...

Fish processing innovation


นวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 90

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2จิราวรรณ คล้ายวิเศษสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก60
3นาบีลา ลีกิจโกศลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ35

SDGs ภาษาไทย
  

บ้านท้องโกงกาง มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำปากพนัง ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ประกอบด้วย กลุ่มเปราะบาง แม่วัยใส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ ขาดทักษะในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและรับจ้างทั่วไป ชุมชนบ้านท้องโกงกาง มีทุนและศักยภาพเรื่องการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล ได้แก่ 1) การแปรรูปปลาแห้ง 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากะพงขาวในแม่น้ำปากพนัง 3) การทำน้ำหมักชีวภาพ 4) ปราชญ์ด้านแปรรูปอาหารปลาทะเล และรวมกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล เป็นกลุ่มของสตรีที่มีทักษะการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดออนไลน์ 5) ปราชญ์ด้านการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เนื่องจากบริเวณพื้นที่รอบชุมชนมีต้นมะพร้าวมาก 6) ปราชญ์ด้านการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้ 

กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุ 100 คน และผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รพ.สต. บ้านบนเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ พัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง กศน.อำเภอปากพนัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. กลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะรุ้ง ผู้นำชุมชนท้องถิ่น โต๊ะอีหม่าม และผู้นำชุมชน

การดำเนินโครงการโดยเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชน 1) แปรรูปปลาสุขภาพ ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีปราชญ์ชุมชนด้านแปรรูปปลาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มโดยใช้ปลาที่หาได้จากชุมชน และมีวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาร่วมถ่ายทอดวิธีการแปรรูปปลาที่ลดสารโซเดียม จากนั้นมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ทันสมัย เป็นความต้องการของตลาด และการจัดทำตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้มีการจำหน่ายตลาดในชุมชนซึ่งมีเป็นตลาดเปิดท้าย ชุมชนใกล้เคียงและจำหน่ายในตลาดในตัวอำเภอ 2) เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็น จัดตั้งกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยปราชญ์ชุมชน และทาง กศน.อำเภอ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย จำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ และร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน และ 3) เรียนรู้การแปรรูปเครื่องแกงปักษ์ใต้ ร่วมเรียนรู้การทำเครื่องแกงปักษ์ใต้ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้วัตถุดิบที่คนในชุมชนปลูกไว้ตามบริเวณบ้าน อาจจะเพิ่มชนิดและปริมาณการปลูกขึ้นอีก ได้แก่ พริกไทย มะกรูด ขิง ข่า ตะไคร้ เพื่อนำเครื่องแกงที่ผลิตเองใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนและจำหน่ายเพิ่มรายได้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด และมีตลาดรองรับสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน สามารถสร้างงาน รายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

ผลลัพธ์ของโครงการ ผู้ร่วมเรียนรู้มีทักษะการพัฒนาชีวิตและอาชีพ ร้อยละ 80 มีการจัดการการเงินที่ดี มีการออม ร้อยละ 80 และมีการพัฒนาสุขภาพตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 มีตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 2 ช่องทาง มีชุดความรู้การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ จำนวน 1 ชุด 
มีผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาอาชีพจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นและตลาดออนไลน์ได้ ร้อยละ 90 มีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 5,000 บาท/กลุ่ม มีองค์ความรู้และหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ มีนวัตกรรมการแปรรูปปลา

และสูตรเครื่องแกงปักษ์ใต้ปากพนัง


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Baan Thong kong kang, The area is characterized as a plains area along the Pak Pha nang River. The majority of the population is Muslim, consisting of vulnerable groups, young mothers, the disabled, the elderly, and those with low incomes. Loss of assets in occupation Lack of skills in life and occupation. Most of them work as fishermen and general contractors. Ban Thong Kong Kang Community has resourse and potential in fishing and seafood processing, Including 1) dry fish processing 2) community enterprise group raising sea bass in the Pak Phanang River 3) making biological fermentation 4) expert in marine fish food processing and join seafood processing groups, It is a group of women who have skills in selling products in the online market. 5) Experts in making cold-pressed coconut oil. Because the area around the community has many coconut trees. 6) Expert in making southern curry paste.

The target group is 100 youth outside the education system, the unemployed, and the elderly, and 50 learning process organizers, consisting of officials from Walailak University, Ban Bon Noen Subdistrict Health Promoting Hospital, Southern Technological College. Community development in Pak Phanang District Non-Formal and Informal Education, Pak Phanang District Pak Phanang Subdistrict Administrative Organization, West Side Local philosopher, Village Health Volunteer, Ban Ko Rung Curry Group Local community leaders, imams and community leaders.

Project implementation with community-based vocational skills development to create jobs and careers for people in the community. 1) Process healthy fish. Let members exchange knowledge, There was a community expert in fish processing who passed on knowledge to group members using fish found in the community and there were speakers from the School of Agricultural Technology and Food Industry. Walailak University Come join us in sharing how to process fish that reduces sodium. Then there's packaging design to be modern It's a market demand and preparation of online marketing to be a channel for distributing products. There is also a market for sale in the community which is an open market near by communities and sells in markets in the district. 2) Learn how to make cold-pressed coconut. Established a group to exchange knowledge on processing into cold-pressed coconut oil by community scholars and the NFE district. Bring the obtained products together to design modern packaging and sold through online markets and community shops in the village.  Learn how to process southern curry paste. Join in learning how to make southern curry paste through passing on knowledge from local philosophers. Using raw materials that people in the community plant around their homes. May increase the type and quantity of planting, Including pepper, kaffir lime, ginger, galangal, and lemongrass, so that the curry paste produced by ourselves can be used in household cooking and sold to increase income. Design modern packaging that is in demand in the market. And there is a market to continuously support community products. To sell community products can create jobs, income, and careers for people in the community.

Results  of fish processing and the southern curry paste group,  about 80% of  participants have skills for life and career development, have good financial management and saving and learned to improve their own and their families' health. There are at least 2 online markets for professional groups. There is 1 set of knowledge for developing life and career skills. About 90% of career development products are sold in local and online markets. Participants make extra income average of 5,000 baht per group, have knowledge and courses for developing life and career skills. Finally, Participants have innovation in fish processing and their own recipe of the curry paste.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/