...

The project “Potential Enhancement of the Trang Provincial Office of Natural Resources and Environment for Strategy Development of Climate Change Adaptation”


โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดตรัง


Agenda : Sustainability and Stewardship
13.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 91.31

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1อภิรักษ์ บำยุทธสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก75
2ประเสริฐ มากแก้วสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ25

SDGs ภาษาไทย
  

จังหวัด หรือ เมือง เป็นแหล่งสำคัญที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จากผลการประเมินขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา (OECD) พบว่าร้อยละ 70 ของการใช้พลังงานของโลกเป็นการใช้พลังงานจาก “เมือง” เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของโลกกว่า ร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในเมือง ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในเมืองตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองอย่างเหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งมีความสำคัญในแง่การเป็นสมาชิกในสังคมโลก ที่แต่ละรัฐภาคีมีความรับผิดชอบในการลดก๊าซเรือนกระจกของตนเอง 

        สำหรับประเทศไทยมีความตื่นตัวในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยสมัครใจ หรือ Voluntary National Review (VNR) สำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2559 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 7 เป้าหมายที่ 8 เป้าหมายที่ 9 เป้าหมายที่ 11 เป้าหมายที่ 13 เป้าหมายที่ 14 และเป้าหมายที่ 15 ดังนั้นในการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดนอกจากจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทยอีกด้วย

          ดังนั้นในการดำเนินการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดตรัง” จึงถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 13 หรือการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ประกอบกับแนวทางการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดให้มีการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับองค์กร และระดับเมืองอย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปี 2573 ได้อย่างแน่นอน

เนื่องจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เมือง ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของเมืองทั้งที่เกิดขึ้นภายในเมืองและนอกเมือง การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะแบ่งการรายงานออกเป็น 3 ขอบเขต

-       ขอบเขตที่ 1 (SCOPE 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHG Emissions) เป็นการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในขอบเขตเมือง (Provincial Boundary)

-       ขอบเขตที่ 2 (SCOPE 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect GHG Emissions) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อนที่นำเข้ามาจากภายนอกเขตเมือง

-       ขอบเขตที่ 3 (SCOPE 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Other Indirect GHG Emissions) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นอกเหนือการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน ตามขอบเขตที่ 2

 

          โดยแหล่งการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองประเมินใน 5 ภาคส่วน คือ ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ง ภาคการจัดการของเสีย ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่รวมการใช้พลังงานและไฟฟ้า และภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Provinces or cities serve as significant sources of greenhouse gas emissions stemming from various activities, contributing to the global climate change issue. According to the assessment conducted by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), cities account for 70% of the world's energy consumption, given that over 50 percent of the world's population resides in urban areas. Therefore, it is crucial to raise awareness among city dwellers regarding the environmental impact of their actions and to effectively manage resources and activities within urban settings. This awareness is pivotal in reducing a country's greenhouse gas emissions and fulfilling its global responsibility to combat climate change.

In the case of Thailand, there is a strong commitment to advancing the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Thailand has voluntarily participated in the Sustainable Development Progress Report (SDGs) or the Voluntary National Review (VNR) since 2016, working towards these goals. The SDGs related to the project aimed at reducing greenhouse gases at the provincial level encompass Targets 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, and 15. Consequently, the project to harness the potential of the Provincial Natural Resources and Environment Office in developing a provincial climate change plan not only aligns with these targets but also supports Thailand's overall progress towards the SDGs.

Furthermore, the project "Developing the Potential of the Provincial Natural Resources and Environment Office to develop a Climate Change Action Plan in Trang Province" is in harmony with Goal 13, emphasizing the urgency of collective action to combat climate change and its impacts. This initiative aligns with the guidelines for progressing toward a sustainable, low-carbon society continuously promoted by the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). This organization actively engages local government bodies and provinces in preparing data on greenhouse gas emissions and exploring strategies for reducing emissions at the organizational and city levels. Such efforts will undoubtedly facilitate Thailand's achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

Greenhouse gas emissions in provinces can arise from activities both within and outside city boundaries. Therefore, to comprehensively address all city-related emissions, reporting will be categorized into three areas:

  • SCOPE 1 - Direct GHG Emissions: This category calculates emissions from activities occurring within the city boundary (Provincial Boundary).
  • SCOPE 2 - Indirect GHG Emissions: These emissions result from the use of imported electrical and heat energy from outside the city area.
  • Scope 3 (SCOPE 3) - Other Indirect GHG Emissions: This includes greenhouse gas emissions unrelated to electrical or thermal energy usage, as covered in Scope 2.

 

City-level greenhouse gas emissions originate from 5 key sectors: energy, transportation, waste management, industrial processes and product usage, and agriculture, forestry, and land use.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เวปไซตศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/21729?fbclid=IwAR3RA1fMIymP-PsYHEbMUtNXIrXXdIrVw9xaMkahYPfBe2dGSNuoOwAzOYU

เวปไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

https://trang.mnre.go.th/th/news/detail/164560