...

Project to develop innovative teaching media for the curriculum integrating the philosophy of 'sufficiency economy' for new community schools and surrounding community area schools, Year 4


โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนใหม่ และโรงเรียนพื้นที่ชุมชนรายรอบ ปีที่4


Agenda : Teaching and Learning
4.2.1
4.3.1
4.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 93.68

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ธชมล กำลังเกื้อสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปหัวหน้าโครงการ50
2อนุชสรา เรืองมากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ50

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนใหม่และโรงเรียนพื้นที่ชุมชนรายรอบปีที่ 4 ภายใต้โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565 ทางคณะทำงานได้ออกแบบสื่อการสอนแบบออนไลน์ โดยจัดทำในรูปแบบ 2D animation จำนวน 12บทเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อนักเรียนเข้าไปเรียนรู้และทำแบบทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันการผ่านในการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ในแต่ละช่วงชั้น โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะเปิดให้โรงเรียนชุมชนใหม่ และโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่รอบรอบที่ได้ขยายผลได้เรียนรู้สื่อออนไลน์โดยการเผยแพร่สื่อออนไลน์ในเว็บไซต์เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองใหม่ที่น่าสนใจ

ปี 2566 ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ 2D animation โดยมีการออกแบบ วาดภาพประกอบ รวมถึงมีการบันทึกเสียงเพื่อประกอบในการจัดทำสื่อ 2D animation โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการร่วมบันทึกเสียง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อ E-Book และเกมส์ฝึกทักษะ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

จากการดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับ SDG หลัก คือ เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยโครงการนี้นอกจากจะให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในห้องเรียนแล้ว ยังมีการขยายองค์ความรู้สู่โรงเรียนเครือข่าย และจัดทำเป็นสื่อออนไลน์ที่จะทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องนี้ได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ SDG เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เนื่องด้วยในโรงเรียนมีผลผลิตที่ได้จากฐานการเรียนรู้ และสามารถนำมาทำเป็นอาหารกลางวัน และขายเพื่อสร้างรายได้ และ SDG เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยโครงการได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่าย 6 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเพื่อให้โครงการดำเนินไปด้วยดี และสนับสนุนโรงเรียนชุมชนใหม่เพื่อเข้ารับประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศในปีนี้


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Project to develop innovative teaching media for the curriculum integrating the philosophy of sufficiency economy for new community schools and surrounding community schools, Year 4, under the Academic Services to Serve Society project Walailak University From operations in 2022, the working group has designed online teaching media. It is prepared in the form of 2D animation with 12 lessons, which students can learn from grade 1 to grade 3. When students go to learn and take the test, they will receive a certificate to confirm passing. in learning online lessons in each grade level The website will be open to new community schools. and network schools in the surrounding area that have expanded the results of learning through online media By publishing online media on the website, it provides an opportunity for students or those interested to study and learn about the Sufficiency Economy from a new and interesting perspective.

In 2023, media preparation was carried out. 2Danimation, with designs, drawing illustrations, and recording sound to accompany the creation of 2D animation media, with the cooperation of staff and students of Walailak University in recording the sound. In addition, E-Book media and skill training games have been created. In addition, a test has been developed to measure the level of knowledge about the philosophy of the Sufficiency Economy.

Project operations are in line with the main SDGs, namely Goal 4: Ensure that everyone has comprehensive and equitable quality education. and support lifelong learning opportunities. This project will not only allow students of the new community school to learn the philosophy of sufficiency economy in the classroom. There is also the expansion of knowledge to network schools. and create an online media that will allow interested people to come and learn about this at any time.

It is also aligned with SDG Goal 2: End Hunger. Achieve food security upgrade nutrition and promote sustainable agriculture. Because in the school there are products obtained from the learning base. and can be made for lunch and sold to generate income SDG Goal 17: Strengthen the implementation mechanism and revive the global partnership for sustainable development. The project received cooperation from 6 network schools, Nakhon Si Thammarat Educational Service Area Office 4, and Thai language course students. School of Liberal Arts Walailak University for cooperating and supporting so that the project can proceed well and support new community schools to be assessed as sufficient economy learning centers this year.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/22176?fbclid=IwAR2GlraDXWyBg-KU82Pxkgu13APaMrSLRspZp5b9-uc2Gtnlmttb7hnmmO8

บทความตีพิมพ์

https://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2023_2_52.pdf