...

Development of potential oprovicial offic of natural resource and environment to develop climate change plan for Phatthalung province


โครงการการพัฒนาศักยภาพส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดพัทลุง


Agenda : Sustainability and Stewardship

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
13.3.2
13.3.3
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 92.04

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1จุฑามาศ รัตติกาลสุขะสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปหัวหน้าโครงการ85
2เจนจิรา แก้วรัตน์สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปผู้ร่วมโครงการ5
3รุ่งเรือง จันทาสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปผู้ร่วมโครงการ5
4ลักษณ์นารา ขวัญชุมสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปผู้ร่วมโครงการ5

SDGs ภาษาไทย
  

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในที่ประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง ซึ่งมีการนำเสนอเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution, NDC) ร้อยละ 40 จากทุกภาคส่วน (Economy-Wide) ภายใน พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับการดำเนินงานในกรณีปกติ โดยกำหนดเป้าบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. 2608สำหรับประเทศไทยนั้น “จังหวัด” ถือเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่เป็นลำดับสองรองจากประเทศ และถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูงอันเนื่องมาจากการขยายตัวของจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชากรในพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าเป็นแหล่งที่มีบทบาทสำคัญและมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ โครงการนี้มีการกำหนดนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง

เป้าหมายการดำเนินงาน

1. ผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5 ภาคตามคำแนะนำในคู่มือ The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) ภายในขอบเขตการปกครองของจังหวัด จังหวัดพัทลุง และผลการวิเคราะห์มาตรการที่เหมาะสม และเป็นไปได้สำหรับการดำเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพัทลุง การรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัดออกเป็น 5 ภาค ได้แก่

 • ภาคพลังงาน (Stationary Energy)
 • ภาคขนส่ง (Transportation)
 • ภาคการจัดการของเสีย (Waste) 
 • ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use, IPPU)
 • ภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use; AFOLU)

2. แผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ดังนั้นจึงได้จัดทำมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดในกลุ่มมาตรการ 6 กลุ่มมาตรการ พร้อมทั้งการประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก จากกรณีฐาน (Base case) ในปี พ.ศ. 2573 โดยสรุปศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง 6 กลุ่มมาตรการ ได้ดังนี้

 • EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ประกอบด้วย 5 มาตรการ มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 71,641 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 3.95
 • AE การพัฒนาพลังงานทางเลือก ประกอบด้วย 4 มาตรการ มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 63,058 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 3.47
 • TM การจัดการในภาคขนส่ง ประกอบด้วย 4 มาตรการ มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 114,850 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 6.32
 • WM การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ ประกอบด้วย 2 มาตรการ มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 46,921 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 2.58
 • FOR ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย 4 มาตรการ มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 33,736 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 1.86
 • AGR การเกษตร ประกอบด้วย 3 มาตรการ มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 180,030 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 9.91

SDGs ภาษาอังกฤษ

  

As the Prime Minister announced his intentions at the 26th meeting of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP26) held in Glasgow, Scotland on 1 November 2021. He said that Thailand is ready to fully step up the resolution of climate problems by every means possible. The country's greenhouse gas reduction target (Nationally Determined Contribution, NDC) is 40 percent from all sectors (Economy-Wide) by 2030, compared to operations in normal cases. The goal is to achieve carbon neutrality by 2050 and achieve net zero greenhouse gas emissions by 2065.

For Thailand, "province" is considered the second largest regional administrative unit after the country, and it is considered to be a source of high greenhouse gas emissions due to population expansion and economic growth. The province carries out various activities of the population in the area. Still, at the same time, it was found to be a source that plays an important role and has the potential to reduce greenhouse gases significantly. This project has been established to integrate provincial administration policy and to coordinate work between various sectors. So, the province can manage and solve problems, and develop action plans which are consistent with the potential of the province.

The objective is to prepare a report on greenhouse gas information and provincial greenhouse gas reduction plans for Phatthalung Province.

Goals

1. The assessment of the amount of greenhouse gas emissions in 5 sectors according to the recommendations in The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) within the administrative boundaries of the province. The results of the analysis of appropriate measures of Phatthalung Province were demonstrated to the Phatthalung Province Climate Change Working Group. The working group agreed to have action plans according to the proposed measures. The results show that it is possible to enhance the action plans to reduce the amount of greenhouse gas emissions that are consistent with the context of Phatthalung Province. The measures to reduce Greenhouse gas are reported to the Provincial working group is divided into 5 sectors:

 • Sector of Stationary Energy
 • Sector of Transportation
 • Sector of Waste 
 • Sector of Industrial Process and Product Use, IPPU
 • Sector of Agriculture, Forestry and Other Land Use; AFOLU

2. The measures of the greenhouse gas reduction plan for Phatthalung Province are appropriate and consistent with the provincial context. It has been prepared in 6 groups of measures along with an assessment of the potential for reducing greenhouse gases from the base case in the year 2030. The summarizing of the potential for reducing greenhouse gases in 6 measure groups is as follows:

 • Energy efficiency (EE): Increasing energy efficiency consists of 5 measures with the potential to reduce greenhouse gases by 71,641 tons of carbon dioxide equivalent. and has the potential to reduce greenhouse gases by 3.95 percent
 • Alternative Energy (AE): Alternative energy development consists of 4 measures, with the potential to reduce greenhouse gases by 63,058 tons of carbon dioxide equivalent. and has the potential to reduce greenhouse gases by 3.47 percent
 • Transportation Management (TM): Management in the transportation sector consists of 4 measures that have the potential to reduce greenhouse gases by 114,850 tons of carbon dioxide equivalent. and has the potential to reduce greenhouse gases by 6.32 percent
 • Waste Management (WM): Management of solid waste, sewage, and leftover materials consists of 2 measures, which have the potential to reduce greenhouse gases by 46,921 tons of carbon dioxide equivalent. and has the potential to reduce greenhouse gases by 2.58 percent
 • Forest (FOR): Forests and green areas consist of 4 measures that have the potential to reduce greenhouse gases by 33,736 tons of carbon dioxide equivalent. and has the potential to reduce greenhouse gases by 1.86 percent
 • Agriculture (AGR): Agriculture consists of 3 measures that have the potential to reduce greenhouse gases by 180,030 tons of carbon dioxide equivalent. and has the potential to reduce greenhouse gases by 9.91 percent


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 5 จังหวัดภาคใต้ พัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

https://cas.wu.ac.th/archives/20640

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล จัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดพัทลุง

https://cas.wu.ac.th/archives/21518

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม Best Practice วิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดพัทลุง ด้านการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

https://cas.wu.ac.th/archives/22091