...

Blue Crab Food Identity; Promoting Local Food Wisdom and Careers of Local Communities with Cooking Technology through Walailak University Blue Crab Bank


เมนูอัตลักษณ์ปูม้า; การส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารและอาชีพของชุมชนท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีการประกอบอาหารผ่านธนาคารปูม้าวลัยลักษณ์


Agenda : Outreach and Engagement
2.5.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 94.50

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ปวิธ ตันสกุลสำนักวิชาการจัดการหัวหน้าโครงการ10
2สุขุมาล กล่ำแสงใสสำนักวิชาการจัดการผู้ร่วมรับผิดชอบ45
3เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะสำนักวิชาการจัดการผู้ร่วมรับผิดชอบ45

SDGs ภาษาไทย
   โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม เรื่อง “การส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารและอาชีพของชุมชนท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีการประกอบอาหารผ่านธนาคารปูม้าวลัยลักษณ์" มุ่งเน้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ “ปูม้า” เเละอาชีพ “ประมงชายผั่ง” (Inshore Fisheries) ที่มีอยู่ในท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพอาหารโดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านการประมงอย่างยืน “ธนาคารปูม้าวลัยลักษณ์” ทำให้ชาวประมงเเละกลุ่มเเม่บ้านในชุมชนเกิดความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรอาหารอย่างยั่งยืน สามารถเข้าถึงเเหล่งอาหารที่ปลอดภัยเเละพอเพียงสำหรับคนในชุมชน เเละสามารถเข้าถึงเเหล่งอาหารได้ มีอาหารบริโภคครบถ้วนตามหลักโภชนาการอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากความมั่นคงของทรัพยากรด้านอาหารที่ดีขึ้น ส่งผลให้ปริมาณวัตถุดิบในพื้นที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น อนึ่งผลมาจากการทำการประมงอย่างยั่งยืน ทางโครงการจึงส่งเสริมความรู้เเละทักษะเพื่อการผลิตอาหารที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น ได้เเก่ 1. หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค 2. เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์โภชนาการอาหาร (Food Nutrition) เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ- การออกแบบฉลากสินค้า (Food Nutrition Label and Food Label Design) ที่แสดงถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของชุมชน 3. เทคโนโลยีการการปิดผนึกสุญญากาศ (Vacuum Sealer) เพื่อช่วยเก็บรักษาความสดใหม่ของวัตถุดิบที่อยู่ในถุงได้นานขึ้น ในการจำหน่ายรูปแบบอาหารปรุงสุกพร้อมทานเเช่เเข็ง (Frozen Ready-to-(h)eat Food) ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่งบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ภายในเครือข่าย ประกอบด้วยกลุ่มองค์กรต่างๆ อาทิ กลุ่มออมทรัพย์ ร้านค้าชุมชน กองทุนเครื่องมือประมง เป็นต้น ส่งผลให้บริมาณ “ปูม้า” และสัตว์ทะเลในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดสู่ความยั่งยืนและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มสตรีในชุมชน “เเม่บ้านชาวประมง” จึงร่วมกันก่อตั่งกลุ่ม “มุสลิมะห์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง” หรือ ร้าน "ลุยเล" ซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กในชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดให้บริการแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมและบุคลทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มมุสลิมะห์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง หรือ ร้าน "ลุยเล" ก่อตั้งเมื่อสิงหาคม 2563 โดยการรวมตัวของมุสลิมะห์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง เพื่อรวมตัวกันประกอบกิจการร้านอาหารทะเลชุมชน เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเอง ของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ ผลผลิตมาจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากประมงชายฝั่งยั่งยืน ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผลกำไรส่วนหนึ่งจากการขายได้นำกลับมาเป็นกองทุนดูแลฟื้นฟูอ่าวท่าศาลา โดยในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 36 คน มีคณะกรรมการบริหารดำเนินงาน 11 คน โดยมีคุณสุตา โต๊ะอิแต เป็นประธานกลุ่มฯ ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกษตรกรชาวประมงชายฝั่งเเละกลุ่มสมาชิกเเม่บ้านชาวประมงเข้าถึงความรู้ ทักษะ เเละเทคโนโลยีการกระกอบอาหารเเละการเก็บรักษาอาหารอย่างปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เเละทักษะการจัดการกับวัตถุดิบอย่างเหมาะสม เพื่อความยั่งยืนเเก่ชาวประมงเเละคนในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ตามเป้าหมายของ SDG เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย การเข้าถึงความรู้ ทักษะ หรือ เทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางอาหาร และรองลงมาคือเป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าการบริการวิชาการดังกล่าว จะนำไปซึ่งการกระจายรายได้ และการเติบโตด้านเศรษฐกิจของชุมชนศาลาต่อไป รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการสนับสนุนและการทำงานร่วมกันภายใต้ภารกิจบริการวิชาการรับใช้สังคมและการวิจัยในอนาคต ผลการดำเนินการพบว่า ชาวประมงชายฝั่ง เเละกลุ่มเเม่บ้าน มีความรู้ มีทักษะ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ให้เเก่ชุมชนต่อไป “กลุ่มมุสลิมะห์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง” 1. ทางกลุ่มได้เข้าถึงอาหารที่เพียงพอ เเละออกเเบบรายการอาหารที่มีความโดดเด่นเเสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนเป็นอย่างดี ได้เเก่ 1. แกงคั่วปูม้ากับใบชะพลู 2. ห่อหมกปูม้าทรงเครื่อง เเละ 3. ต้มส้มปลากุเลา 2. ชุมชนสามารถผลิต “อาหารปรุงสุกพร้อมทานเเช่เเข็ง” (Frozen Ready-to-(h)eat Food) โดยมีความรู้เเละทักษะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารให้มีมาตรฐาน เพียงพอกับปริมาณความต้องการของคนในชุมชน เเละผู้บริโภค 3. ดำเนินการวิเคราะห์โภชนาการเเละฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้เเก่คนในชุมชน ผลจากการส่งเสริม “การให้ความรู้ ทักษะ เเละเทคโนโลยีที่เหมาะสม” ทำให้ชาวประมงชายฝั่ง เเละชุมชนบ้านในถุ้ง มีความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรอาหารอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างจิตสำนึกเห็นความสำคัญของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านประมงชายฝั่งของตนเองอีกทั้งยังสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน กลุ่มชาวประมงชายฝั่ง (NGOs) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เห็นได้ว่าโครงการนี้ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้าง "ความมั่นคงทางอาหาร" ให้เเก่ชาวประมงชายฝั่งเเละชุมชนบ้านในถุ้งอย่างยั่งยืน

SDGs ภาษาอังกฤษ

   This an academic service project aiming to provide benefits at community level. The project focuses on making local community aware of the importance of "Blue Crab" and “Inshore Fisheries" in the local area. With the uniqueness of local resources, the food quality has been improved under the Walailak Blue Crab Bank. It also educates fishermen and community groups of housewives for sustainable food resource management. Local community should have access to safe and adequate food supply to provides necessary nutrition. The sustainable fishing delivers a tremendous recovery of fish stocks and their habitats, as a result, greater food security. Therefore, this project helps promoting knowledge and skills for increased food production, such as: Principles of good food manufacturing practices (Good Manufacturing Practice: GMP) to ensure safety and consumer confidence Technology for analyzing food nutrition (Food Nutrition) in order to design nutrition labels - product label design (Food Nutrition Label and Food Label Design) that reflect the community's values and identity. Vacuum sealing technology (Vacuum Sealer) to help preserve the freshness of ingredients in bags for longer period of time. In the business of selling frozen ready-to-eat food (Frozen Ready-to-(h)eat Food). Ban Nai Thung Blue Crab Bank and Coastal Fisheries Learning Center, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province founded in 2003 with the primary goal of increasing participation in coastal resource management. The organization comprises a variety of specific interest group of locals such as savings groups, community shops, fishing equipment funds, and so on. Subsequently, the number of "blue crabs" and marine animals in the area grows year after year. To ensure the long-term viability and stability of the grassroots economy, "Fisherman's housewives" formed a new group called "Muslimah local fishing in the tank" or "Lui Le" shop, a local small restaurant business located in the learning center since 2019. Nai Thung local fishing Muslimah group or "Lui Le" shop was founded in August 2020 by a group of Nai Thung Muslimah local fishermen to collaborate on the operation of a community seafood restaurant. It aims to generate income and self-sufficiency within families, communities, and between communities. The restaurant is owned and operated by the community. The activities of community participation include selecting natural ingredients from sustainable coastal fisheries, prohibiting hazardous chemicals, and returning some profits to Tha Sala Bay Restoration Fund. The group currently has 36 members and a board of 11 executive committee, with Ms. Suta Tohitae serving as the board’s president. The board has been registered as a community fishing organization according to the Fisheries Department's announcement in 2015 regarding criteria for registration of local fishing community organizations in Nakhon Si Thammarat Province in aquatic animal processing on September 29, 2021 In order to provide knowledge, skills, and technology for safe food production and preservation for food security to fishermen and housewife groups; academic service project offers an initiative that transfers knowledge and skills for appropriate ingredient handling abilities for the sake of the community's fishermen and residents' long-term viability. This will lead to the achievement of SDG Goals number 2: Zero Hunger. End hunger, access to food security knowledge, skills, or technology. In addition, second is Goal 17: Strengthen implementation mechanisms and revive the global partnership for sustainable development. These academic services will lead to income distribution and economic growth of the Tha Sala community including the creation of cooperation networks for support and collaboration under the mission of academic service, social service and future research. Later, feedback discovered that coastal fishermen and a group of housewives have knowledge, skills, and the ability to use related technology in order to ensure food security to support the " Nai Tung Muslimah Local Fishing Group " community. The group had access to sufficient food and create outstanding food items that reflect the community's identity, such as 1. Blue crab curry with Chaplu leaves, 2. Steamed blue crab steamed, and 3. Sour Tigerfish soup. The community can create "Frozen" "Ready-to-(h)eat Food" with food production knowledge and skills to meet standards. Sufficient to meet the needs of the community and consumers. Conduct nutritional analysis and food product labeling, which promotes nutritional knowledge among community members. Results from promotion of “Providing appropriate knowledge, skills, and technology” makes coastal fishermen and the Ban Nai Thung community has knowledge, skills, and technology that are important in managing food resources sustainably. It also creates awareness of the importance of one's own way of life and coastal fishing wisdom, as well as creating a network between government agencies, communities, coastal fishermen's groups (NGOs), Tha Sala Subdistrict Administrative Organization. Nakhon Si Thammarat Food Traders Club, Nakhon Si Thammarat Provincial Tourism Business Association, and Tourism Authority of Thailand Nakhon Si Thammarat Office. As a result, this project can be seen as a critical component in achieving "Food security" for coastal fishermen and Ban Nai Thung communities in a sustainable manner.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

NA

NA

NA

NA

NA

NA