...

Promote mental health and rehabilitate Ban Na Phru Community Enterprise


โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตฟื้นฟูวิสาหกิจชุมชนบ้านนาพรุ


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ80
3ธนวรรณ สงประเสริฐสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ5
4มณีรัตน์ คำนาคสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ10

SDGs ภาษาไทย
  

จากสถานการณ์ COVID-19 พบว่า ชุมชนเกิดปัญหาหลายด้าน ได้แก่ 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ จากรายได้ครัวเรือนไม่พอรายจ่าย (รายได้เฉลี่ยคนละ 63,850 บาทต่อปี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 165,800 บาทต่อปี รายจ่ายเฉลี่ยคนละ 63,000 -85,000 บาทต่อปี มีรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 155,800 -195,000 บาทต่อปี หนี้สินในระบบ จำนวน 105 ครัวเรือน (ร้อยละ34.76) หนี้สินนอกระบบจำนวน 120 ครัวเรือน (ร้อยละ39.73) หนี้สินโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 20,000-30,000 บาท (แบบสำรวจ จปฐ.ระดับหมู่บ้านปี 2565) สาเหตุจากแรงงานต่างจังหวัดถูกเลิกจ้าง กลับมาอยู่บ้าน คนในชุมชนออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้านไม่ได้ซึ่งบางรายอาจป่วยด้วยโควิดหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว หรือสถานที่ทำงานปิดกิจการ การค้าขายทั้งในและนอกชุมชนหยุดชะงักเพราะมีการกัก และปิดหมู่บ้านในบางช่วง ตลาดทั้งในและนอกชุมชนถูกปิด สินค้าเกษตรไม่สามารถนำออกไปจำหน่ายนอก หมู่บ้านได้ ราคาสินค้า และราคาปุ๋ยสูงขึ้น ภาระหนี้สินทั้งใน และนอกระบบ และกลุ่มต่างๆในชุมชนอาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงปลาดุกซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเดิม 30 ครัวเรือน มีรายได้จากการขายปลาดุก 3000- 4000 บาทต่อการจับปลา 1 รอบ (3 เดือน) ก็ขาดรายได้เพราะไม่มีตลาดซึ่ง กลุ่มทำขนมไทยซึ่งมีสมาชิกเดิม 12 คน รับทำขนมไทยตามยอดสั่งจากงานประชุม และทำขายในตลาดนัด ในชุมชน และวางขายตามร้านขายกาแฟ มีรายได้จากการขายขนมเดือนละ 1000-2000 บาทต่อคน ไม่สามารถทำขนมส่งขายได้ ส่งผลทำให้รายได้ของสมาชิกในชุมชนลดลง 2. ด้านสุขภาพ พบคนในชุมชนนาพรุ ติดเชื้อด้วยโรคโควิด-19 จำนวน 220 คน (ร้อยละ 23.68)เสียชีวิต 1 ราย (ร้อยละ 0.1) เกิดภาวะ Long Covid จำนวน 98 คน (ร้อยละ 44.54) มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย มีโรคแทรกซ้อน ทำให้ต้องไปรักษาพยาบาลเป็นระยะ ๆ ต้องหยุดงาน หรือลาออกจากงานเดิม เพิ่มค่าใช้จ่ายและความเครียดกังวล เมื่อไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ รายได้ลดลง และรพ.สต.บ้านพระพรหม ร่วมกับอสม. ลงเยี่ยมบ้าน คัดกรองประเมินสุขภาพจิต หลังป่วยด้วยโรคโควิด พบว่า เครียด 12 คน วิตกกังวล 105 คน (ข้อมูล รพ.สต.บ้านพระพรหม, 2565) 3. ด้านสังคม เกิดการตีตรารังเกียจผู้ป่วยโควิดกลุ่มเสี่ยงไม่ยอมกักตัว มีการปกปิดข้อมูล เพราะไม่อยากหยุดงาน กลัวเสียรายได้ จึงเพิ่มการแพร่กระจายเชื้อทั้งในและนอกชุมชน หน่วยงานภาครัฐดูแลเรื่องอาหารแก่กลุ่มกักตัวและกลุ่มป่วย ไม่เพียงพอเกิดข้อร้องเรียนในชุมชนตามมา ทำให้สัมพันธ์ภาพชุมชนมีความขัดแย้ง ขาดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ความตื่นตระหนกของสังคม ทำให้คนไม่ กล้าออกจากบ้าน ขาดความรักความสามัคคี ในชุมชน 4. ด้านสิ่งแวดล้อม สถานการณ์โควิด-19 พบขยะติด เชื้อในชุมชนจากการใช้หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK ขวดน้ำยาล้างมือ ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อ แต่การกำจัดขยะติดเชื้อไม่ถูกต้อง มีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

จากปัญหาทั้ง 4 ด้านดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ และชาวบ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายใน ชุมชน ภายใต้ทุนและศักยภาพของชุมชน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาโดยการทำเวทีประชาคม จัดลำดับความสำคัญของปัญหาพบว่าชุมชนบ้านนาพรุ เลือกปัญหา 2 ด้าน คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยมีการจัดโครงการแก้ไข 2 ปัญหาหลัก ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ แก้ไขโดย 1) ฟื้นฟูวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงปลาในปล่องซีเมนต์ 2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำขนมไทย 3) การจัดการแปรูปผลผลิตและการจัดการตลาดออนไลน์ และปัญหาด้านสุขภาพจิต แก้ไขโดย 1) ลงเยี่ยมบ้านประเมินความเครียดโดยใช้แบบคัดกรอง 2Q และ 9Q ให้ 2) ความรู้รายกลุ่มในชุมชน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะราย 3) คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย (ขยับกายแล้วสบายใจ) 4) กิจกรรมยกปิ่นโตไปวัดพระพรหม ทำกิจกรรมนั่งสมาธิและฟังเทศน์  5) การติดตามประเมิน สุขภาพจิตเป็นระยะ ๆ และรวมทั้งการประสาน รพ.สต.บ้านพระพรหมซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพจิตในชุมชน ซึ่งบทบาทของภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1) ปราชญ์ชุมชนร่วมกับกศน.อำเภอพระพรหม - อบรมการทำน้ำผลไม้และปาท่องโก๋ ในกลุ่มแม่บ้าน 2) สำนักงานประมงอำเภอพระพรหม – มอบท่อซีเมนต์และพันธุ์ปลาสวยงามสำหรับกลุ่มเลี้ยงปลา 3) อบต.นาพรุ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องดิน และการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในการเกษตรในครัวเรือน 4) พัฒนาอาชีพอำเภอ - กิจกรรมเรียนรู้การจัดการ กลุ่มอาชีพ ตลาดชุมชน และ ออนไลน์ 5) บัญชีสหกรณ์อำเภอ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย 6) สาธารณสุขอำเภอพระพรหม ร่วมกับ รพ.สต. นาพรุและพี่น้อง อสม.ในหมู่บ้านช่วยกันดูแลด้านสุขภาพกายและจิต ผลลัพธ์ของโครงการ: เกิดคณะทำงาน จำนวน 15 คน ร้อยละ 80 (40 คน) ของสมาชิกกลุ่มอาชีพมีรายได้ เพิ่มขึ้น 1000 บาท /เดือน และร้อยละ 80 (20 คน) ของ ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจาก ผลกระทบ มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

From the COVID-19 situation, it was found that the community had problems in many areas, including: 1. Economic problems, From household income not being enough to cover expenses (average income per person 63,850 baht per year, average household income per household 165,800 baht per year, average expenses per person 63,000 -85,000 baht per year, average household expenses per household 155,800 -195,000 baht per year, debt in the system, 105 households (34.76 percent ) Informal debt of 120 households (39.73 percent), average debt per household 20,000-30,000 baht (village level survey of 2022) The reason is that provincial workers were laid off. Come back home. People in the community cannot go out to work for hire, some of whom may be sick with COVID-19 or high-risk groups who are quarantined. or the workplace is closed for business both inside and outside the community and the market in the village. Agricultural products cannot be sold outside the village. Product prices and fertilizer prices have increased. Debt burden both inside and outside the system and various groups in the community such as The Catfish Farming Community Enterprise Group, which had 30 members from the original group, had an income from selling catfish of 3000-4000 baht per round of fishing (3 months). It lacked income because there was no market. Thai Dessert group, which has 12 original members, makes Thai desserts according to orders from conferences and sells them in flea markets in the community, and coffee shops Earning income from selling desserts is 1000-2000 baht per person per month. Unable to make desserts and sell them. As a result, the income of community members decreased. 2. Health problems, It was found that people in the Na Phru community 220 people (23.68 percent) were infected with COVID-19, 1 person died (0.1 percent) 98 people (44.54 percent) developed Long Covid, had symptoms of fatigue, aches, and pains, and had complications. As a result, you must periodically seek medical treatment, have to take time off work, or resign from your previous job. Increased expenses and stress When unable to work as usual, income decreased. Ban Phra Phrom Subdistrict Health Promoting Hospital joined village health volunteers to visit homes to screen and assess mental health. After being sick with COVID-19, it was found that 12 people were stressed and 105 people were worried (data from Ban Phra Phrom Subdistrict Health Promoting Hospital, 2022) 3. Social problems, There was a stigma against COVID-19 patients in the high-risk group who refused to quarantine. Information is concealed Because I don't want to stop working. Afraid of losing income therefore increasing the spread of infection both inside and outside the community. Government agencies are taking care of food for quarantined and sick groups. Insufficient, complaints in the community followed. causing conflicts in community relations Lack of group activities due to social distancing measures. The panic of society makes people not dare to leave their homes. Lack of love and unity in the community 4. Environmental problems, Infected waste found in the community from the use of face masks, ATK test kits, and hand-washing liquid bottles. Alcohol spray bottle Resulting in infectious waste But the disposal of infectious waste is not correct. There is risk of spreading COVID-19 germs in the community has increased.

From the four problems mentioned above, the committee and villagers work together with network partners in the community under the funds and potential of the community. By creating network participation both internally and externally community to solve problems by creating a community forum Prioritizing the problems found the Ban Na Phru community chose two problems: economic problems and mental health problems There is a project to solve 2 main problems, namely economic problems. and mental health problems Economic problems are solved by 1) reviving community enterprises raising fish in cement chimneys 2) organizing activities to exchange knowledge on making Thai desserts 3) managing product processing and managing online markets. and mental health problems, solved by 1) visiting homes to assess stress using the 2Q and 9Q screening forms, providing 2) group knowledge in the community Taking care of specific chronic disease patients 3) Committee to drive exercise campaign activities (Move your body and feel comfortable) 4) Activity of taking lunchboxes to Wat Phra Phrom. Do meditation activities and listen to sermons. 5) Follow up and evaluate. Mental health is periodic and includes coordination. Ban Phra Phrom Subdistrict Health Promoting Hospital, which is a community mental health center The role of the network partners in solving the problem includes: 1) Community scholars together with the NFE, Phra Phrom District - training in making fruit juice and Patongko. in the group of housewives 2) Phra Phrom District Fisheries Office - provided cement pipes and beautiful fish species for the fish raising group 3) Na Phru Subdistrict Administrative Organization - organized activities to exchange knowledge about soil and making biological fermentation water for use in household agriculture. 4) District career development - activities to learn about management, professional groups, community markets, and online. 5) District cooperative accounting - exchange knowledge on simple household accounting. 6) Phra Phrom District Public Health. Together with Naphru Subdistrict Health Promoting Hospital and siblings Village health volunteers in the village help take care of physical and mental health. Results of the project: A working group of 15 people was formed, 80 percent (40 people) of occupational group members had an increase in income of 1000 baht/month and 80 percent (20 people) of people with mental health problems from the impact had better mental health.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/