...

Cooperation working project on provincial carbon footprint of 5 southern provinces


โครงการความร่วมมือการจัดการคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของจังหวัด พื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด


Agenda : Sustainability and Stewardship
13.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 91.99

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1อารียา หมัดสุสันสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์หัวหน้าโครงการ95
2ศิริอุมา เจาะจิตต์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ปรึกษา5

SDGs ภาษาไทย
  

ประเทศไทยนั้น “จังหวัด” มีบทบาทที่สามารถกำกับดูแล และกำหนดทิศทางการพัฒนาใน ระดับท้องถิ่น เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังสามารถกำหนดมาตรการและพัฒนาโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้การดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลยังมีการกำหนดนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง ชุมพร ระนอง พัทลุง โครงการนี้จึงรายงานข้อมูลความร่วมมือการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดระนอง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายในการรับมือและตอบโต้กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการกำหนดมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 5 ภาคส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ภาคพลังงาน (Stationary Energy) ภาคการขนส่ง (Transportation)  ภาคการจัดการของเสีย (Waste) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก สำหรับการดำเนินการโครงการของทั้ง 5 จังหวัด เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยทีมตัวแทนจังหวัด ร่วมพัฒนาแผนและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของ 5 จังหวัด

สำหรับการแสดงผลลัพธ์เชิงตัวเลข ด้านความร่วมมือกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด ในการวางแผนรับมือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จากการจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 5 จังหวัด พบว่าภาพรวมทั้ง 5 จังหวัด มีการปลดปล่อย GHG รวม  18.94 x106 tCO2eq ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช 10.5 x106 tCO2eq (ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) ปล่อยมากที่สุด) จังหวัดชุมพร 4.1x106 tCO2eq  (ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) ปล่อยมากที่สุด) จังหวัดตรัง 1.9 x106 tCO2eq (ภาคพลังงาน (Stationary Energy) ปล่อยมากที่สุด) จังหวัดพัทลุง 1.8 x106 tCO2eq (ภาคพลังงาน (Stationary Energy) ปล่อยมากที่สุด) และ จังหวัดระนอง 0.64 x106 tCO2eq (ภาคพลังงาน (Stationary Energy) ปล่อยมากที่สุด) ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำไปคาดการณ์เพื่อกำหนดมาตรการลดผลกระทบ การประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามเป้าหมายของทั้ง 5 จังหวัด ที่กำหนดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30-40ซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Nationally Determined Contribution: NDC) ต่อสำนักเลขาธิการ UNFCCC โดยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขั้นต่ำที่ร้อยละ 40 จากกรณีปกติ ภายในปี 2573 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

In Thailand, “Provinces” have a crucial role in supervising, overseeing, and setting regional development directions to control greenhouse gas emissions. They can also establish measures and develop significant greenhouse gas reduction projects within the framework of environmentally friendly growth strategies. The government has also integrated policies for provincial and inter-provincial management, fostering collaboration between various regional sectors to enable efficient management, problem-solving, and development in their respective areas. This aligns with the potential of the Nakhon Si Thammarat, Trang, Chumphon, Ranong, and Phatthalung province groups to effectively manage their regions in line with sustainable development goals. This project reports on the collaborative carbon footprint management data of five southern provinces in Thailand, including Nakhon Si Thammarat, Chumphon, Trang, Phatthalung, and Ranong. Its aim is to provide data support to government agencies, with the goal of addressing and responding to climate change situations. It includes indicators related to reducing greenhouse gas emissions and aims to develop climate change policies and management strategies. These are significant challenges that have a substantial impact on human life, the environment, and economic development. The project focuses on five key sectors, namely Stationary Energy, Transportation, Waste, Industrial Processes and Product Use (IPPU), Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), to develop policies and manage climate change. The project started on February 1, 2023, and concluded on February 13, 2024.

For the numerical results of collaboration with natural resources and the environment in the five provinces to prepare for disasters resulting from environmental changes, greenhouse gas emissions data indicated a total of 18.94 x106 tCO2eq emissions. This includes Nakhon Si Thammarat with 10.5 x106 tCO2eq (highest emissions from IPPU), Chumphon with 4.1 x106 tCO2eq (highest emissions from AFOLU), Trang with 1.9 x106 tCO2eq (highest emissions from Stationary Energy), Phatthalung with 1.8 x106 tCO2eq (highest emissions from Stationary Energy), and Ranong with 0.64 x106 tCO2eq (highest emissions from Stationary Energy). The study's findings can be used to predict and plan for reducing impacts, assessing risks, and adapting to climate change, in line with the goals set by the five provinces to reduce greenhouse gas emissions by 30-40%, aligning with Thailand's submission of its Nationally Determined Contribution (NDC) to the UNFCCC Secretariat, which aims for a minimum 40% reduction from the baseline by 2024.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

https://trang.mnre.go.th/

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

https://phatthalung.mnre.go.th/th/index

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://nakhonsithammarat.mnre.go.th/

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

https://ranong.mnre.go.th/

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

https://www.mnre.go.th/chumphon/th/index