...

Prevention and Control of Helminthiasis in Young Children, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat


การป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กเล็ก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1เพ็ญโฉม จันทร์หวานสำนักวิชาสหเวชศาสตร์หัวหน้าโครงการ98
2ศรุดา คุระเอียดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ2

SDGs ภาษาไทย
  

โรคหนอนพยาธิในเด็กเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในประเทศไทย การติดเชื้อหนอนพยาธิพบได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาชนในพื้นที่ชนบท ห่างไกลความเจริญ เนื่องจากเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิ อีกทั้งเด็กเล็กมักมีพฤติกรรมการเล่น ดิน ทราย ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของหนอนพยาธิบางชนิด, ไม่มีการส่งเสริมให้ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับอาหารเข้าปาก ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้น หนอนพยาธิที่พบมีการรายงานการติดเชื้อบ่อยในเขตภาคใต้ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย และพยาธิแส้ม้า พยาธิเหล่านี้ติดต่อสู่คนทั้งจากการไชผ่านผิวหนัง, ติดต่อจากการปนเปื้อนของไข่พยาธิในพืชผัก และติดต่อจากการมีสุขอนามัยที่ไม่ดี เมื่อคนมีการติดเชื้อหนอนพยาธิเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดภาวะซีด และหรือขาดสารอาหาร โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก ทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา เด็กควรมีสุขอนามัยที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อการเจริญเติบโตที่ปกติ นำไปสู่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป ทางคณะทำงานของโครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กเล็กของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ในการร่วมผลักดันและเผยแพร่ให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี โดยดำเนินการสร้างความร่วมมือและการบริการด้านสุขภาพกับหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์, หน่วยอนามัยของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 400 คน ซึ่งเป็นเด็กอายุ 2-8 ปี โดยมีเด็กต่างด้าวและเด็กออทิสติกรวมอยู่ด้วย ซึ่งเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่สมัครใจเข้ารับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อหนอนพยาธิ จะได้ทราบสถานะว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่ โดยในรายที่มีการติดเชื้อพยาธิ ทสงโครงการจะดำเนินการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิ และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนรวมถึงคุณครูทุกคนจะได้รับความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคพยาธิที่สำคัญในเด็กอีกด้วย โดยผู้ที่เป็นคณะทำงานของโครงการประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญาตรี, นักศึกษาระดับปริญาโท และคณาจารย์ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เป็นคณะทำงานจิตอาสา กว่า 200 คน โครงการนี้นับเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกมหาวิทยาลัยและการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักศึกษาทุกคนที่เป็นจิตอาสาจะได้รับการอบรมความรู้ทางด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการ ก่อนการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อการดำเนินงาน และตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเขาเหล่านั้นจะได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่จริง เกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญในสตวรรษที่ 21 ในหลายด้าน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางโครงการมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน คือ สร้างความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่ง และ โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

In Thailand, parasitic worm infections in children represent a significant public health issue, particularly prevalent in remote and less developed rural areas. This is largely attributed to the lack of understanding and awareness about infection prevention among children. Young children often play in environments such as soil and sand which harbor these parasites. Moreover, the lack of emphasis on hand hygiene before handling food increases the risk of infection. Commonly reported parasites in the southern region include hookworms, roundworms, threadworms, and horsehair worms, which can be transmitted through skin contact, contaminated fruits and vegetables, and poor hygiene practices. These infections often lead to malnutrition and anemia, especially in young children, stunting their physical and intellectual growth. It is imperative to foster good physical and mental hygiene to facilitate normal growth and to cultivate a high-quality future human resource for the country. To address this issue, our project team has delivered an outreach programme series to prevent and control parasitic worm infections among young children in the local community, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province. Our mission is to foster good health and well-being outcomes in children through current collaborations with various health institutions including Walailak Community Demonstration Health Promotion Hospital, Walailak University Medical Center, local health units, and the 12 participating schools, involving over 400 participants aged between 2 and 8 years, including refugee children and children with autism. The volunteer students who opted to undergo diagnostic tests for parasitic infections will be informed about their health status. Those found infected will be treated with antiparasitic drugs and will receive continuous monitoring. The program also aims to educate both the students and teachers on how to protect themselves from key parasitic diseases in children. Our project team consists of over 200 volunteers, including undergraduate and postgraduate students as well as the lecturers from Walailak University's Medical Technic course. This initiative serves not only as a community service project but also as an extracurricular educational activity fostering lifelong learning. The volunteer students have been thoroughly trained in both theoretical and practical aspects of medical parasitology by expert lecturers before commencing fieldwork. This real-world experience (undertaking educational outreach activities beyond campus – in local schools and the community) aids in developing critical 21st-century skills in various areas. To ensure sustainable operations and development, our project collaborates with governmental agencies in setting SDG policy. We have established partnerships with five child development centers and seven primary schools, in addition to the Tambon Thai Buri Administrative Organization in Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province (all are the regional governments). Through a concerted effort, we aspire to forge a path toward sustained health and well-being for the children, laying a solid foundation for the country's future.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซต์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

https://sah.wu.ac.th/?p=15908

เว็บไซต์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

https://sah.wu.ac.th/?p=18560