...

Fried-Chicken with Sticky rice at Nakean Community Enterprise Project


โครงการวิสาหกิจเหนียวไก่ ณ นาเคียน


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 89

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1สิทธิพรรณ เรือนจันทร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ63
2พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ32
3กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่ปรึกษา5

SDGs ภาษาไทย
  

สถานการณ์

ตำบลนาเคียน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จากใกล้เขต บริบทอาศัยอยู่แบบญาติมิตร ทำกิจกรรมชุมชนร่วมกัน ทั้งด้านศาสนา ประเพณี  ไปมาหาสู่ตามธรรมเนียมคนไทย ศาสนาอิสลามร้อยละ 97 พุทธร้อยละ 3  ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 36) รายได้ลดลง  ลูกจ้างถูกเลิกจ้างงาน (ร้อยละ 31) กลับมาอยู่ที่บ้าน เกิดร้านค้าย่อยรายใหม่เพิ่มขึ้น 28 ร้าน เป็น 45 ร้าน (ปี 2564-2565) โดยเฉพาะร้านขายเหนียวไก่ทอดและไก่ย่างเพิ่มจาก 19 ร้านเป็น  37 ร้านสามารถอยู่ต่อจนปัจจุบัน จำหน่ายเฉพาะช่วงเวลาเช้าหรือหลังเลิกเรียน มีกำไรจากการขายครั้งละ 200 – 600 บาท แต่จำเป็นต้องทำเพราะทำให้มีรายได้ อีกทั้งต้นทุน วัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้น การรับประทานข้าวเหนียวไก่ทอด หรือไก่ย่าง เป็นอาหารเช้าของนักเรียน และวันทำงาน แม่ค้าส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ที่เคยปรุงบริโภคในครัวเรือน หรือสังเกตจากแม่ค้าอื่นๆ ขาดความรู้ และทักษะเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย แกนนำชุมชน 11 คน เห็นความสำคัญจึงทำข้อเสนอโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งกลุ่มแกนนำขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจเหนียวไก่ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเงิน และเพื่อให้ผู้บริโภคบริโภคข้าวเหนียวปลอดภัย ดำเนินงานในกลุ่มแม่ค้าขายข้าวเหนียวไก่ 30 คน

กระบวนการ และกิจกรรม

มีกิจกรรมรับสมัครสมาชิกกลุ่มเป็นแม่ค้าข้าวเหนียวไก่ จัดประชุม เดือนละ 1 ครั้ง สำรวจข้อมูลพฤติกรรมการคัดสรรวัตถุดิบ การปรุง การขาย การทำบัญชีรายรายรับรายจ่าย และการประชาสัมพันธ์การขายผ่านช่องทางไลน์ เฟสบุค พยาบาลวิชาชีพสอนและจัดทำคู่มือความรู้การค้าการขายเหนียวไก่ อย่างปลอดภัย ณ นาเคียน แกนนำออกติดตามเยี่ยม แม่ค้า และผู้บริโภค และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของแม่ค้าข้าวเหนียวไก่ และเสียงสะท้อนจากผู้บริโภค  และจัดมหกรรมเหนียวไก่ปลอดภัย ณ นาเคียน เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานให้แก่ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่

ภาคีที่ร่วมดำเนินงาน

ภาคีที่ร่วมดำเนินงานและสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพสนับสนุนความรู้การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ข้อเสนอแนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านเยี่ยมติดตามแม่ค้าร่วมกับแกนนำ ครูการศึกษานอกโรงเรียนสอนและพัฒนาทักษะเรื่องการออม การทำบัญชีร้านค้าและครัวเรือน ครูสอนศาสนาเพิ่มการเรียนการสอนเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัย เจ้าของฟาร์มบารอกัต “ผักไฮโดรโพนิค” จำหน่ายผักแก่แม่ค้าข้าวเหนียวไก่ในราคาต้นทุน และอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นทีมวิชาการพัฒนาโครงการเสนอแก่ สสส. และให้ปรึกษาแก้ปัญหาตลอดการจัดโครงการ

ผลการดำเนินงาน

          กลุ่มแกนนำขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจเหนียวไก่มีจำนวน 45 คน มีแกนนำหลัก 11 คนประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมสม่ำเสมอ กลุ่มวิสาหกิจมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและด้านการเงินร้อยละ 100 มีสมาชิกเป็นแม่ค้าข้าวเหนียวไก่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายสม่ำเสมอจำนวน 2 คน และแกนนำติดตามเยี่ยมสุ่มจำนวน 8 ครั้ง พบว่า แม่ค้า 30 คน มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 126 บาทต่อวัน และลดเวลาการขายโดยเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง แม่ค้าร้อยละ 100 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ “คู่มือความรู้การค้าการขายเหนียวไก่ อย่างปลอดภัย ณ นาเคียน” เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวเหนียวไก่ที่ปลอดภัย


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Situation

            The people who lived in Nakean Sub-district, NaKhon Si Thammarat Province affected by pandemic of Covid-19. The community context of living is relatives, doing community activities together such as religious activities, local tradition, and meeting with their relatives. The religion included 97 % of Islam, and 3% of Buddhism. The significant community problem was vendor’s income decreasing (36%) because they were laid off (31%), also they came back home and had a new retail stores from 28 retail stores to 45 retail stores in 2021-2022, especially fried-chicken and grilled-chicken stores (from 19 stores to 37 stores). These stores sold fried-chicken in morning and evening to the students and other persons in community. For this situation, the community problem analysis revealed that the raw materials have increased in price, vendors lack of knowledge and skills in consumers protection, and used previous experience of household cooking or someone observed this skill from another vendor. Also, the 11 community leaders emphasized consumers protection and increasing quality fried-chicken. They provided this project to set up the leaders group for fried-chicken with sticky rice enterprise improvement, increase literacy of health and financial, and consume safety fried-chicken with sticky rice. This project implements in 30 fried-chicken with sticky rice vendors. 

Operating Period of Project 

            1st September 2022 to 31st August 2023.  

Processes and Activities

            1. Recruiting group members for fried-chicken with sticky rice local start up and enterprise. 

            2. The members were meeting once a month to follow their activities. 

            3. Behavioral assessment such as selection of raw material, cooking, sale, revenue accounts recording, and online publicity and public relation via Line and Facebook.

            4. Nurse at Subdistrict Health Promoting Hospital provided knowledge and safety fried-chicken with sticky rice at Nakean manual. 

            5. Leader team visit fried-chicken with sticky rice vendors and their customers to evaluated raw material selection and cooking which follow safety fried-chicken with sticky rice at Nakean manual. In addition, they promoted online publicity and public relation via Facebook and Line Group. 

            6. Knowledge sharing of fried-chicken with sticky rice vendors and their customers.

            7. Safety fried-chicken with sticky rice at Nakean Festival promote all activities and outcome to people and network partner in community.

Network partners

            1. Nurse who worked about consumer protection at Subdistrict Health Promoting Hospital supported consumer protection knowledge and suggestion for project implementation.

            2. Deputy Chief Executive of Subdistrict Administrative Organization supported publicity and public relation budget. 

            3. Village Headman and leader visited fried-chicken with sticky rice vendors.

            4. Teacher of non-formal education taught and developed saving and revenue accounts skills in family and store for financial management.

            5. Muslims teachers taught safe food consumption for children and people in community on Friday and Sunday. 

            6. Hydroponic vegetable’s business “Barogus Farm” sold vegetables to chicken sticky rice vendors at cost price.

            7. Lecturers of Walailak University developed the project, proposed the project to Thai Health Promotion Foundation, and provided advice and solved problem.

Outcome

            1. 41 members of fried-chicken with sticky rice at Nakean Community Enterprise including 11 members were leaders for coordination and implementation, and 30 members of fried-chicken with sticky rice vendors. 

            2. 100% of the members of community enterprise had literacy of health and financial.

            3. 2 members have recorded revenue accounts continuously and they managed family’s revenue accounts by themselves.

            4. 30 fried-chicken with sticky rice vendors increased income 126 THB per day and reduced timing of sale 1 hr. per day.

            5. 100% of fried-chicken with sticky rice vendors changed behaviors such as quality raw material selection, safety cooking, natural packaging that follow the criteria in safety fried-chicken with sticky rice at Nakean manual to improve a safety fried-chicken with sticky rice consumption. 

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

ตลาดบ้านนาเคียน นครศรีธรรมราช

https://web.facebook.com/bannakein.marketplace/