...

Batik Cultural Heritage Knowledge Transfer Project for the Design and Development of Batik Products


โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรม แห่งนครอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์


Agenda : Teaching and Learning
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 90

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1สุวิตา แก้วอารีลาภสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปหัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

       วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิตา แก้วอารีลาภ  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2565 (ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรม แห่งนครอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์)  ซึ่งหลักสูตรการถ่ายทอดบาติกเป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์งานผ้าบาติก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ไม่มีอาชีพ หรือมีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ จำนวน 30 คน โดยจัดกิจกรรมขึ้นที่  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ให้กับชุมชน มีความเข้าใจและเกิดทักษะในการทำงานศิลปะการทำผ้าบาติก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการวางแผนการดำเนินงาน และสามารถต่อยอดอาชีพการทำผ้าบาติกในอนาคตได้

       โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์งานผ้าบาติก ภายใต้การดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) โดยได้ดำเนินการครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ และการพัฒนา ส่งเสริมทักษะอาชีพผู้ประกอบการ มีการบูรณาการการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ต้นกระบวนการ โดยเริ่มสอนตั้งแต่ กระบวนการออกแบบ กระบวนการการผลิต และกระบวนการตลาด ซึ่งการทำงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต (เขต 4 อำเภอสิชล) ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่ และร่วมมือกับผู้ประกอบการผ้าบาติก กลุ่มลายเส้น ผู้มีความรู้และการปฏิบัติเชิงลึกด้านการผลิตสินค้าผ้าบาติก เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้ครบถ้วน 

       นอกจากนี้ทางโครงการมีการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติจริง เช่น หม้อต้มขนาดเล็ก,  แฟรมผ้า, ขวดใส่สี, ถังล้างพู่กัน, พูกันขนาดต่างๆ, จันตั้ง เป็นต้น รวมถึงอาหารและของว่างให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education”ส่งเสริมทำให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกของมหาวิทยาลัย

            ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิตา แก้วอารีลาภ ในฐานะผู้บรรยาย ได้นำเสนอเนื้อหา ใน 5 วัน โดยมีเนื้อหาบรรยาย ดังนี้ 

วันที่ 1 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก และการออกแบบและการสร้างแรงบัลดาลใจเพื่อพัฒนาผ้าบาติก ฝึกปฏิบัติการ การค้นคว้าหาข้อมูล การออกแบบ Design Clinic การพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ และ สาธิตการทำผ้าบาติก

วันที่ 2 การสร้างแพทเทิล การเขียนลวดลายลงบนกระดาษ การสร้างแพทเทิล การเขียน ลวดลายลงบนผ้า (การออกแบบลวดลายจากวัฒนธรรม) การฝึกปฏิบัติการ (การลงเทียน และลงสี การฟิกสีบาติก)

วันที่ 3 ฝึกปฏิบัติการ (การลงเทียน และลงสี การฟิกสีบาติก) (นำผ้าไปตัดเย็บเพิ่มเติมที่บ้าน)

วันที่ 4 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การนำเสนอสินค้า การถ่ายภาพ  การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบรม การถ่ายภาพ 

วันที่ 5 การให้ความรู้ในการนำเสนอสินค้า และการขายสินค้า

จากเนื้อหาการอบรม ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอด และสามารถประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคตได้ 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

       From November 22 to November 25, 2022, Walailak University, under the leadership of Assistant Professor Suwita Kaewareelarp from the School of Multilingual and General Education, joined hands with the Nakhon Si Thammarat Provincial Cultural Office to orchestrate a series of enlightening events titled "Cultural Heritage of the Year 2022" as part of the Cultural Fair project, known as the Flourishing Ligor City. One of the pivotal components of this initiative was the Batik Transfer Course, aimed at imparting knowledge on Batik creations. The primary target audience encompassed the general populace of Nakhon Si Thammarat province, including individuals who were not necessarily professionals but aspired to develop their career prospects. Additionally, this endeavor catered to a group of 30 enthusiastic students and was held in the picturesque locale of Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province.

       The overarching objective of this project was to instill profound insights into the art of Batik creation, enabling participants to grasp the intricacies of operational planning and, most importantly, empowering them to pursue a career in Batik production in the future.

       This knowledge transfer initiative, centered around Batik creations, was undertaken as part of the university's commitment to serve society through academic projects focused on social engagement. In the year 2022, this project placed a strong emphasis on education and the development of entrepreneurial skills. The teaching and learning process adopted a holistic approach, commencing right from the design phase and extending through production and marketing. The collaboration extended to the Center for Non-formal Education and Informal Education in District 4, Sichon District, involving local experts, and working closely with experienced Batik entrepreneurs and pattern specialists, ensuring comprehensive knowledge transfer.

       To facilitate hands-on learning, the project thoughtfully provided essential raw materials and equipment, including small boilers, fabric frames, paint bottles, an assortment of brushes, Chan Tang (a traditional wax for Batik), and more. Furthermore, the students were generously supplied with food and snacks, fostering an environment where theory and practice harmoniously coexisted. This initiative was aligned with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 4, "Quality Education," promoting equitable access to quality education and lifelong learning opportunities for all, and SDG 17, "Partnerships for the Goals," through its collaborations within and beyond the university.

       Assistant Professor Suwita Kaewareelap played a pivotal role as the keynote speaker during this event, delivering insightful content over a span of five days:

Day 1: Training focused on educating participants about the design and development of Batik products, inspiring them to conceive innovative Batik fabric designs. The day encompassed practical research, design clinics, idea exchange, design consultations, and live demonstrations of Batik fabric production.

Day 2: Participants engaged in the hands-on creation of Batik patterns, first on paper and then transferring them onto fabric, drawing inspiration from various cultural elements. They also gained practical experience in the art of Batik through candle making and Batik painting.

Day 3: Building on the skills acquired on Day 2, participants continued their practice, honing their candle painting and Batik painting techniques, and were encouraged to take additional fabric home for further experimentation.

Day 4: The focus shifted to product presentation and photography, equipping participants with the knowledge and skills needed to effectively showcase their Batik creations, with an emphasis on photography techniques.

Day 5: The final day delved deeper into product presentation and merchandising, ensuring that participants were well-prepared to take their newly acquired knowledge and skills to the next level, potentially generating income for themselves in the future.

       In conclusion, this initiative served as a platform for participants to enrich their understanding of Batik creation, ultimately empowering them to embark on a career path that could secure their financial independence and contribute to the preservation of cultural heritage.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บเพจสำนักวิชา

https://solgen.wu.ac.th/?p=24375