...

Transparency of temples based on good governance


ความโปร่งใสของวัดตามหลักธรรมาภิบาล


Agenda : Sustainability and Stewardship
17.2.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
16.3.2

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1อมรรัตน์ อำมาตเสนาสำนักวิชานิติศาสตร์หัวหน้าโครงการ85
2จินตนา อุณหะไวทยะสำนักวิชานิติศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ15

SDGs ภาษาไทย
  

         สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยอาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บริการวิชาการที่ได้สร้างความร่วมมือมูลนิธิเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทรปัญโญ ดำเนินโครงการบริหารจัดการวัดในพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมาออกแบบกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล บนฐานของความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยวัดวังตะวันตก เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการเพื่อผลักดันเป็นวัดต้นแบบที่มีการบริหารงานภายในวัดตามหลักธรรมาภิบาลอย่างถูกต้อง

        ซึ่งในการดำเนินการขับเคลื่อนดังกล่าวข้างต้น จะใช้รูปแบบในการนำโครงสร้างการบริหารและระบบการทำงานเดิมของวัดวังตะวันตก มาวิเคราะห์หาจุดอ่อนและอุปสรรค ปัญหาที่เกิด นำไปสู่การคิดค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารจัดการวัด ให้มีมาตรฐานครบถ้วนตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสากล  ซึ่งในกิจกรรมนี้ ได้มีการส่งมอบ ประกาศวัดวังตะวัน ว่าด้วยเรื่องการใช้นโยบายในการพัฒนาวัด  ประกาศว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของวัด รวมถึงระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการวัดอื่นๆ  ด้วย

        โดยคณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัดวังตะวันตก สามารถที่จะนำประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติดังกล่าวไป ใช้ในการบริหารงานภายในของวัด ทั้งในกิจการทั่วไป และกิจกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงิน ทำให้การทำงานของวัดมีระบบระเบียบ สามารถตรวจสอบ เผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม และทำให้วัดวังตะวันตก เป็นวัดต้นแบบด้านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อย่างเป็นรูปธรรม


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The School of Law, Walailak University, led by Ajarn Amornrat Ammatsena and Assistant ProfessorJintana Unhavaidaya. Under the support of the Academic Service Center, which has established cooperationwith the Foundation for Social Responsibility and Good Governance and the Buddhatas Intarapan ArchivesFoundation. Implement a project to manage Buddhist temples. Legal expertise to design mechanisms to drivetemple management in accordance with good governance principles. Based on transparency andaccountability, Wat Wang West is the target area for the implementation of the project to be a model temple that is managed within the temple in accordance with good governance principles. In which the above drive isimplemented. It will use the model to use the management structure and the old working system of theWestern Palace Temple to analyze weaknesses and obstacles. Problems This led to the discovery of solutionsto problems and the development of temple management to have complete standards in accordance withinternational good governance principles. Wang Tawan Temple Announcement On the implementation ofpolicies in the development of temples Announcement on the disclosure guidelines of the temple, includingother regulations on temple management. By the Buddhist clergy and the West Wang Temple Committee Beable to apply such notices, regulations and regulations. It is used in the internal administration of the temple, both in general affairs and activities related to property or finance. Make the work of the temple have anorderly system that can be checked and disseminated as appropriate, and make Wat Wang West a modeltemple for transparent management. Verifiable Under the principles of participatory governance from allsectors concretely.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

PPGG - มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

https://www.facebook.com/ppgg.foundation/posts/pfbid0KaZvzY3jeETUZiLEi7mJvXEcC2Q8AjFrjRKnNtHqGsoDZm3JdPvVFxBzg93gpShhl?notif_id=1693303897262358¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/23067