...

Ban Tha Sung Bon Project, Community Well-Being Model, School of Allied Health Sciences, Walailak University


โครงการบ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ศรุดา คุระเอียดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์หัวหน้าโครงการ98
2พวงทิพย์ ภู่พงษ์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ2

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการบ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล. เป็นโครงการ SDG ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมิติสุขภาพ โครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีที่ 5 (พ.ศ. 2562-2566) มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนบ้านท่าสูงบนอย่างยั่งยืน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (สังกัดโรงพยาบาลท่าศาลา) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช

การดำเนินงานในโครงการนี้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาแนวทางในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนบ้านท่าสูงบนให้ดีขึ้น สำนักวิชาได้จัดประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อระบุปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน กิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ได้แก่ บูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณริมชายหาดบ้านท่าสูงบน กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสุขภาพและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงการตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วยเหลือในการฟื้นคืนชีวิตและวิธีการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับอาสาสมัครและตัวแทนชุมชน

กิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนเป็นการฝึกทักษะด้านวิชาชีพนอกเขตมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา โดยบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับวิชาปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (MTH60-439) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สาม โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครและชาวบ้าน โครงการนี้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคทางระบบปัสสาวะและภาวะซีดแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในชุมชนท่าสูงบน นอกจากนี้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดและลดการแพร่กระจายของโรค สำนักวิชาได้จัดโครงการจิตอาสาเพื่อเก็บขยะริมหาดท่าสูงบน ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษามากมาย ซึ่งได้ทำให้สภาพแวดล้อมริมชายหาดท่าสูงบนสะอาดยิ่งขึ้น 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสุขภาพ ให้ความรู้และให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และแรงงานต่างด้าว โครงการด้านนี้ดำเนินการร่วมกับ อสม. และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจภาวะซีด และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วยฟื้นคืนชีวิตและวิธีการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมแก่ อสม. และตัวแทนชุมชน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน ชุมชนมีตัวแทนในการดูแลและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิกในชุมชน ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ในมิติสุขภาพอย่างยั่งยืน 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Ban Tha Sung Bon Project, Community Well-Being Model, School of Allied Health Sciences, Walailak University was an SDG project in which the community participated in the development of health dimensions. This project had been ongoing for 5 years (2019-2023), and its main objective was to promote sustainable health and well-being in the Ban Tha Sung Bon community. The School of Allied Health Sciences (SAH) at Walailak University collaborated with external organizations, including public health volunteers (affiliated with Thasala Hospital) and the Nakhon Si Thammarat Immigration Bureau, to implement this project.

The project emphasized community involvement in identifying ways to improve the living conditions of the people in the Ban Tha Sung Bon community. Meetings were held with community members to identify problems and find solutions together. Accepted activities included integrating academic services with teaching, community cleanup activities along the beach, health check-ups, and providing knowledge to both the elderly and bedridden patients, as well as migrant workers. Additionally, practical training programs were conducted to assist in life recovery and appropriate sample collection methods for volunteers and community representatives.

The integration of academic services with teaching aimed to provide students with practical professional skills beyond the university campus. This involved collaborating with the clinical microscopy laboratory (MTH60-439), which was part of the medical technology curriculum for third-year students. The project received assistance from volunteers and local residents. The project offered screenings for urinary tract diseases and anemia to people of all ages and genders in the Ban Tha Sung Bon community.

To maintain a clean environment and reduce the spread of diseases, the SAH organized volunteer activities to collect garbage along the Ban Tha Sung Bon beach, which garnered significant interest from students. These efforts contributed to a cleaner beachfront environment.

The " Ban Tha Sung Bon Project, Community Well-Being Model" project also included house visits for health check-ups, providing knowledge, and offering encouragement to the elderly, people with disabilities, bedridden patients, and migrant workers. This project collaborated with public health volunteers and the Nakhon Si Thammarat Immigration Bureau. Health assessments included blood pressure measurements, anemia screenings, and health education to prevent diseases.

The practical training program focused on life recovery assistance and appropriate sample collection methods for public health volunteers and community representatives. These activities aimed to strengthen the community's ability to provide sustainable health care and empower community representatives to offer health consultations to fellow community members.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

post website สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

https://sah.wu.ac.th/?p=17388

post website สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

https://sah.wu.ac.th/?p=18603

post website สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

https://sah.wu.ac.th/?p=18539

post website สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

https://sah.wu.ac.th/?p=18325

post website ศูนย์บริการวิชาการ