...

Positive communication on condoms in Nakhon Si Thammarat High School


สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2ศิรินทรา ด้วงใสสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก95

SDGs ภาษาไทย
  

     วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ก่อให้เกิดปัญหาในการตั้งครรภ์ การทำแท้ง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในหมู่วัยรุ่นอย่างแข็งขันพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันมากที่สุด ประเทศไทยป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ 8 ล้านราย ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ได้ 4 ล้านราย (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2565) เยาวชนอายุ 10-15 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างจริงจัง หากเยาวชนอายุ 10-15 ปี ได้รับการสื่อสารเชิงบวกเพื่อส่งเสริมความรู้ ทัศนคติการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องจะถูกปรับเพื่อป้องกันโรคในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงถุงยางอนามัยสามารถช่วยแก้ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดให้มีการพัฒนาแกนนำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการสื่อสารเชิงบวกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 205 คน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ ได้แก่ สำนักวิชาสาธารณสุข, วิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาการจัดการจำนวนทั้งหมด 10 คน โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด  7 หัวข้อ ได้แก่ 1) กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต 2) อักษรไขว้ไขสุขภาพทางเพศ 3)สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย 4)รูปแบบพี่คุยกับน้องอย่างเปิดใจ  5)ไขข้อข้องใจเพื่อการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 6)ปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้นให้มีความรู้ 7)กล้ารู้ กล้าใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันโรคและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

        ผลลัพธ์ที่ได้ ได้แก่ 1) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นแกนนำในการสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย เพิ่มขึ้นจำนวน 205 คน 2) แกนนำนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมสื่อสารการใช้ถุงยางอนามัยเชิงบวกแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยได้ 3) นักเรียนแกนนำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้และมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับถุงยางอนามัย 4) นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยจากต่างประเทศผ่านช่องทางการสื่อสาร 1663 และแหล่งสนับสนุนในหน่วยงานบริการสุขภาพในพื้นที่ 5) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการรักษาตนเองด้วยการเสริมสร้างพลังบวกผ่านการเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งตนเองและนักเรียนได้ 6) กลุ่มเป้าหมายมีมุมมองเชิงบวกต่อถุงยางอนามัยมากขึ้น 5 ด้าน คือ การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกเกี่ยวกับถุงยางอนามัย มุมมองของคู่รักเกี่ยวกับถุงยางอนามัย มุมมองของคนรอบข้างเกี่ยวกับถุงยางอนามัย ความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับถุงยางอนามัย และความเชื่อของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และถุงยางอนามัย 7) ครู นักเรียน และพันธมิตรเครือข่ายผู้จัดกิจกรรมได้เปลี่ยนมุมมองในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เข้าใจธรรมชาติของเด็กมากขึ้น

       ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ 1) มีแรงบันดาลใจจากภายในที่ต้องการให้เกิดผลงานนี้จากคณะทำงานทุกคนคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและช่วยให้อยากทำและอยากทำ 2) Coaching เพิ่มความมั่นใจในการจัดกิจกรรม ในโครงการมีโค้ช 3 ระดับ ได้แก่ 2.1) โค้ชระดับชาติ โดยบุคลากรขององค์กรแพธทูแฮลล์ 2.2) โค้ชระดับจังหวัด โดยอาจารย์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 3) ระดับโรงเรียน เป็นโค้ชจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2.3) การจัดกิจกรรมช่วยให้ผู้นำนักศึกษาเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์และพูดคุยเชิงบวกมากขึ้น 3) การได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากแหล่งสนับสนุนหลายแหล่งช่วยให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น

       ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง 1) นักเรียนมีความเชื่อเชิงบวกในเรื่องเพศและถุงยางอนามัยอยู่แล้ว ดังนั้นควรสอนเพศศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ให้ความเข้าใจที่ดีแก่นักเรียนเพื่ออนาคตของตนเองของนักเรียน 2) ผู้ใหญ่ควรเปิดใจให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมชาติ 3) ผู้ปกครองและครูควรพัฒนาทักษะการสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียนและสอนนักเรียนได้ 4) กรณีผู้ปกครองและครูที่ไม่เห็นด้วยกับการสอนเรื่องเพศในนักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อการสร้างมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยและติดตามผลการสอนนักเรียนเพื่อให้มีทักษะการสื่อสารเชิงบวกในการป้องกันด้วยตนเองของนักเรียน


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

     Teenagers have unprotected sex, causing problems among teenage pregnancies, abortions, and illnesses with sexually transmitted diseases. Actively promoting condom use among adolescents was found to be the most effective for prevention. Thailand has prevented 8 million sexually transmitted infections, reducing the number of deaths from AIDS by 4 million. (Department of Health, Ministry of Public Health, 2022) Youth aged 10-15 years are the main target group for promoting condom use seriously. If youth 10-15 years old receive positive communication to promote knowledge Correct condom use attitudes are adapted to prevent disease in daily life. Access to condoms can help solve STDs and unwanted pregnancies. 

      Walailak University therefore developed students to be organizers of positive condom communication activities for 205 junior at Princess Chulabhorn Science High school. Walailak University created the participation of Walailak University Medical Center Hospital, student leader volunteers including the School of Public Health, Engineering and the School of Management total 10 people. Organized activities on 7 topics: 1) Change and growth 2) Sexual health crossword 3) Positive condom communication 4) Older brother talking with younger sibling openly 5) Answer questions for effective disease prevention 6) The value of using condoms in early teenagers to have knowledge 7) Dare to know, dare to use condoms to prevent disease and unwanted pregnancy. 

     The results include: 1) There are middle school students total 205 people leading the way in positive condom communication 2) Student leaders were able to organize positive condom communication activities to junior high school students at Princess Chulabhorn Science High school 3) The core students in Nakhon Si Thammarat province had knowledge and positive attitudes about condoms. 4)  Students have access to an international source of condom support through communication channel 1663 and support resources in local health service agencies. 5) Students develop self-healing skills through empowerment through leadership in creative activities to reduce risky behaviors for themselves and their students. 6) The target group had a more positive view of condoms in 5 areas: building a positive image about condoms, couples' views about condoms, views of people around them about condoms, beliefs, and behaviors about condoms, and adults' beliefs about sex and condoms. 7) Teachers, students, and network partners of activity organizers have changed their perspective on organizing activities for childhood and youth, understanding the nature of children more. 

      Success factors include: 1) Having inspiration from within affects wanting to do this work. All working groups I think that this is beneficial to all parties and helps to want to want to do it and want to do it., 2) Coaching increases confidence in organizing activities, In the project, there are 3 levels of coaches, consisting of national-level coaches from Path 2 Health organizations, provincial-level coaches from the School of Nursing Walailak University, and the school level, they are coaches from Walailak University Hospital. Coaching helps student leaders increase their skills in inviting students to think and talk more. 3) Having support and facilitation from multiple support sources helps to keep the event running smoothly.

     Suggestions for continuous improvement; Students already have a positive belief in sex and condoms. Therefore, sex education should be taught to primary and lower secondary students by organizing activities for children to learn independently. Organize activities for students to learn independently. Give students a good understanding for their future. Adults should open their minds to children to understand this naturally. Parents and teachers should be able to develop and teach sex education skills to their students. In cases where parents and teachers do not agree with teaching students about sex, they should develop skills to create a positive perspective on condom use and follow up on teaching students to have communication skills to positive self-protection of students.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/