...

Non-toxic vegetable project production of organic fertilizers to increase income and create mental health : Ban Wang Kum, Ranong Province


โครงการ ผักปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มรายได้ สร้างสุขภาพจิต บ้านวังกุ่ม หมู่4 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
2.5.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2อาทิตย์ บุญรอดชูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์คณะทำงาน5
3ทิพวรรณ พลานุพัฒน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์คณะทำงาน50
4นฤมล ศิลวิศาลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก40

SDGs ภาษาไทย
  

บ้านวังกุ่มอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมด ล้อมรอบไปด้วยคลองอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 30,500 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 1,596 ไร่ เหมาะแก่การเพาะปลูก มี 110 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 330 คน จากสถานการณ์โรคโควิค -19 ทำให้คนในชุมชนมี รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีหนี้เพิ่มขึ้นจำนวน 30 ครัวเรือน (ร้อยละ 27.27 ของครัวเรือน) และคนในชุมชนเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.68 และมีผู้ถูกเลิกจ้างงาน และพักงาน จำนวน 40 ราย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักดีว่าชีวิตของแต่ละคนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้มีสุขภาพที่ดี จึงร่วมกับชุมชน ให้แกนนำและคนในชุมชนรวมตัวกันจัดทำโครงการเสนอของบประมาณ สนับสนุนจาก สสส.สำนัก 6 ในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ปัญหาภายใต้การดำเนินงานและองค์ความรู้จากภาคีเครือข่าย โดยฟื้นฟูกลุ่มอาชีพเดิมคือ กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น มีกิจกรรมเสริม “ชุมชนเต้นแอโรบิก” เพื่อลดภาวะเครียดสะสม ความวิตกกังวล กลุ่มต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่เป็นทุนและศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มผลิตปุ๋ย กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มจักสาน กลุ่มทำไม้กวาด กลุ่มเกษตรผสมผสาน มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชน แกนนำชุมชนขับเคลื่อนงานจัดการปัญหาของชุมชนภายใต้ทุนและศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้ โดยมีความมุ่งมั่น เพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเครียด ความวิตกกังวล ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 1. พัฒนาศักยภาพแกนนําให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) แกนนํามีทักษะ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และความรอบรู้การเงิน ครัวเรือน จำนวน 15 คน ร้อยละ 100 2) เกิดการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และเกิดกลุ่มใหม่่1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจักสาน 3) มีแผนการดําเนินงาน แผนการผลิต การทำอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 3 กลุ่มอาชีพ 4) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีความรู้และทักษะเรื่องอาชีพเสริมเรื่องการทำปุ๋ยหมัก ร้อยละ 70

2. มีกลไกการติดตาม และการขับเคลื่อนสนับสนุนอย่างเนื่อง และมีกลไกตลาดรองรับสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) แกนนํามีข้อมูลในประเมินผลการดําเนินงานมาพัฒนางาน ร้อยละ 60 2) มีเพจ facebook ในการขายสินค้าของกลุ่มอาชีพ 1 เพจ 3)มีภาคีเครือข่ายในการติดตามหนุนเสริมต่อเนื่อง 4 เครือข่าย ประกอบด้วย กศน. รพ.สต. อบต. และพัฒนาชุมชน 4)มีตลาดออนไลน์รองรับสินค่าของกลุ่มอาชีพ 1 เพจ

3. ผู้ได้รับผลกระทบมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการประเมินสุขภาพจิตของคณะทำงานและคนในชุมชนก่อนการดำเนินกิจกรรม คณะทำงานและเป้าหมายหลักมีสุขภาพจิตดีร้อยละ 60

ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนกับผู้นำชุมชน หมู่ 4 บ้านวังกุ่ม.ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการจัดการของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น สร้างโอกาสในการทำงานใหม่ นอกจากนี้การปลูกด้วยวิธีออร์แกนิกยังเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง 1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ 2)แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย 3) ถอดบทเรียนคืนข้อมูลชุมชนและประชาสัมพันธ์ของดีชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: Ban Wang Kum is in the entire wildlife sanctuary area. surrounded by fertile canals with an area of ​​approximately 30,500 rai, 1,596 rai of agricultural land suitable for cultivation, there are 110 households, with a total population of 330 people. From the impact of the COVID-19 outbreak , people in the community have decreased income and increased expenses. Households had increased debt in the amount of 30 households (27.27 percent of households), and 85 people in the community experienced stress and anxiety, accounting for 21.68 percent, and 40 people were laid off or suspended from work.

Walailak University realizes that each person's life is very important in helping them to have good health. Therefore join with the community let the leaders and people in the community come together to create a project to request budget and support from Thai Health Promotion in driving work to solve problems under the operations and knowledge from network partners. By restoring the original professional group Non-toxic vegetable planting group to increase income and improve the quality of life of people in the community. There are additional activities. "Aerobic dance community" to reduce accumulated stress Concerns The various groups of the village that are the capital and potential of the community consist of occupational groups such as fertilizer production groups, cattle raising group, curry group, weaving group, broom making group and integrated agriculture group. There are network partners supporting community operations. Community leaders drive the work of managing community problems under existing funds and potential. To solve the economic problems of the community Under the creation of community participation to combat the COVID-19 outbreak situation. Determination for people in the community to have additional careers, increase income, reduce expenses, reduce stress and anxiety. Help people have better mental health, affects the quality of life.

 

Target group: The main target group includes the population that will participate in the project. and expected behavior change for 15 people, groups affected. There are 35 people participating in project activities. The secondary target group is the population group that receives benefits from project operations.

The project results are as follows: 1. Develop the potential of core leaders to have the ability to continuously drive work, including 1) Leader have knowledgeable about health 15 people, 100 percent. 2) There has been a revival of 3 occupational groups, namely the agricultural product processing group. Non-toxic vegetable growing group and bio-organic fertilizer making group and a new group was born, namely the basketry group. 3) There is an operational plan, production plan, additional occupations, and increasing income for 3 occupational groups. 4) The affected groups have knowledge and skills regarding additional occupations in making compost, 70 percent. 

2. There is a tracking mechanism. and continuous support And there is a market mechanism to support community products continuously: 1) Leaders have 60 percent of information to evaluate performance for work development. 2) There is 1 Facebook page for selling products from professional groups. 3) There are network partners to follow up and support. Continuously 4 networks  4) There is an online market supporting products of professional groups, 1 page. 3. Affected people have more income and have a better quality of life. There was a mental health assessment of the working group and people in the community before the activity. 60% of the working group and the main goals were mentally healthy.

Collaboration project: The success of this project is due to the cooperation between the community and community leaders at Ban Wang Kum, Bang Hin Subdistrict, Kapoe District, Ranong Province, and the Thai Health Promotion Foundation. By the management of the School of Nursing Walailak University Improves the quality of life of people in the community, create new job opportunities. In addition, organic farming is beneficial to people in the community promote the consumption of healthy food as well.

 

Suggestions for continuous improvement: 1) Working group for monitoring and evaluating the performance of occupational groups 2) Exchange and learn about ongoing work development with partners in the network.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

https://www.facebook.com/Taibon40/

https://www.facebook.com/Taibon40/

https://cas.wu.ac.th/

https://path2health.or.th/

https://nurse.wu.ac.th/

https://hospital.wu.ac.th/

https://hospital.wu.ac.th/