...

Application documents and procedures for FDA and HALAL certification


กระบวนการและเอกสารในการเตรียมขอเครื่องหมายรับรอง อย.และ ฮาลาล


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 97.00

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ฮุชเซ็น นิยมเดชาสำนักวิชาการจัดการหัวหน้าโครงการ50
2สุชาติ ฉันสำราญสำนักวิชาการบัญชีและการเงินคณะทำงาน50

SDGs ภาษาไทย
  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นในการเป็นหลักในถิ่น โดยการให้บริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ แก่สังคม ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบถ้วน  อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปรากฎการณ์โลกร้อนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งอาชีพหลักของประชาชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวประมงจะจับสัตว์น้ำได้น้อยลง มีทรัพยากรอื่น ๆ น้อยลง ทำให้รายได้ของครัวเรือนประชาชนชายฝั่งที่เป็นชาวประมงที่เดิมมีน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งน้อยลงไปอีก

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาเอกชนได้เข้ามาส่งเสริม ช่วยเหลือแก่ชาวประมงในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้ชาวประมงได้รวมกลุ่มกัน เพื่อทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร การมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ การช่วยพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นไปที่การนำทรัพยากรทางทะเลมาเพิ่มมูลค่า มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ การจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างร้านอาหารชุมชนต้นแบบ การสร้างจุดจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนั้นต้องประณีตและระมัดระวังในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ถึงแม้ว่ากลุ่มชาวประมงจะมีความสามารถในการผลิตตามแบบดั้งเดิม แต่การที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพที่สามารถจำหน่ายในตลาดวงกว้างได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัว โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการผลิตที่จะทำให้ได้มาตรฐานต่าง ๆ

สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการช่วยพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 6 กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่อำเภอหัวไทร อำเภอปากพนัง อำเภอเมืองและอำเภอท่าศาลา สำหรับผลิตภัณฑ์ของทั้ง 6 กลุ่มจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำพริกปูม้า ปลากุเราเค็ม และปลาเส้น  และได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รวมถึงบริษัทเอกชนซึ่งเข้ามาทำโครงการ CSR ในชุมชนด้วยเช่นกัน

การดำเนินงานของโครงการนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกระบวนการและเอกสารในการขอเครื่องหมายรับรอง อย.และฮาลาล โดยกลุ่มอาชีพชาวประมงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทั้งสองมาตรฐาน  และจะต้องมีความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มอาชีพของชาวประมงกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน อย.คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่ตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลคือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเสียก่อน   เพื่อที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โครงการจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้น โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐาน อย. และฮาลาล บรรยายให้ความรู้ พบปะซักถามและตอบประเด็นปัญหาที่กลุ่มอาชีพสงสัย ทำการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานทั้งสอง รวมถึงการมีนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มอาชีพอื่น ๆ มาร่วมงาน รับฟังการบรรยาย และซื้อสินค้าของกลุ่มอาชีพผ่านการเปิดบูธขายสินค้าที่กลุ่มมาเปิดในงาน ทำให้กลุ่มอาชีพชาวประมงได้พบกับผู้บริโภคและสามารถรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรุงการผลิตในด้านรูปลักษณ์ รสชาติและอื่น ๆ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในระยะยาว


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Walailak University is located in the province of Nakhon Si Thammarat. In the past, the institution prioritized being a home-based academic service by delivering comprehensive academic services to society and local communities. Professors, scholars, and students from the institution have been to the area, particularly the coastal communities, to investigate various community issues and give academic services, research and develop community-related knowledge in order to benefit the community and surrounding society. However, over the last few years, the phenomena of global warming have had an impact on marine resources, which are the primary source of income for people in Nakhon Si Thammarat Province's coastal areas. Fishermen will catch fewer aquatic animals. There are fewer other resources, thus reducing the income of coastal area people's households.

Governmental organizations, the corporate sector and non-governmental organizations have come to support fisherman community. Assist fishermen in a variety of ways, such as encouraging them to establish occupation groups, engage in resource conservation activities, providing job-related equipment. The emphasis is on bringing marine resources to create value, such as assisting in the development of products based on local wisdom, prolonging a product's shelf life, product classification, packaging design, branding, developing a model community eatery, creating a point of sale for products, and so on.

Food production demands meticulousness and prudence in a variety of areas, including hygiene. This will have an impact on product quality and consumer confidence. Although fisherman occupation groups have the potential to create their product in the traditional manner, it is vital to be prepared in order to produce excellent products that can be sold in an extensive marketplace. Knowledge of production that will meet varied standards is especially important.

This project has assisted in the development and expansion of knowledge for six groups of entrepreneurs, who are occupation groups formed from the gathering of fishing villages in the districts of Hua Sai, Pak Phanang, Mueang, and Tha Sala. All six groups' products will be food products such as blue crab chili paste, salted snakehead fish, and fish strips. All six groups will work with outside authorities such as the Provincial Public Health Office, Provincial Central Islamic Affairs Office Including private companies that come to do CSR projects in the community as well.

The operation of this project has been focused on increasing the understanding of six fishing occupation groups about the process and documentation for applying for FDA and Halal certification marks. The professional group of fishermen must comprehend the ideas and quality inspection methods for both standards. Furthermore, there must be mutual understanding and cooperation between fishing occupation groups and the agencies in charge of inspecting FDA and Halal standards. The FDA stands for the Provincial Public Health Office. The Provincial Islamic Committee Office is the first institution to inspect Halal standards. In order to achieve the aforementioned goals, this project therefore organized coordinated knowledge promotion activities. This project delivered seminars in partnership with the agencies that regulate FDA and Halal standards to impart knowledge for six fishing occupation groups and also for people who were interested in attending the seminars.  The occasion also provided a meeting place where questions from fishing occupation groups could be discussed, Inspected and compiled documents for the certification application for both standards. Students, residents surrounding the university, and other occupation groups attended the event and participated in discussions, as well as purchasing products from the fishing occupation groups through product booths set up at the event. This allows the fishing occupation groups to communicate with consumers and solicit feedback in order to enhance the product's appearance, flavor, and other characteristics, which will ultimately make the group’s products more accessible and accepted by consumers in the long run.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

โพสต์ข่าวบนเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/23012?fbclid=IwAR26DxsDPPgUrEfu_MCRz-u7tq2gaBeDro6PMr-BNVZveDhJp0_OHINxsms

โพสต์ข่าวบนเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/22948

โพสต์ข่าวบนเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/23029