...

Early Childhood Equity Education Project: ECEEP


โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 3


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96.6

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์สำนักวิชาศิลปศาสตร์หัวหน้าโครงการ70
2ชนกมลย์ คงยกสำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ15
3ธงชัย พรหมจรรย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ15

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 3 (Early Childhood Equity Education Project: ECEEP) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพและการวิจัยนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านการศึกษาปฐมวัยของประเทศ โครงการ ECEEP มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเป็นหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพเพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาภายในปี พ.ศ.2573 โครงการ ECEEP เข้าไปมีส่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ภาคเอกชนในจังหวัด และสอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อ 4.3.4 ของ THE Impact Ranking Education ที่มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมและงานเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกมหาวิทยาลัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

โครงการ ECEEP มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำของเด็กปฐมวัยผ่านหลักสูตรที่มีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 396 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมอายุเด็กอายุ 3 – 6 ปี และโครงการ ECEEP แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ระยะที่ 1 เก็บสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชใน 3 ส่วน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ 2 สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 3 การพัฒนาและอบรมหลักสูตร High scope ระยะที่ 4 การติดตามและประเมินผล และระยะที่ 5 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเก็บข้อมูลระยะยาว

ปีงบประมาณ 2566 มีการจัดกิจกรรมระหว่างระยะที่ 3 ถึง ระยะที่ 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี โดยจัดกิจกรรมประชุมและติดตามผลเพื่อประเมินทักษะนักเรียนหลังสู่กระบวนการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ซึ่งพบว่านักเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 (นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดิมตามค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 0.40) เมื่อเทียบกับผลการประเมินทักษะก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope (ฐานพัฒนาการตามวัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็กผ่านการประเมินด้วยผลคะแนนกว่าร้อยละ 95 จากผู้ประเมินศูนย์อบรมต้นแบบ “ไรซ์ไทยแลนด์” โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การจัดงานเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็กเป็นศูนย์สาธิตการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องแห่งแรกของภาคใต้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ต่อไป


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The Early Childhood Equity Education Project (ECEEP) – established by the Center for Academic Services at Walailak University – is a multi-sectors collaborative project. This project aims to enhance capacity and reduce inequality through local early childhood education with a quality curriculum. Furthermore, the ECEEP intends to develop high-quality research used in educational policy-making for early childhood education equality. The ECEEP project is related and linked to Sustainable Development Goal 4: regarding quality education. It ensures that everyone has a comprehensive and equitable quality education. Moreover, it ensures that every boy and girl access the development, care and provision of quality pre-primary education for early childhood so that children are ready for primary education by 2030. The ECEEP project takes part in driving the Sustainable Development Goals for Walailak University and various sectors, including Child Development Centers under local administrative organizations, local government organizations, provincial office for local administration, and private sectors. Additionally, it is in line with indicator number 4.3.4 of THE Impact Ranking Education because the university organizes educational outreach activities and ad-hoc activities to promote beyond-campus education for the Child Development Centers under local administrative organizations.

The ECEEP’s goals are to develop human capital in early childhood through a quality curriculum, enhance the capacity building of early childhood students, and reduce the inequality of early childhood education. The target group of ECEEP is the 396 Child Development Center belonging to the Sub-district Administrative Organization in Nakhon Si Thammarat, which covers children between 3 to 6 years old. The ECEEP divides the implementation period into 5 phases as follows: Phase 1: the three-dimensional survey of early childhood school readiness, such as (1) the readiness of early childhood development, (2) the readiness of educational institutions, and (3) the readiness of family, phase 2, establishing the agreement and academic cooperation between Walailak University, Child Development Center, and Sub-district Administrative Organizations in Nakhon Si Thammarat, phase 3, visiting and training on High-scope curriculum, phase 4, Site visit, phase 5, evaluation research and continuously monitor development.

In the fiscal year 2023, there are activities between Phase 3 and Phase 4, in which Walailak University conducts activities to create understanding with administrators, school committees and teachers of the Child Development Center under the Thai Buri Subdistrict Administrative Organization by organizing meetings and monitoring activities to evaluate student skills after entering the learning process according to the High Scope learning management method. It was found that early childhood students of Satit Walailak Pattana Community Child Development Center and Wat Khok Lek Child Development Center under the Thai Buri Subdistrict Administrative Organization, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province have Executive Functions: (EF) increased by 40 percent (students have improved with Standard Deviation of 0.40) compared to the results of the skills assessment before entering the learning process according to the High Scope learning management approach (base of development according to age). Besides, the Wat Khok Lek Child Development Center passed the evaluation with a score of over 95 percent from the prototype training center evaluators “RIECE Thailand” from Saman Khun Wittayathan School, Hat Yai District, Songkhla Province.

Organizing the ad-hoc event in collaboration with the Nakhon Si Thammarat Provincial Office for Local Administration to open the Wat Khok Lek Child Development Center as a High Scope Learning Demonstration Center in the first pilot Child Development Center in the southern region to further publicize High Scope learning management.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บูรณาการความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานด้วยหลักสูตร High Scope

https://www.wu.ac.th/th/news/22522

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย เป็นปีที่ 3 (Early Childhood Education Equity Project: ECEEP)

https://www.wu.ac.th/th/news/22805

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ อบต.ไทยบุรี ร่วมหารือ ท้องถิ่นจ.นครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานตามแนวทางหลักสูตร High Scope

https://www.wu.ac.th/th/news/23134/

โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 3

https://youtu.be/8ua0SyC9lxw