...

Project to Develop Traditional Occupations, Increase Income for the Unemployed and Enhance Community Well-being in Ban Khlong Yuan, Taling Chan Sub-district, Nuea Khlong District, Krabi


พัฒนากลุ่มอาชีพเดิม เพิ่มรายได้ให้คนว่างงาน สร้างสุขในชุมชนบ้านคลองยวน” ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


Agenda : Outreach and Engagement
3.1.1
3.3.1
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
1.4.2
2.5.1
11.4.2
11.4.7
17.2.1
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2อาทิตย์ บุญรอดชูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5
3ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ25
4กรรณิการ์ ศรีสมทรงสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ65

SDGs ภาษาไทย
  

ที่มาของโครงการ 
                  จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนบ้านคลองยวน ช่วง 2-3 ปี ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ มีประชาชนที่เกิดภาวะเครียดจากการวิตกกังวลและปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาด รวมจำนวน 20 คน ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพทางจิต รวมจำนวน 9 คน (ข้อมูลจาก รพ.สต.บ้านคลองยวน) ด้านเศรษฐกิจ มีประชาชนในกลุ่มวัยทำงานที่เดิมเคยประกอบอาชีพในตัวเมือง ห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ ต้องถูกเลิกจ้างงานแบบไม่ทันตั้งตัว กลายเป็นคนตกงาน รวมจำนวนกว่า 250 คน จากการสำรวจข้อมูล โดย สภาองค์กรชุมชนตำบลตลิ่งชัน พ.ศ. 2564 พบว่า มีประชาชนในหมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ที่เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนจากสถานการณ์โควิด 19 มากกว่า 100 ครัวเรือน โดยแยกครัวเรือนที่เป็นหนี้สินในระบบ จำนวน 90 ครัวเรือน และครัวเรือนที่เป็นหนี้สินนอกระบบ (ทั้งหนี้แบบรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน) รวมจำนวนกว่า 10 ครัวเรือน ด้านสังคม ทำให้ต้องทนอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ยิ่งถ้าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักที่มีลักษณะเป็นห้องแคบ บ้านเช่า จำนวน 40 ครอบครัว อยู่กันหลายครอบครัวในบ้านหลังเดียวกันยิ่งทำให้รู้สึกอุดอู้ เกิดความรู้สึกเบื่อหรือเครียดได้ ปฏิสัมพันธ์และการเข้าสังคมที่น้อยลง ชุมชน สังคม เกิดการตีตรา รังเกียจผู้ป่วยโควิด กลุ่มเสี่ยงไม่ยอมกักตัว มีการปกปิดข้อมูล เพราะไม่อยากหยุดงาน กลัวเสียรายได้ จึงเพิ่มการแพร่กระจายเชื้อทั้งในและนอกชุมชน หน่วยงานภาครัฐดูแลเรื่องอาหารแก่กลุ่มกักตัวและกลุ่มป่วย ไม่เพียงพอเกิดข้อร้องเรียนในชุมชนตามมา ทำให้สัมพันธ์ภาพชุมชนมีความขัดแย้ง ขาดการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมต้องหยุดผลิต เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ในชุมชนไม่มีกฎ กติกาในเรื่องของการป้องกัน ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่ามีขยะติดเชื้อจากครัวเรือน ชุมชน หรือสถานประกอบการ ลงสู่พื้นที่ที่สาธารณะ จากหน้ากากอนามัย ชุดตรวจโควิด ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ พลาสติกเฟสชิล เป็นต้น และชุมชนไม่สามารถจัดการได้ถูกวิธี ทำให้เพิ่มขยะติดเชื้อลงสู่ชุมชน ทำให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ ตามมา 
การดำเนินงานที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำชุมชน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและพยายามหาทางช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป็นการเบื้องต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 สภาองค์กรชุมชนตำบลตลิ่งชัน ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อสม. รพ.สต.บ้านคลองยวน และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นตำบลตลิ่งชัน ได้สำรวจข้อมูลศักยภาพและทุนในชุมชน พร้อมทั้งเชิญแกนนำแต่ละกลุ่มมาร่วมกันวางแผนหารือเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นในปี 2564
จากกการประชุมหารือจากแกนนำ ชาวบ้าน ตัวแทนครัวเรือน ได้ประชาคมเลือกปัญหาด้านเศรษฐกิจและสุขภาพจิต คือการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน คนว่างงาน/ตกงาน 250 คน ไม่มีอาชีพ/ไม่มีรายได้ 30 คน  ครัวเรือนมีรายจ่ายแต่ไม่มีรายรับ หรือรายรับน้อย มีหนี้สินในครัวเรือน จำนวน 60 ครัวเรือน เป็นหนี้นอกระบบ จำนวน 10 ครัวเรือน คนในชุมชนมีปัญหาสุขภาพจิต เครียด วิตกกังวลจำนวน 20 คน ป่วยจิตเวช จำนวน 2 คน ผู้ป่วยโควิด จำนวน 304 ราย จากพฤติกรรมบุคคลหรือกลุ่มคม สังคมและสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกายภาพ และจากกลไกทางสังคมที่ส่งผลกระทบดังกล่าว


กลุ่มเป้าหมายหลัก
คณะทำงาน   จำนวน 15 คน
กลุ่มผู้ว่างงาน  จำนวน  30 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง** 

 (1) กลุ่มเรือหัวโทง 18 คน (2).กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล 10 คน (3).กลุ่มงานฝีมือ 10 คน (4).กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์  22 คน รวม 60 คน


ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม วางแผนการดำเนินงาน กำหนดกติกา ทบทวนงาน ประชุมประจำเดือน แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำแผนการดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้คนในชุมชนรับทราบ ติดตามประเมินผล ประสานภาคีดำเนินงานหนุนเสริมต่อเนื่อง
2) รับสมัครและเรียนรู้กลุ่มอาชีพเพิ่มรายได้ จากทุนของชุมชนมีกลุ่มอาชีพเดิม 4 กลุ่มอาชีพ (กลุ่มเรือหัวโทง กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มงานฝีมือ กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์) ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเพิ่ม 4 กลุ่มอาชีพ และจัดตั้งกลุ่มใหม่ 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอดสารเคมี โดยมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชน เช่น กศน. รพ.สต. พช. มีการปรับพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านให้เป็นแปลงผักปลอดสารเคมี และเรียนรู้การทำบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน มีการประชุมต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อติดตามงาน เก็บข้อมูล วางแผนปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล และพูดคุยปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนและปรับแผนงานให้สำเร็จตามจุดประสงค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือน 
3) สร้างเสริมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคลายเครียดและกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีชีวิตที่ดีขึ้น


ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
- เกิดโครงสร้างคณะทำงาน 15 คน ที่มาจากกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มเรือหัวโทง, กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล, กลุ่มงานฝีมือ, กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์, อสม. ฯลฯ และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
- มีทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านการเงินครัวเรือน
- มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
- ร้อยละ 80 ของกลุ่มว่างงาน มีอาชีพ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพจิตดีขึ้น
- มีภาคีเครือข่าย อย่างน้อย 5 ภาคี เข้ามาร่วมสนับสนุน เชื่อมโยงต่อยอดพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน
 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The Background of the Project 
            The COVID-19 outbreak in the Khlong Yuan community over the past 2-3 years has significantly affected various aspects of community life. This includes the realm of health, where 20 individuals grappled with heightened anxiety and household debt concerns while 9 individuals encountered mental health issues, as per data from the Ban Khlong Yuan Subdistrict Health Promoting Hospital. Regarding the domain of economy, over 250 individuals who were previously employed in urban areas, department stores, and various tourist sites in Krabi Province immediately lost their jobs and became unemployed.  As revealed by a survey conducted by the Taling Chan Community Organization in 2021, it was found that among the households in Village 3 in Khlong Yuan, more than 100 households faced household debt problems due to the COVID-19 situation, with 90 households in the formal debt system and over 10 households in informal debt systems (daily, weekly, monthly). On the social aspect, 40 households experienced living in cramped conditions, especially in small rooms or rented houses. Multiple families living in a single house have resulted in discomfort, boredom, and stress. These issues have had several negative consequences, including strained interpersonal relationships and reduced social interaction. Conflicts have arisen, and some community members harbored resentment towards COVID-19 patients. High-risk groups were hesitant to undergo quarantine, and there was a tendency to conceal information due to the fear of income loss. Consequently, these factors contributed to an increased spread of the virus both within and outside the community. Government agencies providing food assistance to quarantined and ill groups were insufficient, leading to community complaints and straining community relations. Group-based supplementary income-generating activities had to be halted due to social distancing measures. Without community-specific rules for disease prevention, causing an environmental impact. Infectious waste such as used face masks, COVID-19 test kits, alcohol spray bottles, plastic face shields from households, the community, or businesses has been being discharged into public areas. The community's inability to manage them properly has resulted in increased infectious waste in public spaces, adversely affecting the environment. 
Over the past years, community leaders, village committees, and community leaders have recognized these issues and have made continuous efforts to seek assistance. In 2021, the Taling Chan Community Organization collaborated with the village health volunteers and volunteers in the area to develop economic recovery initiatives within the community, conducting assessments of community potentials and resources, and inviting leaders from various groups to come together to plan and discuss preliminary solutions in 2021.


               After discussions involving community leaders, residents, and household representatives, they have identified economic and mental health as top priorities. Their goal is to create income-generating opportunities, particularly for the following groups: the unemployed (250 individuals), those with no income (30 individuals), households burdened with debt due to limited or no income (60 households), and 10 households in informal debt systems. Additionally, they have addressed individuals facing mental health issues such as stress and anxiety (20 individuals), mental health patients (2 individuals), and COVID-19 patients (304 individuals). These challenges have arisen from personal or collective behaviors, social and environmental factors, as well as social mechanisms that have resulted in the impacts mentioned above.

Main target groups
A working group consisting of 15 people 
A group of the unemployed consisting of 30 people
The secondary target groups** consist of members from the following groups: (1) Boat-head fishermen group with 18 people, (2) Seafood processing group with 10 people, (3) Craftsmanship group with 10 people, and (4) Cashew nut processing group with 22 people, 60 individuals in total.

Procedures
1. Hold working group meetings to define the structure and roles of the group, plan work activities, establish guidelines, review work progress, hold regular monthly meetings, assign responsibilities, develop project implementation plans, promote project awareness within the community, monitor and evaluate outcomes, and maintain continuous collaboration within the community.
2. Open registrations and provide training for income-generating occupational groups. Utilize community funds to support four existing occupational groups (boat-head fishermen, seafood processing, craftsmanship, and cashew nut processing). Promote membership enrollment for the four existing occupational groups and establish one new group for chemical-free vegetable cultivation. Collaborate with community network partners, such as the department of non-formal education, subdistrict health promoting hospital and the community development department to create chemical-free vegetable plots within the community and teach household income and expenditure accounting. Conduct continuous monthly meetings for progress tracking, data collection, work planning, problem-solving, outcome evaluation, and discussions on community issues to drive successful project implementation in alignment with the objectives. Foster a learning process to promote livelihoods within households. 
3. Enhance mental health and well-being by organizing stress-relief and occupational safety activities to improve the quality of life for those affected by the COVID-19 pandemic.  


Outcomes
- A working committee structure consisting of 15 members is established, comprising representatives from the village committee, boat-head fishermen group, seafood processing group, craftsmanship group, cashew nut processing group and village health volunteers, with clear roles and responsibilities defined.
- The participants possess skills and knowledge in both health and household finance.
- The participants have knowledge and skills relevant to their respective occupations.
- 80% of the unemployed group finds consistent employment.
- 80% of the participants see an improvement in their mental health.
- A network of at least 5 community organizations is established to provide support and facilitate the development of occupational groups within the community.
 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/

.

.