...

Project to Restore Traditional Occupations, Increase Income and Enhance Mental Health in the Ban Pokop Community, Tha Yang Sub-district, Thung Yai District, Nakhon Si Thammarat


โครงการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพเดิมเพิ่มรายได้เสริมสร้างสุขภาพจิตบ้านพอโกบ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.1.1
3.3.2
3.3.5

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
2.5.1
11.4.2
17.2.1
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2กรรณิการ์ ศรีสมทรงสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก50
3ธนวรรณ สงประเสริฐสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ15
4ลักษมล ลักษณะวิมลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ15
5นาบีลา ลีกิจโกศลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ15

SDGs ภาษาไทย
  

ความเป็นมาและความสำคัญ

พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564 อย่างแพร่หลาย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนของบ้านพอโกบ ตำบล             ท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในด้านสุขภาพที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าถึงร้อยละ 7.45 (60 ราย) มีอาการของภาวะ long covid ร้อยละ 25 (15 ราย) และเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าร้อยละ 1.67 (1 ราย) ซึ่งส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจที่มีผลจากนโยบายและมาตรการในการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าทำให้การใช้ชีวิตและไม่สามารถการประกอบอาชีพได้ปกติ ทำให้มีรายได้ลดลง มีภาระหนี้สิน และสถานประกอบลดจำนวนการจ้างงาน  บุตรหลานที่ไปทำงานนอกบ้านทยอยกลับภูมิลำเนา และเกิดภาวะว่างงานถึงร้อยละ 6.21 (50 ราย) จึงส่งผลต่อด้านจิตใจ เช่น ความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ และร่างกายทรุดโทรม ถึงร้อยละ 9.94 (80 ราย) ยังพบว่าด้านสังคม เมื่อไม่ได้ทำงานทำให้เกิดภาวะเครียดในครอบครัวทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว นอกจากนั้นด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าจากนโยบายห้ามและลดการออกจากบ้านหรือออกนอกพื้นที่ ทำให้ผู้คนต้องซื้อของออนไลน์มากขึ้นก่อให้เกิดขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากแนวทางการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่ผู้คนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและสุ่มตรวจ ATK บ่อยครั้ง ทำให้เกิดขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก เมื่อมีการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชน 

จากสถานการณ์ดังกล่าว  คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงร่วมกับชุมชน

และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินโครงการ “ฟื้นฟูกลุ่มอาชีพเดิมเพิ่มรายได้เสริมสร้างสุขภาพจิตบ้านพอโกบ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้เกิดกลุ่มแกนนำมีความรู้และทักษะสร้างเสริมสุขภาวะ ลดผลกระทบจากการระบาดของโรค

   โควิด-19

2. เพื่อเกิดกลไกขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

3. ผู้ได้รับผลกระทบ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีสุขภาพจิตดีขึ้น

ระยะเวลา

วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 

กลุ่มเป้าหมาย

          คณะทำงาน จำนวน 15 คน และกลุ่มประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 45 คน

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- รับสมัครเพื่อจัดตั้งคณะทำงานและกลุ่มอาชีพเสริม

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เรียนรู้เพื่อเสริม

- ทักษะและดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงปลา กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากกล้วย และการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย โดยการจัดสิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพที่ปลอดภัย

- ประเมินผลเชิงผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการตลาดออนไลน์ และประเมินผลการติดตามเชิงผลลัพธ์ร่วมกับหน่วย

 จัดการ

- ประเมินสุขภาพจิต และการสร้างเสริมสุขภาพจิต

- เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลลัพธ์

1. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มีสุขภาพจิตดีขึ้น    

  (ความเครียดลดลง) ร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รวมกลุ่มทำกิจกรรมอาชีพ

  เสริมอย่างน้อยร้อยละ80

3. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบมีรายจ่ายลดลง

5. ผู้ที่ว่างงานมีอาชีพ ร้อยละ 80

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The Background of the Project

The province of Nakhon Si Thammarat experienced a widespread outbreak of the coronavirus (COVID-19) during 2020 to 2021, which has had significant impacts on the daily lives of the residents of the Ban Pokop community in Tha Yang sub-district, Thung Yai district, Nakhon Si Thammarat. This outbreak has affected various aspects of life, including health with an infection rate of up to 7.45% (60 cases) and a percentage of 25% (15 cases) experiencing symptoms of long COVID. Additionally, there was a fatality rate of 1.67% (1 case) due to COVID-19 infection. These impacts have also had economic consequences as they resulted from policies and measures implemented to control the virus, which disrupted normal life, affected the ability to work, reduced income, and led to debt burdens. In addition, this has resulted in a reduction in employment opportunities, with many migrant workers returning to their hometowns and an unemployment rate of 6.21% (50 cases). This has led to psychological consequences, such as stress, anxiety, sleep disturbances and physical health deterioration, affecting 9.94% (80 cases) of the population. Furthermore, the social aspect of life has been affected as the lack of employment led to family stress and conflicts. Regarding the environmental aspect, there have been a two fold increase in plastic waste due to policies restricting movement and encouraging online shopping. The prevention measures for COVID-19 such as the mandatory use of face masks and frequent rapid antigen testing, have also contributed to an increase in infectious waste when not properly managed, thereby posing health risks to the community.

In response to the aforementioned situation, the Faculty of Nursing at Walailak University collaborated with the community and various network organizations to initiate the project “Restore Traditional Occupations, Increase Income and Enhance Mental Health in the Ban Pokop Community, Tha Yang Sub-district, Thung Yai District, Nakhon Si Thammarat." The objectives of this project are as follows:

 1. To establish a knowledgeable and skilled leadership group that can promote well-being and reduce the impact of the COVID-19 pandemic
 2. To create mechanisms for driving activities that enhance well-being and mitigate the impact of the COVID-19 pandemic.
 3. To reduce expenses, increase income and improve mental health among individuals affected by the situation.

Timeframe 

1 January 2023 - 31 December 2023

Target groups 

The workgroup consists of 15 people, and there are 45 community members who have been affected by the situation.

Procedures 

 • To open applications for forming the workgroup and supplementary occupation group.
 • To arrange a project committee meeting to gain insights and enhance skills. 
 • To conduct activities for occupation groups, such as kitchen gardening, fish farming, banana product processing and basic household accounting. Ensure a safe environment for occupational activities.
 • To evaluate the outcomes for learning and development.
 • To exchange knowledge on online marketing management and evaluate the results in collaboration with the management unit.
 • To assess and promote mental health among participants.
 • To learn packaging design techniques.

Outcomes 

 1. 80% of the participants who have been impacted by the COVID-19 pandemic report improved mental health with reduced stress levels.
 2. At least 80% of the participants who have been impacted by the COVID-19 pandemic actively engage in supplementary occupation activities.
 3. 70% of the participants who have been impacted by the COVID-19 pandemic have an increase in income. 
 4. 70% of the participants who have been impacted by the COVID-19 pandemic reduce their expenses.
 5. 80% of the unemployed participants can find a job.  

Core SDG:  3.3.2 Health outreach programmers 

Related SDG: 

          1.4.1  Local start-up assistance (Mentorship programmes, Training 

                    workshops, Access to university facilities)

2.5.1 Access to food security knowledge

3.3.2  Health outreach programmes (local community)

11.4.2 Promote sustainable commuting 

17.2.1 Relationships with regional NGOs and government for SDG policy

17.2.5 Collaboration with NGOs for SDGs

SDGs (Agenda Outreach & Engagement)

Photos

Project operators: 

          Assistant professor Kamlai Somrak

          Miss Kannika Srisomthrong

          Assistant Professor Thanawan Songprasert

          Miss Luksamon Luksanavimon

          Mrs. Nabila Leekitkoson

          School of Nursing Walailak University


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/

.

.