...

Good Air Quality with PM 2.5 sensors and IoT


คุณภาพอากาศที่ดีด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดพีเอ็ม 2.5 และ ไอโอที


Agenda : Outreach and Engagement
17.2.2
17.2.3

SDGs ที่เกี่ยวข้อง

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการ40
2มัลลิกา เจริญสุธาสินีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ20
3รุ่งเรือง จันทาสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปผู้ร่วมโครงการ20
4จินตนีย์ รู้ซื่อสำนักวิชาการบัญชีและการเงินผู้ร่วมโครงการ20

SDGs ภาษาไทย
  

มลพิษทางอากาศภายนอกอาคารเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของทุกคน ทั้งในประเทศรายได้ต่ำ ประเทศรายได้ปานกลาง และประเทศรายได้สูง ในปี ค.ศ. 2016 คาดว่ามลพิษทางอากาศภายนอกอาคารในพื้นที่เมืองและในชนบทเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 4.2 ล้านคนทั่วโลก สาเหตุหลักเพราะฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง ประชาชนที่อาศัยในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง จะประสบปัญหามลพิษทางอากาศประมาณ 91% โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกตะวันตก ผลจากการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า มลพิษทางอากาศมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและจำนวนผู้เสียชีวิต ยิ่งกว่านั้น จากหลักฐานที่ปรากฎยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษทางอากาศและความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง

ปริมาณพีเอ็ม 2.5 ปริมาณสูงส่งผลมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงขึ้น และมีผลกระทบต่อสุขภาพแม้กระทั่งในบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ทราบค่าวิกฤตว่า มีค่าที่เท่าไรที่ต่ำเพียงพอที่จะไม่ส่งผลต่อสุขภาพ มลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อคนกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า 225 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองจาการ์ต้า และเมืองฮานอยเป็นเมืองที่มีค่ามลพิษทางอากาศที่สูงสุด เมืองปักกิ่งมีคุณภาพอากาศดีขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าเมืองจาการ์ต้าจะมีค่ามลพิษทางอากาศสูงกว่าเมืองปักกิ่งในไม่ช้า สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้มลพิษทางอากาศแย่ลง เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิดไฟไหม้ป่าที่รุนแรงขึ้น ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงคือการเผาเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล เช่น น้ำมันเบนซิน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นการแก้ปัญหา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านเซนเซอร์เทคโนโลยี และ ไอโอทีมากกว่า 10 ปี เราเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพอากาศ นำมาใช้ในการควบคุมปริมาณ พีเอ็ม 2.5 

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ออกแบบเพื่อ (1) สร้างความเข้มแข็งในการอบรมเชิงปฎิบัติการที่ตอบสนองต่อมลพิษทางอากาศ สภาพภูมิอกาศที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) เพื่อสร้างชุมชนที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศและการวัดปริมาณ PM2.5 จากเซนเซอรืและไอโอทีในประเทศที่กำลังพัฒนา และ (3) การติดตามทิศทางปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ในเชิงเวลาและพื้นที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องคุณภาพอากาศที่ดีด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดพีเอ็ม 2.5 และ ไอโอที โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1-19 พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้าร่วม 90 คน จาก 27 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจอร์เจีย เทนซาเนีย เคนยา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย และคาซัคสถาน ผ่านระบบออนไลน์ กูเกิ้ลมีท ในระหว่างการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้เข้าร่วมได้มีการเขียนข้อเสนอเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมมาพัฒนาคุณภาพอากาศที่ดีด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดพีเอ็ม 2.5 และ ไอโอที ในประเทศของตนเอง โครงการนี้ ตอบโจทย์ SDG หลักข้อ 17.2.2 Cross sectoral dialogue about SDGs. เราได้เชิญผู้เข้าร่วมนำเสนอเกี่ยวกับ SDG ที่เชื่อมโยงภาครัฐ และภาคหน่วยงานที่ไม่แสวงหารายได้ และ SDG ข้อ 17.2.3 International collaboration data gathering for SDG เราได้มีการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมนานาชาติ 27 ประเทศ สร้างความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลด้านคุณภาพอากาศซึ่งสอดคล้อง SDG ตอบโจทย์ SDG รอง ข้อ SDG 13.3.1 Local education programmes on climate เราสร้างหลักสูตรให้กับครูนักเรียนในประเทศ ที่รณรงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ การควบคุม การปรับตัว เพื่อลดผลกระทบ 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Outdoor air pollution is a major environmental health problem affecting everyone in low-, middle-, and high-income countries. Ambient (outdoor) air pollution in both cities and rural areas was estimated to cause 4.2 million premature deaths worldwide per year in 2016; this mortality is due to exposure to small particulate matter of 2.5 microns or less in diameter (PM2.5), which causes cardiovascular and respiratory disease, and cancers. People living in low- and middle-income countries disproportionately experience the burden of outdoor air pollution with 91% (of the 4.2 million premature deaths) occurring in low- and middle-income countries, and the greatest burden in the WHO South-East Asia and Western Pacific regions. The latest burden estimates reflect the very significant role air pollution plays in cardiovascular illness and death. More and more, evidence demonstrating the linkages between ambient air pollution and the cardiovascular disease risk is becoming available, including studies from highly polluted areas.

High concentrations of PM2.5 increase mortality and have health impacts even at very low concentrations – indeed no threshold has been identified below which no damage to health is observed. Air pollution takes an estimated seven million lives globally in the next year, while costing the world’s economy nearly 225 billion USD. In Southeast Asia, Jakarta and Hanoi are Southeast Asia’s two most polluted cities. With Beijing’s air quality getting better, Jakarta risks overtaking China’s famously polluted capital soon. Climate change is making the effects of air pollution worse by changing atmospheric conditions and amplifying forest fires. The key driver of climate change, burning fossil fuels, is also the main driver of air pollution, globally. Therefore, tackling climate change will also greatly improve our air quality. National governments can help tackle the effects of air pollution by providing adequate monitoring and reporting infrastructure.

Under the Center of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University, we have more than 10 years of experience on sensor technology, and IoT. We are experts on utilized air quality index data for PM 2.5 control and prevention. Online learning module on Good Air Quality with PM 2.5 sensors and IoT will create awareness, provide knowledge and management skills, disseminate and replicate best practices on PM 2.5 control and mitigation approaches for reducing health risk areas and improve the quality of living in SEAMEO country members.

The program is designed to (1) strengthen the air quality training programs to be responsive to the air pollution, climate change challenges and sustainable development, (2) build critical surveillances who will promote/practice of good air quality and PM 2.5 using sensors and IoT in developing countries and (3) monitor trends in the distribution, spread and environmental risk factors of PM 2.5 over time and geographically. The Center of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University, organized an online Annual International Training Course (AITC) on Good Air Quality with PM 2.5 sensors and IoT from 1 – 19 May 2023. The online training course at Walailak University has 90 participants from 27 countries, such as Georgia, Tanzania, Kenya, the Philippines, Indonesia, Saudi Arabia, and Kazakhstan, attending via Google Meet. During the workshop, participants have been assigned to write a project proposal on the knowledge of good air quality using PM 2.5 sensors and IoT from the workshop and show how to implementation them in your country. 

The cores SDG are (1) SDG 17.2.2 Cross sectoral dialogue about SDGs. We initiated and participate in cross-sectoral dialogue about the SDGs, e.g. conferences involving government or NGOs, and (2) SDG 17.2.3 International collaboration data gathering for SDG. We participated in international collaboration on gathering or measuring data for the SDGs. The related SDG is the 13.3.1 Local education programmes on climate. We provided local education programmes or campaigns on climate change risks, impacts, mitigation, adaptation, impact reduction and early warning.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่