...

Science students volunteer to conquer waste


ชาววิทย์อาสาพิชิตขยะ


Agenda : Outreach and Engagement
14.3.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 93

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1หทัยชนก คมเม่นสำนักวิชาวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

ชายหาดท่าสูงบน ตั้งอยู่บนหมู่บ้านท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชายหาดที่มีทัศนีภาพสวยงามทอดยาวไปตามแนวของพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ชายฝั่งนี้เป็นที่ประกอบอาชีพหลักของชุมชนท้องถิ่นคือการทำประมงชายฝั่ง เนื่องจากลักษณะของชายฝั่งที่มีทรายละเอียดทอดยาวและกว้างขวางทำให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชน และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้คนต่างพื้นที่ในที่สุด รายได้ของชุมชนจึงมาจากการขายของให้กับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง การมาของนักท่องเที่ยวทำให้เกิดร้านค้ามากมายและป็นร้านค้าแนว street food  ซึ่งเป็นบ่อเกิดของขยะพลาสติกจำนวนมากที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบริเวณชายหาด ประกอบกับชุมชนมีการจัดเก็บหรือการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ของชายหาดอันสวยงามนี้นั่นคือปัญหาขยะพลาสติกล้นชายหาดซึ่งมันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในหัวข้ออนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (เป้าหมาย14)

ชายหาดท่าสูงบนตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แค่ระยะ 5 กิโลเมตรเท่าเท่านั้น นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้ใช้ชายหาดนี้เป็นแหล่งผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการทำงาน ซึ่งนักศึกษาจำนวนหนึ่งของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มองเห็นปัญหาขยะบนชายหาดนี้ จึงเกิดการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาและอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มีแนวคิดในการพัฒนาชายหาดท่าสูงอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน อันดับแรกเราได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและข้อมูลจากชุมชนและนักท่องเที่ยวพบว่ามีความต้องการให้ชายหาดสะอาดขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละ 90.4 และขยะที่พบได้มากที่สุดคือถุงพลาสติกตามมาด้วยขวดหรือแก้วเครื่องดื่มที่เป็นพลาสติกถึงร้อยละ 45.5 และ 27.3 ตามลำดับ นอกจากนั้นยังมีขยะที่เป็นเศษโฟม กล่องอาหารที่เป็นโฟม ไม้เสียบลูกชิ้น แต่ละชนิดประมาณร้อยละ 9 จากข้อมูลที่ได้กลับมากลุ่มพวกเราจึงได้คิดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายคือทำให้ชายหาดปราศจากขยะเหล่านี้ อันดับแรกเราได้ของบประมาณสนับสนุนจากทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ จากนั้นพวกเราได้รับสมัครอาสาสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะเก็บขยะในพื้นที่และเราได้อาสาสมัครในครั้งแรกประมาณ 10 คน แนวคิดคือพวกเราจะลงพื้นที่ในวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 16:00-18:00 น. ซึ่งเป็นวันและเวลาที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดเพื่อให้ผู้คนได้เห็นกิจกรรมการเก็บขยะที่เราทำและเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวถึงปัญหาขยะบริเวณชายหาด พร้อมกันนั้นพวกเรายังได้เชิญชวนให้ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ผู้คนในท้องถิ่น รวมถึงเด็กๆเข้าร่วมในการเก็บขยะด้วยกันโดยการแจกถุงดำให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่ม สำหรับนักท่องเที่ยวนั้นเป้าหมายคือคือเก็บขยะในส่วนของตัวเอง ส่วนเด็กๆและเยาวชนในชุมชนเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดในพื้นที่ของตัวเองเป็นการปลูกฝั่งจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมนี้เราได้ลงพื้นที่หลายครั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของแต่ละเดือน จำนวนอาสาสมัครในแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ 10 ถึง 60 คน และขยะที่เก็บได้ในแต่ละครั้งจะได้ประมาณ 60-200 กิโลกรัมต่อครั้งขึ้นอยู่กับจำนวนอาสาสมัคร ซึ่งการลงพื้นที่ในรูปแบบนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการกระตุ้นจิตสำนึกและการเรียนรู้ที่จะเก็บขยะของตัวเองเพราะคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นกิจกรรมของพวกเราอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2566 ทำให้ผลประเมินความพึงพอใจของโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมาได้ระดับความพึงพอใจถึงร้อยละ 93 และมื่อถามถึงความต้องการที่จะให้กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่นั้นได้ผลตอบรับดีมากถึงร้อยละ 100

อีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมคือการแสวงหาแนวร่วมหรือภาคีต่างๆที่มีเป้าหมายเดียวกันเพราะกลุ่มเราตระหนักดีว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นไม่สามารถเกิดได้ด้วยจำนวนคนที่เรามี ดังนั้นเราต้องมีองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม อันดับแรกคือการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชนประมาณ 10 คน เพื่อชี้ให้เป็นถึงปัญหาและเป้าหมายที่จะไปถึงร่วมกันซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากจึงได้มีการประชุมใหญ่ทั้งชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมนี้เกิน 100 คนในการประชุมนี้เรายังได้เชิญตัวแทนภาครัฐที่รับผิดชอบในส่วนชายฝั่งโดยตรงคือสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย ผลการประชุมครั้งนี้ชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่าจะเข้าร่วมเป็น “ชุมชนชายฝั่ง” (1) เพื่อเข้าไปอยู่ในรายชื่อชุมชนที่ภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณลงมาโดยตรงที่ชุมชนเพื่อกิจกรรมพัฒนาชายฝั่ง นอกจากนั้นเรายังได้เข้าร่วมประชุมกับองค์กรท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา(2) เนื่องจากหน่วยงานนี้เป็นผู้รับขยะจากชุมชนนำไปกำจัดที่แหล่งกำจัดขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการประชุมครั้งนี้พบว่าหน่วยงานต้องการให้มีการแยกขยะเปียกออกจากขยะพลาสติกเพราะการไม่แยกขยะนั้นทำให้จำนวนขยะที่ต้องส่งไปกำจัดนั้นมีน้ำหนักมากเกินไป พวกเราจึงได้ทำโมเดลถังขยะเปียก 4 ถังและมอบให้กับชุมชนเพื่อนำไปฝั่งตามบริเวณตลาดที่ขายของแนวชายหาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ค้าขายอาหารจะได้นำขยะเปียกจากอาหารเหลือไปทิ้งในถังขยะเปียกที่ได้จัดให้ เพื่อจะได้ลดปริมาณขยะที่ต้องส่งต่อ นอกจากนั้นกลุ่มพวกเรายังขอเปลี่ยนวันเก็บขยะบริเวณชายหาดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาจากวันพุธเป็นวันจันทร์เนื่องจากขยะจะมีปริมาณมากในวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์-อาทิตย์การนำไปกำจัดในวันจันทร์จะทำให้พื้นที่ชายหาดดูโล่งสะอาดเพิ่มทัศนียภาพที่ดีขึ้น นอกเหนือจากองค์กรภาครัฐแล้วเรายังมีองค์กรภาคเอกชนมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมของทางกลุ่มได้แก่ Environmental Education Centre Thailand; EECTHAILAND (3) ซึ่งจะได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันในปีงบประมาณ 2567 คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไปและยังมีห้างโลตัสสาขาท่าศาลาเห็นความสำคัญของโครงการจึงได้สนับสนุนสินค้าบ้างส่วนเพื่อมีส่วนร่วมในโครงการนี้ จากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทำให้กลุ่มพวกเรามีภาคีเข้าร่วมหลากตามเป้าหมายความสัมพันธ์กับองค์กรพัฒนาเอกชนระดับภูมิภาคและรัฐบาลสำหรับนโยบาย SDG (เป้าหมาย 17)

ในส่วนของนักศึกษานั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมมีผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นการนำกิจกรรมโดยกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวคิดเดียวกันจึงได้มีการจัดตั้งชมรมขึ้นอย่างเป็นทางการกับส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (4) เพื่อการจัดกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทั้งทางงบประมาณและสนับสนุนทางด้านอื่นๆ “ชมรมพัฒนาชายหาดและทะเลอย่างยั่งยืน” (5) จึงได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2566 ตามเป้าหมายกิจกรรมเผยแพร่ความรู้นอกวิทยาเขตและแผนงานนักศึกษาอาสาสมัคร (เป้าหมาย 4)

  1. https://www.dmcr.go.th/home
  2. https://www.thasala.go.th/frontpage
  3. https://www.facebook.com/eecthailand/?locale=th_TH
  4. https://sab.wu.ac.th/clubs/
  5. https://www.facebook.com/sdbclub.wu

SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Tha Sung Bon Beach is located in Tha Sung Bon Village, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province. It is a beach with beautiful scenery that stretches along the coast of the Gulf of Thailand. This coast is the main occupation of the local community, which is coastal fishing. Due to the nature of the coast with its long and wide stretches of fine sand, it has become a recreational area for the community. and eventually became a popular tourist attraction among people from different areas. Another way of income for the community comes from selling things to tourists. The arrival of tourists creates many shops and street food shops, which is the source of a lot of plastic waste that is scattered around the beach. In addition, the community has improper waste collection or management. This causes a big problem for this beautiful beach, namely plastic waste overflowing the beach, which is an environmental problem that must be resolved. which is one of the Sustainable Development Goals on the topic of conserving and sustainably using the oceans, seas and marine resources (Goal 14).

Tha Sung Bon Beach is located close to Walailak University, only 5 kilometers away. Many students and university staff use the beach as a place to relieve stress from their studies. A number of students from the School of Science saw the problem of garbage on the beach. Therefore, a group of students and professors from the School of Science who had ideas for sustainable development of Tha Sung Beach was formed. First, we went to the area to survey the problem and received information from the community and tourists. It was found that there was a desire for 90.4 percent of beaches to be cleaner than before. The most common type of garbage was plastic bags, followed by plastic bottles or beverage containers. 45.5% and 27.3% respectively. In addition, there was also foam scraps. foam food box, Meatball skewers each type is approximately 9 percent. From the information that was returned, our group has devised various activities in order to achieve the goal of making the beach free from this type of trash. First, we asked for budget support from the School of Science, which is a budget to promote activities of science students. We then recruited student volunteers who wanted to pick up trash in the area and we got about 10 volunteers for the first time. The idea was that we would be in the area on Sundays between 4:00-6:00 p.m. It is a day and time with the highest number of tourists so that people can see the garbage collection activities that we do and to raise awareness of tourists about the problem of garbage at the beach. At the same time, we also invite people whether the tourists, local people, including local children joining in collecting trash together by giving out black bags to tourists who come in groups. For tourists, the goal is to collect their own trash. The target for children and youth in communities is encouraging them to see the importance of maintaining cleanliness in their own areas, instilling awareness in preserving local resources sustainably. For this activity, we visit the area several times on the 2nd and 4th Sunday of each month. The number of volunteers at a time will be approximately 10 to 60 people, and the amount of trash collected each time will be approximately 60-200 kilograms per time, depending on the number of volunteers. This type of field visit has been very successful in raising awareness and learning to pick up their own rubbish because community members and tourists have seen our activities continuously for several months since February until September 2023. The satisfaction evaluation results of the project in September 2023 reached a satisfaction level of 93 percent and when we asked about the desire to continue the activities or not, the response was received. Very good up to 100 percent

Another part of the activity is finding alliances or various partners that have the same goal because our group recognizes that sustainable development cannot be achieved with the number of people we have. Therefore, we must have various organizations, both government and private sectors to join in. The first step was a meeting with a group of approximately 10 community leaders to point out problems and goals to be reached together, which received very good feedback. Therefore, there was a large meeting for the entire community, which attended the meeting. This meeting exceeded more than 100 people. We also invited government representatives directly responsible for the coastal sector, the Marine and Coastal Resources Office No. 5, to attend the meeting as well. As a result of this meeting, the community agreed that they would participate as “Coastal communities” (1) in order to be included in the list of communities where the government will directly support budgets to the communities for coastal development activities. In addition, we also attended a meeting with the local organization, Tha Sala Subdistrict Administrative Organization (2), because this organization receives waste from the community and disposes of it at the waste disposal site in Nakhon Si Thammarat Province. From this meeting, it was found that the agency wanted to separate wet waste from plastic waste because the wet waste makes the amount of waste that must be sent for disposal weigh too much. We therefore made a model of 4 wet trash cans and gave them to the community to take to the beachside market areas so that tourists and food sellers could take wet waste from food leftovers and place them in the wet trash cans. That activity has provided in order to reduce the amount of waste that must be disposed. In addition, our group would like to change the garbage collection day at the beach area of Tha Sala Subdistrict Administrative Organization from Wednesday to Monday because there will be a large amount of garbage on the weekend. Moving it on Monday will make the beach area look cleaner and better view. Beside government organizations partners, we also have private sector organizations interested to participate in our group's activities. Environmental Education Center Thailand; EECTHAILAND (3) which will have joint activities which is from October 2023 onwards. There is also a Lotus Department Store, Tha Sala branch, seeing the importance of the project and therefore supporting some products to participate in this project. From these various activities, our group has many partners participating in the goal of relations with NGOs. Regional and government levels for SDG policies (Goal 17)

As for the students, in order to organize the activities with responsibilities and to lead the activities by a group of like-minded students, a club has been officially established with the Student Promotion and Development Division of Walailak University (4). The club will organize the upcoming activities. There will be support and promotion from university departments, both budgetary and other supports. “Beach and Sea Sustainable Development Club” (5) was therefore officially established in September 2023 in accordance with the goal of off-campus knowledge dissemination activities and the student volunteer program (Goal 4).

  1. https://www.dmcr.go.th/home
  2. https://www.thasala.go.th/frontpage
  3. https://www.facebook.com/eecthailand/?locale=th_TH
  4. https://sab.wu.ac.th/clubs/
  5. https://www.facebook.com/sdbclub.wu


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เพจFacebookชมรมพัฒนาชายหาดและทะเลท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.facebook.com/sdbclub.wu

้เวปไซท์ข่าวทั่วไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.wu.ac.th/th/news/22439

้เวปไซท์ข่าวทั่วไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.wu.ac.th/th/news/22584

้เวปไซท์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทนาลัยวลัยลักษณ์

https://science.wu.ac.th/?page_id=17029

เวปไซท์ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://sab.wu.ac.th/clubs/