...

Compost group, promoting mental health and household economic of Ban Pak Ton- Thung Wat Mai community Thai Samphao Subdistrict, Phraphrom District, Nakhorn Si Thammarat Province


โครงการ “กลุ่มปุ๋ยหมัก พลิกวิกฤติสุขภาพจิตสมาชิก สู่เศรษฐกิจครัวเรือนบ้านปากตน-ทุ่งวัดใหม่” ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2ชุติพร ด่านสุวรรณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ35
3จิดาภา ยอดระบำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ30
4มณีรัตน์ คำนาคสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ30

SDGs ภาษาไทย
  

ชุมชนบ้านปากตน-ทุ่งวัดใหม่ มีประชากรจำนวน 1,527 ราย (465 ครัวเรือน) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเป็นผลให้ถูกเลิกจ้าง ครัวเรือนขาดรายได้ ก่อให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบ นอกจากนี้สถานการณ์สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียทำให้ราคาปุ๋ยปรับสูงขึ้น รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของครัวเรือนลดลงเนื่องจากสินค้าเกษตรไม่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและส่งผลต่อสุขภาพจิตครัวเรือนเกิดภาวะเครียด

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มภาคีเครือข่ายภายใต้การมีส่วนร่วมโดยตรงในการพัฒนาการสนับสนุนโดยส่วนราชการและองค์การปกครอบส่วนท้องถิ่น พัฒนาแนวทางและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนโดยการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร ได้จัดทำโครงการ “กลุ่มปุ๋ยหมัก พลิกวิกฤติสุขภาพจิตสมาชิก สู่เศรษฐกิจครัวเรือน บ้านปากตน-ทุ่งวัดใหม่” ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน 15 คน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 25 คน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความรู้ ความเข้าใจ เน้นการพึ่งพาตนเอง โดยดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการเกษตรยั่งยืน เป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ย สามารถผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้เอง ส่งผลให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน แก้ปัญหาภาระหนี้สินทั้งในและนอกระบบ ลดภาวะเครียดที่เกิดจากรายได้ไม่เพียงพอ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนในชุมชน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนโครงการ  มีทักษะในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารและพัฒนาโครงการ เรียนรู้การจัดการตลาดออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน มีความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพร่วมกับวิทยากรจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เกี่ยวกับการจัดการตลาดออนไลน์ โดยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และวิทยากร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปราชญ์ชุมชนและกศน. อำเภอพระพรหมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาส่งเสริมงบประมาณ สำนักงานเกษตรอำเภอให้การสนับสนุนในการจัดหาวัสดุในการจัดทำปุ๋ยหมักบางชนิด เช่น จุลินทรีย์ EM สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพรหมส่งเสริมหาการตลาด เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้ความรู้และพัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่คนในชุมชน ผลกระทบของปุ๋ยเคมีต่อสุขภาพและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ เกิดป้ายปลอดบุหรี่เพื่อใช้สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักการลด ละ เลิก เป็นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

          ผลลัพธ์ของการดำเนินโครง เกิดผู้นำมีศักยภาพในการขับเคลื่อนโครงการจำนวน 15 คน สามารถขับเคลื่อนกลุ่มสำเร็จ 1 กลุ่มคือ กลุ่มปุ๋ยหมัก สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 80 คน เกิดการหมุนเวียนปุ๋ยและงบประมาณสำหรับซื้อปุ๋ยที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี

          ความสำเร็จของโครงการนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชนบ้านปากตน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา กศน.อำเภอพระพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพรหม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มอบกองทุนสนับสนุนรวมงบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 77,800 บาท และผู้รับผิดชอบโครงการคือ นายวิรัตน์ สงวนโสตร์


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Ban Pak Ton – Thung Wat Mai community, population 1,527 people (465 households). The COVID-19 outbreak situation has affected households, resulting in layoffs, lack of income causing the household debt. In addition, the war situation between Ukraine and Russia led to an increase in fertilizer prices. Income from selling agricultural products, which is the main occupation of households, has decreased due to the lack of quality of agricultural products, causing social problems and affecting family mental health, resulting stress. 

Walailak University with community leaders and network partners under direct participation in development support by government agencies and local government organizations. Developing policies and strategies to solve community problems to increase household income by promoting agricultural products by organizing projects; Compost group, promoting mental health and household economic of Ban Pak Ton- Thung Wat Mai community Thai Samphao Subdistrict, Phraphrom District, Nakhorn Si Thammarat Province.This project has developed the competency of 15 community leaders and 25 people suffered from the COVID-19 pandermic by promoting knowledge and self-reliance base on the Sufficiency Economy Philosophy and achieve sustainable agriculture. To reduce the cost of fertilizer and produce high-quality fertilizer due to increased family income, solve the household debt burden both formal and informal debt, reducing stress caused by insufficient income, promoting mental health of people in the community. The implementation period is from January to December 2023.

          Walailak University, develops the competency of the community leaders to drive the project focusing on the knowledge such as data management, analysis skills, online marketing to increase community income, promote physical and mental health. The quality of life of the people who have suffered from the pandermic situation have better. Firstly, sharing knowledge and skills from network partners such as, online marketing workshop by Walailak University, composting and agriculture training by several participant including local wisdoms members, Phraphrom District Non-formal and Informal Education Center, Thai Samphao Subdistrict Administrative Organization, The Phraphrom Agricultural Extension office, Phraphrom Community Development office promotes marketing to generating sustainable income. Phraphrom District Public Health office provides knowledge and develops skills to promoting physical and mental health of the community and occupational safety environment. 

          Project outcome: the result of this project, 15 leaders have competency to drive the project, able to successfully establish one occupational group, composting group. Generate income for 80 people affected by COVID-19 situation. The community has high quality fertilizers and increase family income and promote better mental health. 

          The success of this project is attributed to the collaboration of leaders of the Ban Pak Ton community, Thai Samphao Subdistrict Administrative Organization, Phraphrom District Non-formal and Informal Education Center, The Phraphrom Agricultural Extension office, Phraphrom Community Development office, Phraphrom District Public Health office, Walailak University and Thai Health Promotion Foundation who provided a support fund including the budget requested from the Thai Health Promotion Foundation in the amount of 77,800 baht and the person responsible for the project is Mr. Wirat Savonsot.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/