...

Economic and cultural tourism route in Tha Sala-Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province


โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อ าเภอท่าศาลา-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
11.2.6

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
11.2.6

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 91.3

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1สัจจารีย์ ศิริชัยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์หัวหน้าโครงการ50
2ยุทธนา เจริญรื่นสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะทำงาน35
3วรรณรัตน์ นาทีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะทำงาน15

SDGs ภาษาไทย
  

ทีมงานสำนักสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ “เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาแผนที่เส้นทางและเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา-สิชลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หมายถึง เส้นทางหรือกำหนดการเดินทางที่กำหนด ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงสถานที่ท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาคแก่นักท่องเที่ยว โดยทั่วไปจะรวมถึงประสบการณ์ต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ตลาดท้องถิ่น และเทศกาลทางวัฒนธรรม ปัจจุบันเส้นทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทยมักได้รับการพัฒนาร่วมกับธุรกิจท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานการท่องเที่ยว อาจรวมถึงประสบการณ์ต่างๆ เช่น การเที่ยวชมและการซื้อสินค้าในท้องถิ่น การแสดงทางวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น และโอกาสในการโต้ตอบกับชุมชนท้องถิ่น

อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดเนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่
1. มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีวัด โบราณสถานที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม และโบราณสถานมากมายที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย
2. ความงดงามทางธรรมชาติ ประกอบด้วยชายหาดที่สวยงาม ป่าชายเลน และภูมิประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมกลางแจ้ง
3. วัฒนธรรมที่น่าสนใจ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและประเพณีอันหลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีภาคใต้และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างความเข้าใจและชื่นชมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

โดยรวมตั้งแต่ท่าศาลาถึงอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่สำคัญเนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ความงามของธรรมชาติมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ โอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล็งเห็นความสำคัญของเส้นทางการท่องเที่ยวท่าศาลา-สิชล และต้องการมีบทบาทในการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม จึงร่วมมือกับหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อในการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ โดยตั้งโจทย์การทำงานคือ

1. สำนักวิชาสามารถวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์ เพื่อระบุสถานที่สำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามเส้นทางนี้
2. สำนักวิชาสามารถหาแนวทางมนการส่งเสริมและทำการตลาดเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแคมเปญการตลาดและมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. สำนักวิชามีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่งเสริมให้ธุรกิจในท้องถิ่นนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ให้บริการ และสามารถเป็นแบบอย่างสำหรับโครงการที่ชาวบ้านอาจนำไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไปในอนาคต


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The team of the School of Informatics, Walailak University went to the area to carry out academic services "Economic and cultural tourism route in Tha Sala-Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province"

Project Objectives
1. To develop route maps and websites for economic and cultural tourism routes in Tha Sala-Sichon District Nakhon Si Thammarat Province.
2. To organize activities to promote economic and cultural tourism routes of Tha Sala-Sichon District together with the local community

Economic and cultural tourism route Refers to a designated trail or itinerary. It is designed to showcase the region's economic and cultural attractions to tourists. These typically include experiences such as visits to historical sites, museums, local markets, and cultural festivals. Nowadays, tourist routes in various regions throughout Thailand are often developed with local businesses, communities, and tourism agencies. It may include experiences such as sightseeing and buying local goods,  cultural performances, local food, and opportunities to interact with the local community.

Tha Sala District and Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province are considered essential areas of the province due to many factors, consisting of the following:
1. Have historical significance. Because it is an area of historical importance, there are temples and ancient sites of cultural significance. And many historical sites that are important to Thai culture and history.
2. Natural beauty consists of beautiful beaches, mangrove forests, and landscapes popular with tourists. Suitable for ecotourism and outdoor recreation.
3. Interesting culture, This area is home to various cultures and traditions. Tourists can learn about Southern customs and traditions and able to interact with the local community to foster understanding and appreciation of different cultures

Overall, Tha Sala to Sichon District in Nakhon Si Thammarat Province. Thailand is an important area due to its historical importance. Natural beauty has the potential for economic development, an opportunity for cultural exchange, and a commitment to sustainable tourism practices.

Informatics Innovative Center of Excellence, School of Informatics, Walailak University saw the importance of the Tha Sala-Sichon District tourism route. And want to play a role in promoting economic and cultural tourism routes. How the School of Informatics can play a part in promoting this tourism route are:

1. The School of Informatics can research and develop online information systems to identify important economic and cultural sites along this route.
2. The school will promote and market this tourism route by working with local tourism agencies to develop marketing campaigns and engage with the local community to encourage community products.
3. Creating sustainable tourism practices by educating tourists about ecotourism and encouraging local businesses to adopt environmentally friendly practices.

The School of Informatics expects this project to benefit communities in its service area. And can be a model for projects that locals may implement in other areas, both in Nakhon Si Thammarat and other provinces in Thailand, which will bring good results to the economy travel and the preservation of the nation's cultural heritage in the future.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซต์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

https://informatics.wu.ac.th/?page_id=31677

แฟนเฟจสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

https://www.facebook.com/groups/458509830867419/permalink/6929228517128819/

เว็บกิจข่าวกิจกรรมสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

https://informatics.wu.ac.th/?p=40184

ช่อง Youtube หลักสูตร DCM

https://youtu.be/-aFfjR_XH9U?si=nYhJ-6l5-v3MqWnn

แฟนเฟจสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

https://www.facebook.com/groups/458509830867419/permalink/6929228517128819/