...

Project to create awareness of community lifestyles with drawing media


สร้างการรับรู้วิถีชุมชนด้วยสื่อวาดภาพวาด


Agenda : Teaching and Learning
11.2.6

SDGs ที่เกี่ยวข้อง

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ผศ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบหัวหน้าโครงการ50
2อาจารย์ นริสา น้อยทับทิมสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผู้รับผิดชอบหลัก50

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการสร้างสื่อการรับรู้วิถีชีวิตชุมชนด้วยสื่อวาดภาพ

          ชุมชนบ้านหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนชาวประมงเล็ก ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาอิสลามและมีวิถีการดำรงชีวิตยึดมั่นตามหลักปฏิบัติในคำสอนของศาสนาอิสลาม แต่เดิมในอดีตนั้นชุมชนแห่งนี้เคยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ชาวบ้านในท้องที่ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพด้วยการประมงสามารถทำการประมงชายฝั่งได้ในการออกเรือแต่ละครั้งสามารถจับกุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์ทะเลอื่น ๆ ได้เป็นจำนวนมากโดยชาวบ้านไม่ต้องออกไปไกลจากชายฝั่งมากนัก แต่จากการบุกรุกทรัพยากรทางชายฝั่งทะเล และมีการจับกุ้ง หอย ปู ปลา ทั้งจากชาวประมงในพื้นที่และชาวประมงนอกพื้นที่เพื่อการนำไปจำหน่ายมากเกินขอบเขต ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้ถูกทำลายลงอย่างเป็นมากจนมีคงเหลืออยู่เพียงจำนวนน้อย ซึ่งส่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวชุมชน บ้านหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างยิ่ง

          จากการลดลงเป็นจำนวนมากของทรัพยากรทางทะเลจึงทำให้ชาวชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านการประมงต้องทำการประมงด้วยความยากลำบากมากขึ้นดังกล่าว ชาวชุมชนจึงหารือร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ผลจากการหารือจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารปูม้า บ้านหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางชายฝั่งทะเล ส่งผลให้เกิดจำนวนสัตว์ทะเลในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ชาวชุมชนจึงไม่จำเป็นต้องออกเรือไปไกลจากชายฝั่งมากก็สามารถที่จับสัตว์ทะเลได้เป็นจำนวนมากใกล้เคียงกับในอดีตเมื่อครั้งที่ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ และส่งผลให้เศรษกิจของชุมชนดีขึ้นชุมชนได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนทั้งทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และกระบวนการผลิตอาหารทะเลทั้งอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูปเพื่อการบริโภคภายในชุมชนและส่งจำหน่ายภายนอกชุมชน ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพมีกลุ่มผู้ประกอบการเกิดขึ้นในชุมชน

          จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นของธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของชุมชนบ้านหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และเศรษกิจชุมชนที่ดีขึ้นชุมชนแห่งนี้จึงได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนอื่น ๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาของชุมชน ชาวชุมชนบ้านหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวชุมชนจึงได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อต้องการที่จะสร้างสื่อการรับรู้วิถีชีวิตชุมชนด้วยสื่อวาดภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณฝาผนังอาคารธนาคารปูของชุมชน จึงได้ประสานมายังสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านทางศูนย์บริการวิชาการของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสร้างสื่อการรับรู้วิถีชีวิตชุมชนด้วยสื่อวาดภาพ สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมามีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

          ขั้นที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเพื่อค้นหาศักยภาพและวิถีชีวิตภายในชุมชนเพื่อคัดเลือกมาเป็นตัวแทนของชุมชนในการสร้างสื่อด้วยภาพวาด

          ขั้นที่ 2 นำนักศึกษาลงพื้นที่และเตรียมทำความสะอาดฝาผนังของธนาคารปูในบริเวณที่ต้องการสร้างสื่อด้วยภาพวาด

          ขั้นที่ 3 ประชุมสรุปกับนักศึกษาว่าจะวาดภาพใดที่จะเป็นตัวแทนของชุมชนในบริเวณธนาคารปู

          ขั้นที่ 4 นำนักศึกษาลงพื้นที่และลงมือสร้างสื่อด้วยภาพวาดโดยภาพที่วาดเป็นภาพวิถีชีวิตของชาวประมงบริเวณริมชายหาดอันเป็นตัวแทนของชุมชน

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Project to create awareness of community lifestyles with drawing media

Ban Nong Hong Community, Ko Petch Sub-district, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province it is a small fishing community that located along the coast of the Gulf of Thailand. The majority of the population in this community is Muslim and their way of life adheres to the tenets of Islam. In the past, this community used to have an abundance of marine resources. Most of the local villagers make a living by fishing. Coastal fishing can be done with each sailing boat, able to catch a large amount of shrimp, shellfish, crab, fish and other marine life without the villagers having to travel too far from the coast. but from encroachment on coastal resources And shrimp, shellfish, crabs, fish are caught from both local fishermen and fishermen outside the area for sale beyond their limits. As a result, these marine resources have been destroyed so much that only a small amount remains. Which has had a direct impact on the way of life and occupations of the people in the community at Ban Nong Hong, Koh Phet Subdistrict, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province very much

          Due to the large decrease in marine resources, it has become more difficult for community members who work in fishing to fish. The community then discussed with the Education Service Center, Walailak University to find ways to conserve and restore marine and coastal natural resources. As a result of the discussions, the Blue Crab Bank was established at Ban Nong Hong, Koh Phet Subdistrict, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province. And jointly conserving coastal resources As a result, the number of marine animals in the area has increased significantly. The community therefore does not need to sail very far from the coast and can catch a large number of marine animals, similar to the past when marine natural resources were abundant. And as a result, the community's economy has improved. The community has adjusted to change their way of life in terms of conserving marine natural resources. 

          From the success of the Blue Crab Bank and the marine natural resource conservation of Ban Nong Hong community, Ko Petch Sub-district, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province. And the better community economy, this community has become an important learning centre where various agencies and other communities have come to study and visit the development of the community. The residents of Ban Nong Hong community, Ko Petch Sub-district, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province The community therefore had a meeting to discuss wanting to create a media to recognize the way of life of the community through drawing media. To show the environment and community way of life around the wall of the community paving bank building. Therefore coordinated with the School of Architecture and Design Walailak University Through the academic service centre of the University for the School of Architecture to bring students to the area to create media perception of community life through drawing media For the past actions, there are steps in the operation as follows.

Step 1. Conducting interviews and community surveys to select representatives who would create visual media to depict the community's potential and way of life.

Step 2. Cleaning and preparing the walls of the Bank of Horses in the chosen area for the visual media.

Step 3. Gathering students to decide which images would represent the community on the walls.

Step 4. Students then went on-site to create visual media that showcased the way of life of the fishing community along the beach, representing the community as a whole.

 

 

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่