...

The role model grocery store in Bansakha. (Thasala, Nakhon Si Thammarat)


โครงการร้านชำตัวอย่างบ้านสาขา


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.2
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2
17.4.3

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 94

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ปัณณวัฒน์ มุททารัตน์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์หัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

“โครงการร้านชำตัวอย่างบ้านสาขา” อยู่ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU - Social engagement) ได้เริ่มดำเนินโครงการ ฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม 2566 ดำเนินโครงการโดยบูรณาการการเรียนการสอนนอกห้องเรียนในรายวิชา เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ร่วมกับการบริการวิชาการ (Social engagement) ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสาขา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และร้านขายของชำในพื้นที่ในการเรียนรู้และดำเนินโครงการ ฯ 

สำหรับชุมชนร้านชำถือเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและความเจ็บป่วยของคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงการนี้จึงมุ่งสร้างเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน ผ่านการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สามารถพบได้ทั่วไปในร้านชำของชุมชน เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอางเป็นต้น และนำไปสู่การพัฒนาร้านชำให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้านชำและให้เป็นร้านชำตัวอย่างของชุมชน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ต้นทาง

จากข้อมูลในอดีตของชุมชนบ้านสาขา โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา พบว่าร้านชำในชุมชนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจร้านชำ โดยพบว่าร้านขายอขงชำในชุมชนขายยาชุด (ซึ่งเป็นยาแก้ปวดหลายชนิด) ยาอันตราย (ยาปฏิชีวนะ) เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้ง เครื่องสำอางที่หมดอายุ อาหารที่ไม่ปลอดภัย (ขนมแบ่งขายที่ไม่มีการระบุวันแบ่งผลิตและไม่ได้ระบุวันหมดอายุ) รวมถึงปัญหาด้านสุขอนามัยของร้านชำ โดยที่ผ่านมา รพ.สต.บ้านสาขา เคยแก้ปัญหาโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ร้านชำ และอสม. แต่ผู้ประกอบการบางร้านไม่สะดวกเข้าร่วม 

 

การดำเนินงานของโครงการ

 1. โครงการได้เลือกพื้นที่หมู่ 2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 9 ร้าน จากทั้งหมด 11 ร้าน ผลพบว่าร้านชำทั้ง 9 ร้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมินตรวจมาตรฐานร้านชำปัญหาส่วนใหญ่พบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีเครื่องหมาย อย.จำหน่าย  ไม่มีฉลากผลิตภัณฑ์อาหารระบุวันที่ผลิต วันที่หมดอายุชัดเจน รวมถึงยังพบปัญหาการจำหน่ายยาชุด ยาอันตราย ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ และสมุนไพรสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง ซึ่งรายการยาเหล่านี้ไม่ควรนำมาจำหน่ายในร้านชำ
 2. ดำเนินการจัดและทำความสะอาดร้านชำ 2 ร้านที่ยินดีเข้าร่วมโครงการเป็นร้านชำตัวอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร้านชำ
 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย สามารถจำหน่ายได้ในร้านชำแก่ร้านชำในพื้นที่หมู่ 2 จำนวน 9 ร้าน
 4. ให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย สามารถจำหน่ายได้ในร้านชำ และประชาสัมพันธ์โรงการร้านชำตัวอย่างให้คนในชุมชนทราบ
 5. ประเมินมาตรฐานร้านชำ ความพึงพอใจ และความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบร้านชำหลังดำเนินโครงการ พบว่า
  • 2 ร้านชำตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการผ่านมาตรฐาน 100% 
  • ความพึงพอใจของร้านชำที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 จาก 9 ร้านคือ 4.7 ± 0.45 (94% ± 9.64) 
  • คะแนนความรู้ของผู้ประกอบการร้านชำ จำนวน 8 จาก 9 ร้าน ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนมากกว่า 80%) จำนวน 6 จาก 8 ร้าน คะแนนเฉลี่ยคือ 88.75 ± 17.46 จาก 100 คะแนน
 6. การเสวนาคืนความรู้สู่ชุมชน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสาขา อสม. และผู้ประกอบการ พบว่ามีร้านค้าสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และ อสม.สนใจพัฒนาขยายโรงการไปสู่พื้นที่หมู่อื่นๆ ต่อไป
 7. ติดตามเยี่ยมชุมชน (เดือนสิงหาคม) พบว่าร้านชำทั้ง 2 ร้านที่เป็นร้านชำตัวอย่างจากการเข้าร่วมโครงการยังคงไว้ซึ่งมาตรฐาน

 

SDG Conclusion

 • SDG 4.3.2; Quality Education และ SDG; 4.3.4 Education outreach activities beyond campus เป็นโครงการของรายวิชาที่นักศึกษาไปให้ความรู้ สาธิต และทำเป็นตัวอย่างให้แก่ร้านชำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน และผู้ประกอบการ 
 • SDG 3.3.2; Good health and Well-being ส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน โดยการสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้นทางคือร้านชำ
 • SDG 17; Partnerships for the Goals เกิดการทำงานแบบเชิงบูรณาการภาคีหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รพ.สต. อสม. และร้านชำ

 

ลิงก์ข่าว

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

“The role model grocery store in Bansakha (Thasala, Nakhon Si Thammarat)” is under the Social Engagement Academic Project (WU - Social engagement; Sustainable Development Goals–SDGs). The project has started from February to August 2023. The project is carried out by integrating fieldwork teaching in the Family and Community Pharmacy Practice subject while working with academic services (Social engagement) in partnership with Bansakha Subdistrict Health Promoting Hospital, Village health volunteers (VHVs), and neighborhood grocery stores.

The local grocery store is the social hub of the community. It is a distribution hub for numerous consumer products. Specifically, health products are related directly or indirectly to the well-being and illness of community members. Therefore, the project's objective is to enhance the health and well-being of the community. Creating understanding and awareness of the safety of using health products commonly found in community grocery stores, such as food, medicine, and cosmetics, will lead to the development of grocery stores that meet grocery store standards and become model grocery stores for the community to protect consumers since the premarketing stage.

According to previous data from the Bansakha Subdistrict Health Promoting Hospital, it was determined that the community's grocery stores did not meet the grocery store inspection standards. It was found that a local grocery store sells medicine sets (many types of painkillers), dangerous drugs (antibiotics, NSAIDs, etc.), cosmetics without registration numbers, expired cosmetics, unsafe food (snacks with no specified production date and no expiration date), as well as store cleanliness problems. In earlier times, the Bansakha Subdistrict Health Promoting Hospital would organize training to educate grocery store and village health volunteers, but some store owners were uncomfortable participating.

Project Process and Result

 1. The initiative has chosen the area of Mu 2, Tha Kuen, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province, which will contain nine of the eleven stores. According to the results, none of the nine grocery stores met the criteria outlined in the standard inspection assessment form. The absence of the FDA mark or the expiration date on food products was identified as the most common problem. Additionally, there are issues with selling dangerous medicines, expired medicines, deteriorated medicines, and herbs with overstated medicinal properties. These pharmaceutical products should not be distributed in stores.
 2. Two grocery stores willing to be role model grocery stores, and merchandized and organized by the project to meet the standard criteria.
 3. Provide knowledge about safe health products, which will legally be sold in grocery stores to 9 grocery stores in Mu 2 community.
 4. Educate people in the community about safe health products that can be sold in grocery stores, and announce the role model grocery store project to people in the community.
 5. Assessment of grocery shop standards, satisfaction, and knowledge and understanding of grocery store operators after the project was conducted. It was found that.
  • Two role model grocery stores pass the standard 100%.
  • The satisfaction of 8 out of 9 participating grocery stores was 4.7 ± 0.45 (94% ± 9.64).
  • Knowledge score of 8 out of 9 grocery store operators passed the assessment (score must be > 80%). The result showed that the average score in 6 out of 8 stores is 88.75 ± 17.46 out of 100 points.
 6. Discuss the results with Bansakha Sub-district Hospital, village health volunteers, and grocery store. Conclude that other grocery stores are interested in participating in the project, and village health volunteers are interested in developing and expanding to other areas.
 7. Follow up and visit the community (August). It was found that both role-model grocery stores still maintain their standards.

 

SDG Conclusion

 • SDG 4.3.2: Quality Education and SDG 4.3.4: Education outreach activities beyond campus: This project is where the students give knowledge, demonstrate, and make a model for the grocery store.  and to gain knowledge and understanding of people in the community and grocery stores.
 • SDG 3.3.2: Good health and Well-being: Promote the health and well-being of people in the community by providing the correct knowledge on the use of health products and protecting consumers at the source, namely grocery stores.
 • SDG 17: Partnerships for the Goals: There is an integrated working partnership between the School of Pharmacy, Subdistrict Health Promoting Hospital, Village Health Volunteers, and grocery stores.

Related Link


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซต์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://pharmacy.wu.ac.th/sdggrocery2023/?fbclid=IwAR1yGLpb0e6tPLLxNsswdd_flzR_uwwcv5L0jdmOI21SXeOAHjqGL-DlLY4