...

The project “Risk Impact Assessment of Climate Change Adaptation in 5 Southern Provinces of Thailand”


โครงการการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด


Agenda : Outreach and Engagement
13.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 91.52

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1นิธิมา หนูหลงสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์หัวหน้าโครงการ95
2วาริท เจาะจิตต์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ปรึกษา3
3ศิริอุมา เจาะจิตต์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ปรึกษา2

SDGs ภาษาไทย
  

การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” ที่เป็นโครงการตามแนวทางการดำเนินการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ผ่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือ ทสจ. ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงในการอำนวยการ ดำเนินการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด โครงการฯ นี้มีการดำเนินการในทุกจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการพิจารณาเลือกเป็นที่ปรึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ระนองและชุมพร โดยมีผลลัพธ์ของกิจกรรมคือ รายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด

การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกรอบการดำเนินการตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและมีแผนการดำเนินงานด้วยกันทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่ 1) การจัดการน้ำ 2) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 3) การท่องเที่ยว 4) สาธารณสุข 5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ คือ 1) การสำรวจพื้นที่ และรับฟังความเห็นเพื่อจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด 2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด 3) การจัดประชุมร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่จังหวัด

การระบุความเสี่ยงเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากข้อมูลสถิติภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด ประกอบกับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แสดงผลค่าดัชนีภาวะภัยของจังหวัดในช่วงเวลาต่างๆ ร่วมกับการคำนวณปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และปัจจัยที่ไม่ใช่สภาพภูมิอากาศ เช่น โรงงาน โรงแรม ประชากร ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด” ของทั้ง 5 จังหวัดนี้ มุ่งเน้นถึงการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Outreach and Engagement) ตั้งแต่ในขั้นตอนแรกที่เป็นการลงสำรวจพื้นที่ และรับฟังความเห็นกลุ่มย่อยกับหน่วยงานราชการจำนวน 39-50 หน่วย ที่มีรายชื่อตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของแต่ละจังหวัด จากนั้นนำผลสรุปจากการลงพื้นที่กลุ่มย่อยมาเสนอในที่ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนั้น โดยมีระยะเวลาดำเนินการในกิจกรรมลงพื้นที่อยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2566 ผลลัพท์สุดท้ายเป็นข้อมูลสภาพการณ์ความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงในส่วนนี้จะนำไปสู่การการจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัดต่อไป


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Climate Risk Assessment is one of the key activities under the project “Development of Greenhouse Gas Reduction Strategies at the Provincial Level”. This project is guide under the operational framework of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) is belong to Provincial Office of Natural Resources and Environment, Ministry of Natural Resources and Environment. These government agencies carry out their responsibilities as representatives of the ministry, overseeing, promoting, and coordinating activities related to natural resources and environmental management within the provincial areas. This project is implemented in all provinces to support the Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021) in accordance with an environmentally friendly growth strategy for sustainable development.

 

The project focuses on enhancing the efficiency of greenhouse gas reduction by supporting emissions reduction and increasing resilience to weather changes. Walailak University has been selected as a consultant for the 5 provinces, consisting of Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Trang, Ranong, and Chumphon. The intended outcome of this activity is a risk profile report which is represent to the result of climate risk assessment.

 

The risk assessment of the impacts resulting from changes in weather conditions follows a framework established in accordance with the Thailand’s National Adaptation Plan (NAP). This plan is developed to serve as a guideline for relevant sectors to integrate strategies for adapting to climate change impacts. It includes a coordinated action plan encompassing six key areas: 1) Water management, 2) Agriculture and food security, 3) Tourism, 4) Public health, 5) Natural resource management, and 6) Local community resilience.

The significant steps in the implementation process include: 1) Accessing surveys and gathering feedback to compile reports on the risk situation of climate change impacts, 2) Analyzing risks and establishing adaptation measures to address the climate change impact, 3) Meetings with the Province climate change committee, and 4) Developing an action plan for adaptation to climate change impacts.

To identify risk affected from climate change, the statistical disaster data from the Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior and the database of the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Ministry of Natural Resources and Environment are collected and analysis. The risk index is generated from the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning database under not only weather affected factors such as rainfall and temperature, but also non-climatic factors such as factories, hotels, population, households, agricultural areas, and tourist destinations.

The Climate Change Risk Assessment is a one component within the framework of the Development of Greenhouse Gas Reduction Strategies at the Provincial Level. Then, It emphasizes community outreach and engagement by focus group meeting and consultations with the 39-50 government agencies listed as the provincials committee. Subsequently, the summarized results from the focus group are presented at Chumphon climate change committee ‘s meetings for consideration and approval regarding the Risk Profile from climate change. The period for working group and approval of 5 provinces is on August to October 2023. The information gathered on risk situations and prioritization will contribute to the development of Provincial action plans for climate change adaptation in the next phase.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Post หน้าเพจ ทสจ.ชุมพร

https://chumphon.mnre.go.th/th/search

Post หน้าเพจ ทสจ.พัทลุง

https://reo14.mnre.go.th/th/news/detail/156612

ศูนย์บริการวิชาการ โครงการ ทสจ.ระนอง

https://cas.wu.ac.th/en/archives/21268?fbclid=IwAR0BuYXDY88-g50iDlD_3z1qXyOYYqIzNdB6xuAdoIphe8dPl5aLQQXnE_c

ศูนย์บริการวิชาการ โครงการ ทสจ.นครศรีธรรมราช

https://cas.wu.ac.th/archives/21697

ศูนย์บริการวิชาการ โครงการ ทสจ.ตรัง

https://cas.wu.ac.th/archives/21729