง และปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมต่างๆ และสามารถเลี้ยงได้หลายระดับทั้งแบบขังคอก แบบกึ่งขังกึ่งปล่อยซึ่งเป็นวิถีการเลี้ยงไก่แบบเดิมที่เกษตรกรคุ้นชิน การลงทุนด้านการสร้างโรงเรือนต่ำ เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากการศึกษารูปแบบการเลี้ยงไก่ลิกอร์พบว่า ไก่ลิกอร์มีอายุการเลี้ยงที่ 84 วัน มีสุดท้ายเฉลี่ย 1.55 กิโลกรัม ปริมาณอาหารที่กิน 3.76 กิโลกรัม ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 2.51 ต้นทุนต่อกิโลกรัมไก่เฉลี่ย 72.8 บาท (ให้อาหารสำเร็จรูป 100%) ราคาขายไก่ขุนหน้าฟาร์มปีเฉลี่ย 77.5 บาท เกษตรกรได้กำได้ 4.7 บาทต่อกิโลกรัม จึงได้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ลิกอร์เพื่อเพิ่มรายได้ 

การดำเนินงานที่ผ่านมา มีเกษตรกรบ้านคลองขุดจำนวน 8 ราย ต้องการทำธุรกิจการเลี้ยงไก่ลิกอร์ขึ้น โครงการจึงเข้าร่วมวางแผนการเลี้ยงไก่ลิกอร์ร่วมกับเกษตรกรในชุมชน โดยให้เกษตรกรแต่ละรายเลี้ยงไก่ลิกอร์ 200 ตัว/เดือน เกษตรกรจะได้กำไรจากการเลี้ยงรอบละ 1,457 บาท ใน 1 ปี เกษตรกรสามารถจับไก่ลิกอร์ขายต่อเนื่องได้ประมาณ 10 รอบการผลิต คิดเป็นรายได้เฉลี่ยทั้งปี 14,570 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 นอกจากการโครงการได้จัดอบรมเรื่องธุรกิจการเลี้ยงไก่ลิกอร์เพื่อให้เกษตรกรมือใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของไก่ลิกอร์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันควบคุมโรค และเทคนิคการผ่าซากภาคสนาม เพื่อวินิจฉัยโรคเบื้อต้น อีกด้วย

 โครงการการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงไก่ลิกอร์ เพื่อความมั่นคงทางอาชีพมีส่วนร่วมผลักดัน Sustainable Development Goals (SDGs) ในหัวข้อต่อไปนี้

ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่: เพิ่มศักยภาพการเลี้ยง โดยให้มีต้นทุนการเลี้ยงต่ำ และได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน : มุ่งเน้นให้ทุกครัวเรือนมีอาหารโปรตีนคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภค

เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: โครงการนี้เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และมีอาชีพที่มั่นคง

          


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Production and expansion of “Ligor chicken” rearing to create career security. It is an integrated project that consists of teaching, research, and academic services in the form of social engagement. The objective is to allow farmers in Nakhon Si Thammarat Province to use Ligor chickens as a tool to create a career and increase income for households. The project brings knowledge and innovation to solve problems or needs of the community. Therefore, this project has cooperation with various networks and related agencies, including the School of Agricultural Technology and Food Industry, Akkhararatchakumari Veterinary College, Walailak University, National Research Council of Thailand (NRCT) and Department of Livestock Development, in participating in the production of Ligor chicks to promote raising them for farmers.

Ligor chickens are native crossbred chickens that are classified as slow growth broilers. At present, the world has turned more attention to raising this type of chicken. The chicken breeder companies such as Aviagen and Cobb have also developed slow-growing chicken breeds such as Rowan Range, Spacialty Hales and Sasso in response to farmers' desire to raise them in a semi-caged and free-range manner. In addition, native crossbred chickens have many advantages over broiler chickens, especially the taste of the chicken meat is more delicious. It has higher nutritional benefits and lower cholesterol than broiler chicken meat. Native crossbred chickens are suitable to be used as a tool to create jobs for farmers because native chickens are generally highly resistant to disease and adapts well to various environments and can be raised at many styles, both in housing, semi-caged, free caged style, which is the traditional way of raising chickens that farmers are familiar with low investment in building construction and suitable for the current economic situation. Previous study, at 84 day of age is suitable period for rearing Ligor chickens, with an average final weight of 1.55 kilograms, the amount of feed intake is 3.76 kilograms, the FCR is 2.51, the average cost per kilogram of chicken is 72.8 baht (100% commercial feed), the average selling price of fattening chickens is 77.5 baht (on farm), farmers get net profit about 4.7 baht per kilogram. Therefore, we have promoted the raising of Ligor chickens to increase income.

In this year, there are 8 farmers in Ban Khlong Khut who want to start a business raising Ligor chickens. Therefore, researcher and farmer in the community was planning timeline the raising of Ligor chickens together. By allowing each farmer to raise 200 Ligor chickens/month, So, the farmer will earn a profit of 1,457 baht per cycle of raising. In one year, the farmer can sell Ligor chickens continuously for approximately 10 crops, which is considered an average income for both year 14,570 baht. Resulting, farmers' income was increased by 15 percent. In addition, we had training course such as business of raising Ligor chicken course, to provide new farmers with knowledge and understanding the nature of the Ligor chicken and workshops on disease prevention and control and field dissection techniques to diagnose disease as well.

Production and expansion of “Ligor chicken” rearing to create career security project was helping to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) in the areas of 

  • No Poverty: This project provided the knowledge of raising Ligor chicken, which a tool to create a career and increase income for households.
  • Zero Hunger: This project focus on ensuring that every household has sufficient quality protein food for consumption. 
  • PARTNERSHIPS FOR THE GOALS: This project integrated work on community enterprise and University.
    • National agencies
    • Community agencies
    • Local enterpris


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook ไก่ลิกอร์

https://www.facebook.com/ligor.wu