...

The Legal Clinic


โครงการคลินิกกฎหมาย


Agenda : Outreach and Engagement
16.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 97

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1อมรรัตน์ อำมาตเสนาสำนักวิชานิติศาสตร์หัวหน้าโครงการ90
2จินตนา อุณหะไวทยะสำนักวิชานิติศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ10

SDGs ภาษาไทย
  

การดำเนินโครงการคลินิกกฎหมาย ในปีงบประมาณ 2566 โดย อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาคณะทำงานคลินิกกฎหมาย ร่วมให้บริการความรู้ทางด้านกฎหมาย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ด้านกฎหมายกับประชาชน และเสริมความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม อันจะช่วยสร้างสังคมให้ปลอดภัย น่าอยู่ และลดความขัดแย้งในระหว่างประชาชน   โดยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วม อาทิเช่น เทศบาลตำบลพรหมโลก และสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี ร่วมให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย         นอกจากนั้น โครงการคลินิกกฎหมาย ยังร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อของอำเภอพรหมคีรี โดยในการนี้ คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ และสมาชิกโครงการคลินิกกฎหมาย ได้ร่วมให้ความรู้ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวสัญญาซื้อขายผลผลิตทางด้านการเกษตร การขจัดข้อติดขัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตมังคุด  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ทำให้ประชาชนภาคการเกษตรมีองค์ความรู้ที่เข็มแข็งเพียงพอในการคุ้มครองสิทธิของตนเองและสมาชิกในกลุ่มเกษตรเดียวกันได้  ซึ่งการดำเนินงานของคลินิกกฎหมาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านมานั้น คณะทำงานได้พยายามขับเคลื่อนการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ทางด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องมาตลอด เนื่องจากเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างสังคมที่มีปลอดภัยและมีความสุข ในการดำเนินการที่ผ่านมา คลินิกกฎหมายได้อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในด้านกฎหมาย เช่น การสัมมนา “การยกระดับธุรกิจรังนกบ้านไทย” เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ให้กับเกษตรกรบ้านนกแอ่นกินรังในพื้นที่ภาคใต้กว่า 80 คน ซึ่งทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่ถูกต้อง และประกอบอาชีพได้โดยเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อย่างสมดุล


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

In fiscal year 2023, Amonrat Ammartsena, School of Law, Walailak University, led the students of the Law Clinic Working Group to provide legal knowledge and strengthen immunity to society by disseminating knowledge on self-protection from technological crime to people in Phromlok Subdistrict. Phrom Khiri District, Nakhon Si Thammarat Province  The objective is to provide legal knowledge services to the public and enhance their understanding of the justice system, thereby creating a safer, livable society and reducing conflicts between people. Local agencies such as Phromlok Subdistrict Municipality and Phrom Khiri Police Station also participated in providing information and exchanging knowledge on such issues. moreover The Legal Clinic Project also participated in a field trip to educate a group of mangosteen farmers, a famous agricultural product of Phrom Khiri district. The working group, consisting of students from the School of Law and members of the Law Clinic Project, provided knowledge and recommended solutions to problems related to agricultural production contracts. This will increase channels and create stability for farmers in the area, allowing agricultural people to have strong enough knowledge to protect their rights and members of the same agricultural group.  The operation of the Law Clinic, Walailak University. The working group has continuously sought to drive public education in the legal field. It is an important goal to create a safe and happy society. In the past, the Law Clinic has facilitated the use of space on campus by organizing seminars to educate about social development in legal matters, such as the seminar "Upgrading the Thai Bird's Nest Business" to develop and expand knowledge for more than 80 swallow-eating farmers in the southern region. society and the nation in a balanced manner.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook ศูนย์บริการวิชาการ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=608863281459416&id=100070072481128

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/archives/23036

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/archives/23054

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.wu.ac.th/index.php/th/news/23021

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://wwwuat.wu.ac.th/th/news/23238/