...

The Thai Traditional Medicine Product Development Project to Promote Community Health, Year 2


โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนปีที่ 2


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 97.20

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1พิริยา ชนสุตสำนักวิชาแพทยศาสตร์หัวหน้าโครงการ50
2ธนา จักษ์เมธาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ50

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนปีที่ 2  เป็นโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2565 เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs ในรูปแบบ Social engagement มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา (SDG 3: Health outreach programmes) โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนแกนนำสุขภาพในชุมชน เริ่มจากการวางแผน ดำเนินการสำรวจข้อมูล ปัญหาสุขภาพ ตลอดจนความต้องการของประชาชนในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา นำไปสู่การออกแบบ จัดสรรและดำเนินโครงการให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ผลการสำรวจข้อมูลประชากรในครัวเรือนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ทำให้ทราบว่ามีกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบประชากรผู้สูงวัยที่มีความเจ็บป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น มีแนวโน้มจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเตียงในอนาคต และปัจจุบันผู้ป่วยมักรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงทำให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ แต่ยังขาดองค์ความรู้หรือแนวทางที่ถูกต้อง

จากการสำรวจองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรผ่านการลงพื้นที่ ตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ทำให้ทราบว่าประชากรส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการไปพบแพทย์และรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการปลูกสมุนไพรอยู่ในครัวเรือนหรือสำรวจสมุนไพรในพื้นที่ของตนเอง แต่ไม่ทราบถึงคุณประโยชน์ การนำไปใช้เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ทางโครงการฯ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้แก่ตัวแทนประชากรที่สนใจ โดยการหยิบยกตัวอย่างสมุนไพรที่พบในครัวเรือนหรือในชุมชนมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเองอย่างง่ายผ่านการบรรยายและใช้เกมส์ทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยการทำชาชงจากสมุนไพร เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชากรในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบให้ถูกต้องและถูกต้น การทำความสะอาด การบดเพื่อลดขนาด การทำให้แห้งอย่างง่ายด้วยการนำไปตากแดด ก่อนนำไปบรรจุลงในซองชา เพื่อนำไปชงดื่ม พร้อมกับแจกเอกสารประกอบการบรรยายความรู้ ข้อควรระวัง และคำแนะนำการดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนปีที่ 2  มีการจัดกิจกรรมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ผ่านการเยี่ยมบ้านและสำรวจชุมชน จากกิจกรรมต่างๆที่ได้ให้ความรู้ สนับสนุนส่งเสริมการใช้ การถ่ายทอดกรรมวิธีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชน (SDG 17: Partnerships for the Goals) ภายใต้ความร่วมมือระดับสหวิชาชีพร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณาจารย์จากหลักสูตรแผนไทยประยุกต์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานด้านการดูแลระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน (SDG 17: Partnerships for the Goals)


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The Thai Traditional Medicine Product Development Project to Promote Community Health, Year 2 is the health outreach programme that continues from 2022 to Sustainable Development Goals: SDGs in the form of Social Engagement. This project aims to promote the health and well-being of using local herbs to local herbal products such as various herbal teas, the Herbal Facial Steamer for bedridden patients, Non-Communicable Diseases (NCD), and so on in the local community at the Satit Walailak Pattana Community with the collaboration of the Director of the Satit Walailak Pattana Community Subdistrict Health Promotion Hospital together with the staff of the subdistrict health promotion hospital and mainstay of Village Health Volunteer. The process begins with planning and conducting data surveys of health problems and the needs of the people in Satit Walailak Pattana Community and the next process is designing, allocating, and implementing projects that truly meet the needs of the community. 

The results of the survey of household demographics in the Satit Walailak Pattana Community revealed that there were disadvantaged people who were bedridden patients. In addition, it’s found that the elderly population had illnesses in the group of Non-Communicable Diseases (NCD), including diabetes mellitus (DM), hypertension, osteoarthritis of knee, etc. They were likely to be patients at risk of being bedridden patients in the future. Besides, nowadays patients often take medicine continuously for a long time. Therefore, they pay attention to their health by using herbs as another option for taking care of their health, but there is still a lack of knowledge or correct guidelines.

From the knowledge survey on the utilization of herbs through field visits, questionnaires, and interviews, it was found that most of the population has Non-Communicable Diseases (NCD). They take care of their health by going to the doctor and taking medicine continuously. Also, they grow herbs in their households or explore herbs in their own area. In contrast, they do not know of the benefits and how to properly use it for health care. Consequently, the project organizes activities to transfer knowledge on the use of herbs in health care to representatives of the interested population in the local community by taking samples of local herbs found in households or community as examples to make them convenient to use to take care of their own health easily through lectures and using knowledge testing games after participating in the activity.

Organizing activities to increase skills in processing herbal products for use in health care by making herbal tea is another activity that will help promote the health of the population in the Satit Walailak Pattana Community. The activities are organized for people to practice from the beginning of the process of selecting the correct raw materials, cleaning, grinding, and easy drying by sunlight before being packed into tea bags to make and drink along with handouts to lecture on knowledge, precautions, and health care recommendations.

In addition, the project also organizes activities to follow up on the results of the project through home visits and community surveys from various activities that provide knowledge, support, and promote use, and the last one is transferring herbal processing methods to benefit the self-health of people in the community (SDG 17: Partnerships for the Goals). Besides, this project has multidisciplinary collaborations between doctors, nurses, village health volunteers (VHVs), sanitarian at the Subdistrict Health Promotion Hospital, the School of Medicine, Applied Thai Traditional Medicine, and the School of Allied Health Science, Physical Therapy of Walailak University which plays an important role in helping to strengthen the operating mechanism for sustainable health system care (SDG 17: Partnerships for the Goals).


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ม.วลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน บูรณาการโครงการเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชุมชนสาธิตฯและการใช้สมุนไพรในพื้นที่

https://www.wu.ac.th/th/news/22582/

รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน ยกพล Upskill/Reskill ที่วลัยลักษณ์

https://cas.wu.ac.th/archives/21542

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ จัดโปรแกรมดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

https://www.wu.ac.th/th/news/23132/