...

Improving the potential and standards of gastronomy tourism in Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province


การยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
2.5.1
2.5.2
2.5.3

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 98

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1อรอนงค์ เฉียบแหลมสำนักวิชาการจัดการหัวหน้าโครงการ5
2บุณฑรี จันทร์กลับสำนักวิชาการจัดการคณะทำงาน17
3สุขุมาล กล่ำแสงใสสำนักวิชาการจัดการคณะทำงาน39
4สุนทร บุญแก้วสำนักวิชาการจัดการคณะทำงาน17
5ฮุชเซ็น นิยมเดชาสำนักวิชาการจัดการคณะทำงาน17
6ปวิธ ตันสกุลสำนักวิชาการจัดการคณะทำงาน5

SDGs ภาษาไทย
  

การยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยมุ่งเน้นในด้านการให้ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้การบริการคำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการรวมตัวผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้จากทั้ง 3สาขาวิชาในสำนักวิชาการจัดการได้แก่ สาขาวิชา การตลาด สาชาวิชาการจัดการโลจิสติส์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งภูเขา และทางทะเล ที่มีจุดเด่นและส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมาก  รวมทั้งอำเภอท่าศาลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดต่อทะเลอ่าวไทย มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเลที่หลากหลาย นอกจากนี้จากการที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล ส่งผลให้มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าชายเลน และเป็นแหล่งอาหารทางทะเลที่สำคัญ นอกจากนี้จากการดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมของสำนักวิชาการจัดการในปี 2565 พบว่า การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของพื้นที่อำเภอท่าศาลาที่มีศักยภาพคือ ด้านอาหารทะเล ทั้งนี้เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวทองคำ มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเล ชาวบ้านท้องถิ่นประกอบอาชีพประมง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายทั้งอาหารทะสด และแห้งที่เป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอท่าศาลา ในด้านการท่องเที่ยวยังพบว่า อำเภอท่าศาลาเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้แวะเพื่อรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลที่เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนอำเภอท่าศาลา

ดังนั้นเพื่อการต่อยอดจากโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมของสำนักวิชาการจัดการจากปี 2565 การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งที่ควรมีการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับการให้บริการให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้จากกกต้นน้ำคือกลุ่มประมง จนถึงกลุ่มผู้ให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่ตามเป้าหมายของ SDG เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  และรองลงมาคือเป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าการบริการวิชาการดังกล่าว จะนำไปซึ่งการกระจายรายได้ และการเติบโตด้านเศรษฐกิจของชุมชนศาลาต่อไป รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การเปิดเวทีเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการโดยตรงจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้สำนักวิชาการจัดการให้การสนับสนุนและการทำงานร่วมกันภายใต้ภารกิจบริการวิชาการและวิจัยในอนาคต

ผลการดำเนินการพบว่า การยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่อำเภอท่าศาลา ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ และกิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ (สุขาภิบาลและความปลอดภัยทางด้านอาหาร) ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือเพื่อทดสอบความปลอดภัยได้ รวมทั้งในกิจกรรมที่ 3 การสื่อสารทางการตลาดและเส้นทางการเข้าถึงร้านอาหาร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงร้านอาหารผ่านชองทางเวปเพจที่รวบไว้ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100083355428372) โดยมีเส้นทางร้านอาหารทะเล เส้นทางเครื่องดื่ม คาเฟ่ โดยเส้นทางเริ่มจากสนามบินถึงร้านอาหารที่สำคัญในพื้นที่อำเภอท่าศาลา ซึ่งผลการดำเนินการพบว่ามีนักท่องเที่ยวและบุคคลเข้าถึงเพจค่อนข้างมาก และกิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมกิจกรรมการตลาดด้านอาหารและของดีเมืองท่าศาลา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ และนักท่องเที่ยวมาพบกับอาหารท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวได้ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เอกสาร และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการร้านอาหารยังสามารถส่งไปยังหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Improving the potential and standards of gastronomy tourism in Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province

The School of Management at Walailak University is carrying out academic service projects to serve society. It focuses on providing knowledge and improving the quality of life of communities in the area, including providing consulting services. Transferring knowledge and innovation, as well as promoting and pushing for the integration of entrepreneurs, communities, and people in the area By using knowledge from both the three subject areas in the School of Management, including the Department of Marketing and the Department of Logistics Management, and the Department of Tourism and Professional Chef.

Nakhon Si Thammarat Province It is an area with a variety of tourism resources. Especially the natural tourist attractions, both mountains and sea, which are outstanding and result in a lot of tourists traveling, including Tha Sala District, which is an area that contacts the Gulf of Thailand. There are tourism resources both on land and in various marine environments. In addition, having an area connected to the sea means that marine resources are abundant. Both mangrove forests and marine food are important sources of marine food. In addition, from the implementation of the academic service project to serve society at the School of Management in 2022, it was found that the most important upgrading and development of marine tourism in the Tha Sala District area that has potential is seafood. This is because it is located in the Golden Bay area. There is an abundance of seafood. Local villagers work as fishermen. There is also a sale of fresh and dried seafood that is famous in Tha Sala District. In the field of tourism, it was also found that Tha Sala District is a point where tourists stop to eat. Especially seafood is what attracts tourists to visit Tha Sala District.

Therefore, in order to build on the academic service project to serve society from the School of Management in 2023, gastronomy tourism is an extremely important issue that should have the potential to raise the level of service to be hygienic. To generate income from upstream reeds, the fishing group should partner with the service provider group. This will lead to the goals of the SDG. Goal 2: End Hunger Achieve food security, upgrade nutrition, and promote sustainable agriculture. And second is Goal 17: Strengthen implementation mechanisms and revive the global partnership for sustainable development. It can be believed that such academic services will lead to income distribution and further economic growth in the Sala community. Including the creation of cooperation networks. Opening a forum to hear problems and needs directly from entrepreneurs and related agencies in the area. In order for the School of Management to provide support and collaboration under the mission of academic services and research in the future.
The results of the operation found that raising the standard of English communication services for restaurant operators in Tha Sala District allows entrepreneurs participating in the project to communicate in basic English for food and beverage service. and activity 2: promoting hygienic cooking (sanitation and food safety). Participants can use tools to test safety. Including in Activity 3, marketing communications, and access routes to restaurants. Tourists can access the restaurant through a web page (access: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083355428372). There is a route to a seafood restaurant. The beverage and cafe route starts from the airport and goes to important restaurants in the Tha Sala District area. The results of the operation showed that quite a number of tourists and individuals accessed the page.

Moreover, activity 4: Promoting marketing activities for food and good products in Tha Sala City It is an activity that promotes awareness, and tourists come to find local food in the area. This can promote and raise the standard of tourism. There is also good networking between government agencies, communities, NGOs, and universities. Therefore, this activity is believed to be able to raise the level of food tourism. Increase income for the community, and restaurant operators can send it to other agencies as well.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Post Facebook ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักวิชาการจัดการ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083355428372