...

Growing organic vegetables to increase income and Promote mental health “Ban Phu Khoa Lak” Thung Sang Subdistrict, Thung Yai District Nakhon Si Thammarat Province


โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มรายได้ สร้างเสริมสุขภาพจิต บ้านภูเขาหลัก ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2ทิพวรรณ พลานุพัฒน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก50
3นฤมล ศิลวิศาลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ40

SDGs ภาษาไทย
  

บ้านภูเขาหลัก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน มีประชากรในหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 385 คน แบ่งเป็นเพศชาย 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 เพศหญิง 221 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 ซึ่งแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ จำนวนเด็ก 0-4 ปี จำนวน 15 คน ร้อยละ 3.89 วัยเรียน 5-14 ปี จำนวน 81 คน ร้อยละ 20.82 วัยทำงาน 15-59 ปี จำนวน 194 คนร้อยละ 50.39 ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี 95 คน ร้อยละ 24.68 ลักษณะทางสังคม ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสภาพพื้นที่เป็นที่เนินสูง ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 76 เช่น ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และอาชีพ อื่น ๆ ร้อยละ 24 ได้แก่ ค้าขาย บริการ และรับราชการ มีรายได้เฉลี่ย 8,000 บาท/คน/ปี รายได้เฉลี่ยต่อ ครอบครัว 105,000 บาท/ครอบครัว/ปี (ข้อมูล จปฐ.ปี 2564) 

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เห็นถึงความสำคัญจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบ ความวิตกกังวล หวาดระแวง สภาวะเครียด จึงร่วมมือกับแกนนำและคนในชุมชนรวมตัวกันจัดทำโครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจาก สสส.สำนัก 6 ในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ปัญหาภายใต้การดำเนินงานและองค์ความรู้ของกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มรายได้ให้มีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยการพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิม ให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น โดยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมกลุ่มอาชีพโดยใช้ความรู้เดิมของกลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เรียนรู้ แล้วก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้จากการทำอาชีพเสริมครอบคลุมทุกครัวเรือนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต โดยมีคนเก่งคนสำคัญและกลุ่มต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่เป็นทุนและศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาปลูกผักระบบอะควาโปนิกส์ และการแปรรูปของฝากจากชุมชน ซึ่งมีปราชญ์ชุมชน มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คณะทำงาน จำนวน 15 คน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ คนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ จำนวน 85 คน รวมทั้งหมด 100 คน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ จำนวนรวม 20 คน

 

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 

  1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีความรู้และทักษะ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาอาชีพ

1) แกนนำโครงการเข้มแข็ง จำนวน 15 คน เกิดกลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม ได้แก่ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาปลูกผักระบบอะควาโปนิกส์ และการแปรรูปของฝากจากชุมชน 2) มีแผน โครงสร้าง หน้าที่ของกลุ่มชีพชัดเจน 3) เกิดกติกาของกลุ่มอาชีพ 4) สมาชิกใหม่มีทักษะและมีความรู้เรื่องการการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาปลูกผักระบบอะควาโปนิกส์ และการแปรรูปของฝากจากชุมชน ร้อยละ80   5) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนร้อยละ 80

  1. เกิดกลไกขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาอาชีพในชุมชน 1) มีคณะทำงานติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ทุก 1 เดือน 2) มีชุดข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงาน 3) มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน 4) สมาชิกจัดกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนือง ร้อยละ 100

  1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพจิตดีขึ้น 1) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมี

สุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 80 2) กลุ่มผู้ว่างงานมีรายได้จากการการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษ 3) การเลี้ยงปลาปลูกผักระบบอะควาโปนิกส์ และการแปรรูปของฝากจากชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

  1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีความเครียดลดลงร้อยละ 80

 

ความสำเร็จของโครงการนี้

เกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดการของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น สร้างโอกาสในการทำงานใหม่ นอกจากนี้การการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษยังเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมอาชีพ 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย 

3) ถอดบทเรียนคืนข้อมูลชุมชนแลประชาสัมพันธ์ของดีชุมชนอย่างต่อเนื่อง


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Ban Phu Khao Lak is located at Village No. 5, Thung Sang Subdistrict, Thung Yai District. Nakhon Si Thammarat Province There are a total of 132 households with a total population of 385 people in the village, divided into 164 males, representing 42.59 percent, 221 females, representing 57.41 percent. The population is Buddhist 100 percent, most of whom graduated from elementary school. Year 6, the area is a high hill. Majority of the population 76% are engaged in agriculture, such as rubber plantation, oil palm plantation, vegetable farming, animal husbandry, and other occupations, 24%, such as trading, services, and government service with an average income of 8,000 baht/person/year, average income per family 105,00       

Walailak University sees the importance of the situation of the spread of the Coronavirus Disease (COVID-19) that causes problems and impacts. Anxiety, paranoia, and stressful conditions, therefore, cooperated with the leaders and people in the community together to create a project to request budget support from Thai Health Promotion Fundation Office 6 in driving work to solve problems under the operation and knowledge of the group. Existing occupations to increase income for better mental health and improve the quality of life of people in the community by further developing existing occupation groups To have more members by allowing those affected by the COVID-19 outbreak to join as new members, organize a learning exchange forum for new members to join the professional group by using the previous knowledge of the existing professional group so that members new learned And then can be sold to generate income from doing a part-time occupation, covering every household, organizing mental health promotion activities. There are important talented people and various groups of the village that are the capital and potential of the community. Raising fish and growing vegetables in an aquaponics system and processing souvenirs from the community which has a community philosopher. There are network partners supporting.

The target population is a working group of 15 people. People who participated in activities with the project, 85 people, a total of 100 people. Secondary target groups, including the population who receive benefits from the project operations, a total of 20 people.

 

The project results are as follow: 

  1. Groups affected by COVID-19 have knowledge and skills on promoting health and career 

development 1) There are 15 strong project leaders, creating 3 professional groups: growing vegetables, kitchen gardens, edible fences, non-toxic. Raising fish and growing vegetables in an aquaponics system and processing souvenirs from the community. 2) There is a clear plan, structure, and duties of the occupational group. 3) The rules of the occupational group are formed. 4) New members have skills and knowledge in growing vegetable gardens that are edible and non-toxic. 5) Raising fish and growing vegetables in an aquaponics system and processing souvenirs from the community, 80 percent. 6) The affected group has knowledge of household accounting, 80 percent.

2. A mechanism to drive health promotion work is created. Career development in the community 1) There is a working group to follow up and evaluate the results. Carry out the work of the occupational group every 1 month. 2) There is a data set for monitoring the performance. 3) There is a report on the results of monitoring the operation of the occupational group at least 2 times/month. 4) Members organize group activities continuously, 100 percent.

3. Groups affected by COVID-19 Have increased income and have better mental quality 1) The affected group has Mental health improved by 80 percent. 2) Unemployed people have income from growing vegetables in gardens that are edible and non-toxic. 3) Raising fish and growing vegetables using an aquaponics system. and the processing of souvenirs from the community increased by 80 percent.

  1. The affected group had 80 percent less stress.

Collaboration project: 

The success of this project from cooperation between the community and community leaders, Village No. 5, Thung Sang Subdistrict, Thung Yai District. Nakhon Si Thammarat Province and the Health Promotion Foundation By the management of the School of Nursing Walailak University Improves the quality of life of people in the community Create new job opportunities Inaddition, growing vegetables in a garden that is edible and non-toxic also benefits people in the community. Promote the consumption of healthy food as well.

Suggestions for continuous improvement:

1) Working group for monitoring and evaluating the performance of occupational groups

2) Exchange knowledge on continuous work development with network partners.

3) Take lessons learned, return information to the community and continuously promote community good things.

 

 

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

https://www.facebook.com/Taibon40/

https://www.facebook.com/Taibon40/

https://hospital.wu.ac.th/

https://hospital.wu.ac.th/

https://path2health.or.th/

https://path2health.or.th/

https://nurse.wu.ac.th/

https://nurse.wu.ac.th/

https://cas.wu.ac.th/

https://cas.wu.ac.th/