...

Dengue and Zika Prevention Campaign


การรณรงค์เพื่อป้องกันไข้เลือดออกและโรคซิก้า


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1
17.2.4

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 94

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการ50
2มัลลิกา เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ25
3จินตนีย์ รู้ซื่อสำนักวิชาการบัญชีและการเงินผู้ร่วมโครงการ25

SDGs ภาษาไทย
  

การจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการนี้เป็นการอบรมและกระตุ้นให้ชุมชนในประเทศกำลังพัฒนาเป็นกำลังสำคัญในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคซิก้าในประเทศของตนเอง ในการจัดอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสอนให้ใช้แอปพลิเคชัน GLOBE Observer: Mosquito Habitat Mapper (MHM) ในการเก็บลูกน้ำยุง แอปพลิเคชันนี้ฟรี ง่ายต่อการติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้ใช้สามารถจำแนกยุงที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคซิก้าได้ ข้อมูลยุงสามารถแสดงผลแบบเรียลไทม์ออนไลน์ บนแผนที่พร้อมพารามิเตอร์อื่นๆ เช่น ตำแหน่งพิกัดของแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ ระบบแสดงผลนี้ ช่วยให้เรามีความเข้าใจว่าเมื่อไหร่ และ ที่ไหนที่มีจำนวนลูกน้ำยุงเยอะ ทำให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคซิก้าสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุขในการควบคุมจำนวนยุงและลดการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะในประเทศของตนได้

การที่เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ เราต้องการการอบรมเชิงปฎิบัติการที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เราเป็นนักวิทยาศาสตร์หลักที่ได้ร่วมเขียนโปรโตคอลยุงของโครงการ GLOBE ได้ร่วมทดสอบการใช้งานกับครูและนักเรียนในประเทศไทยกว่า 15 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะขับเคลื่อนผู้นำชุมชน หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และนักการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาที่มียุงเป็นพาหะในการนำโรคติดต่อ เราใช้การสอนแบบการแสวงหาคำตอบ การใช้งานวิจัยในการเรียนรู้ และการจัดอบรมที่ได้ทำจริงที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและเรียนรู้ไปด้วยการปฎิบัติจริง การสร้างความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเป็นส่วนสำคัญมากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานอบรมโปรโตคอล GLOBE ด้านอากาศมากกว่า 15 ปี (เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ประมาณน้ำฝน ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำฝน ชนิดเมฆ และปริมาณเมฆปกคลุม) ด้านน้ำ (เช่นอุณภูมิน้ำ ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความโปร่งใส ค่าการนำไฟฟ้า และค่าความเค็ม) และแอปพลิเคชัน Mosquito Habitat Mapper เราเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลอากาศ น้ำ และยุงสำหรับการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิก้า และเราได้จัดอบรมให้กับครู นักเรียน และชุมชนในหลายประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย เวียดนาม พาเลา และนิวซีแลนด์ การอบรมในครั้งนี้จะสร้างความตระหนัก ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ การถ่ายทอด และการเพิ่มจำนวนคนที่เป็น best practice ในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคซิก้าในประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ออกแบบเพื่อ (1) สร้างความเข้มแข็งในการอบรมเชิงปฎิบัติการที่ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคซิก้า สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) เพื่อสร้างชุมชนที่สามารถป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคซิก้า ในประเทศที่กำลังพัฒนา และ (3) การติดตามทิศทางปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคซิก้า ในเชิงเวลาและพื้นที่ มีผู้เข้าร่วม 61 คน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอาเซอร์ไบจัน บาห์เรน คุกไอซ์แลนด์ เอควาดอร์ อินเดีย โมลโดวา ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา ซูดานและอูเบคกีสถาน ผ่านระบบออนไลน์กูเกิ้ลมีท โครงการนี้ ตอบโจทย์ SDG ข้อ 3.3.1 Current collaborations with health institutions เราสร้างความร่วมมือระดับพื้นที่ ชาติและนานาชาติ 27 ประเทศด้านสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่  ตอบโจทย์ SDG รอง 2 ข้อคือ ข้อ 17.2.1 Relationships with regional NGOs and government for SDG policy เราสร้างความร่วมมือระดับชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนานโยบายด้าน SDG ประกอบด้วยการหาปัญหา การพัฒนานโยบายและการจัดการ และข้อ SDG 17.2.4 Collaboration for SDG best practice เราได้สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติในด้านการวิจัย การหา Best Practice ในการทำนโยบาย SDGs


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

This workshop will focus on training and pushing the communities in developing countries to be the driving forces of dengue and zika control and prevention in their own countries. In this workshop, participants will be trained to utilize the GLOBE Observer App: Mosquito Habitat Mapper (MHM) App to collect mosquito larvae observations in their countries. This MHM App is freely available and easy to install on any smart phones. This App allows participants identify disease-carrying mosquitoes, eliminate their breeding sites, and prevent future dengue and Zika outbreaks. Their mosquito data can be visualized real-time online with an overlaid mapping function of other relevant parameters such as GPS location of mosquito breeding sites, the amount of rainfall, air temperature and relative humidity. This real-time visualization system would help participants to fully understand when and where their dengue and Zika control and prevention should take place. Participants encourage building networks with public health officials to better control mosquitoes and reducing mosquito-borne infectious disease in their countries. 

To achieve the ambitions of dengue and Zika control and prevention in developing countries, we need a vibrant, technology-oriented and dynamic workshop. We are the part of chief scientists leading the GLOBE mosquito protocol and have been testing and implementing the GLOBE mosquito protocol in Thailand for over 15 years. Walailak University will provide challenges to community leaders, NGO, and educators in developing countries where mosquitoes are primary vectors for several vector borne diseases. We will use of inquiry based learning, research based approach and hand-on workshop that will stimulate and inspire everyone to practice. Understanding the actual impacts of climate change in mosquito borne diseases is critical for purposes of sustainability and moving in the right direction. 

Under the Center of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University, we have more than 15 years of experience implementing GLOBE atmosphere protocols (i.e. air temperature, relative humidity, rainfall, rain pH, cloud types and cloud cover), hydrology protocol (i.e. water temperature, pH, transparency, conductivity, and salinity) and GLOBE Mosquito Habitat Mapper App. We are experts on utilized weather, hydrology, and mosquito data for dengue and Zika control and prevention and frequently do training for schools and communities in various countries e.g. the US. And Southeast Asia and Pacific region (Thailand, Vietnam, Palau, and New Zealand). Training in dengue and Zika prevention campaign using the GLOBE Mosquito Habitat Mapper App at Walailak University will create awareness, provide knowledge and management skills disseminate and replicate best practices on mosquito control and mitigation approaches for reducing dengue and Zika risk areas and improve the quality of living in developing countries.

The program is designed to (1) strengthen the dengue and Zika prevention training programs to be responsive to the climate change challenges and sustainable development, (2) build critical surveillances who will promote/practice of dengue and Zika prevention in developing countries and (3) monitor trends in the distribution, spread and environmental risk factors of dengue and Zika over time and geographically. There were 61 participants from 11 countries attending this workshop: Azerbaijan, Bahrain, Cook Islands, Ecuador, India, Moldova, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan and Uzbekistan. The primary SDG is the SDG 3.3.1 Current collaborations with health institutions. We have current collaborations with local, national, or global health institutions to improve health and well-being outcomes. The core SDG is the SDG: 3.3.1 Current collaborations with health institutions. We have current collaborations with local, national, or global health institutions to improve health and well-being outcomes. The two related SDGs are SDG 17.2.1 Relationships with regional NGOs and government for SDG policy. We have direct involvement in, or input into, national government or regional nongovernment organisations SDG policy development - including identifying problems and challenges, developing policies and strategies, modelling likely futures with and without interventions, monitoring and reporting on interventions, and enabling adaptive management. SDG 17.2.4 Collaboration for SDG best practice. Through international collaboration and research, review comparative approaches and develop international best practice on tackling the SDGs.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ

https://riie.wu.ac.th/ecoinf/2023/08/15/aitc-on-dengue-and-zika-prevention-campaign/