...

The link to the TK Park lifelong learning libraries network in Thailand


โครงการเชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายการเรียนรู้ในประเทศไทย


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.1
4.3.4
17.2.5

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 91.42

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ยุทธนา เจริญรื่นสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์หัวหน้าโครงการ50
2นภารัตน์ ชูเกิดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะทำงาน25
3สัจจารีย์ ศิริชัยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะทำงาน25

SDGs ภาษาไทย
  

TK Park Lifelong Learning Libraries Network


วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบโครงการเชื่อมโยงบริการเครือข่ายห้องสมุด TK Park เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อให้บริการด้านการศึกษาและวิชาการที่เท่าเทียมกันแก่ห้องสมุดของ TK Park ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 26 ของประเทศไทย

ในประเทศไทยนั้น โครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Thailand Knowledge Park หรือ TK Park Lifelong Learning Libraries Network ได้สานต่อองค์ความรู้ นวัตกรรม และการเสริมพลังชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการหาความรู้นอกพื้นที่มหาวิทยาลัย โครงการนี้เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัลของ TK Park ซึ่งแกนกลางของระบบได้รับการออกแบบและขับเคลื่อนโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องราวนี้เป็นหนึ่งในการอุทิศตน ความร่วมมือ และการแสวงหาการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

วิสัยทัศน์ปรากฏ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดดิจิทัล Walai AutoLIB ให้กับ TK Park ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดหา จัดเก็บ และจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมมือกับ TK Park จัดทำแผนการเชื่อมโยงบริการห้องสมุดเครือข่ายการเรียนรู้ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายของทีเคปาร์ค เป้าหมายคือการจัดหาระบบจัดการทรัพยากร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับสาขาภูมิภาคของ TK Park ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย สนับสนุนบริการเนื้อหาดิจิทัลเพื่อลดภาระของพื้นที่ให้บริการทางกายภาพ ลดขั้นตอนการบำรุงรักษา และลดจำนวนเจ้าหน้าที่บริการ โครงการนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยุคใหม่ได้มากกว่าบริการแบบห้องสมุดแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตของโรงเรียน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำงานร่วมกับ TK Park ในการพัฒนาระบบ ให้บริการ และฝึกอบรมชุมชนที่เป็นผู้ใช้อุทยานการเรียนรู้ระดับภูมิภาค ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ TK Park และผู้ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัล TK Park เป้าหมายในระยะแรกคือ 5 จังหวัด และจะขยายผลโครงการต่อไปในปีงบประมาณหน้าหากโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แผนนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย

ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
จุดสนใจหลักของโครงการคือความมุ่งมั่นต่อ SDG 4 – การศึกษาที่มีคุณภาพ เครือข่ายห้องสมุดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ TK Park นำเสนอทรัพยากร เวิร์คช็อป และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ห้องสมุด TK Park ปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย ตั้งแต่นิทรรศการเชิงโต้ตอบและการเล่าเรื่องสำหรับเด็ก ไปจนถึงเวิร์กช็อปเสริมสร้างทักษะสำหรับผู้ใหญ่

SDG 4 มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับ SDG 17 – ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย ห้องสมุด TK Park เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ห้องสมุดเหล่านี้ก้าวข้ามบทบาทของตนในฐานะเพียงคลังความรู้ผ่านความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในจังหวัดของประเทศไทย พวกเขากลายเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของสังคม ส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ครอบคลุมและยั่งยืน


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

TK Park Lifelong Learning Libraries Network

  1. To research and develop a project system linking the TK Park library network service for lifelong learning
  2. 2. To provide equal educational and academic services to the libraries of the TK Park in the 26 regional areas of Thailand.

In Thailand, the transformational initiative known as the Thailand Knowledge Park or TK Park Lifelong Learning Libraries Network has weaved a unique tract of knowledge, innovation, and community empowerment in promoting lifelong learning and learning. Educate yourself outside the university area. This project allows the community to access learning resources through the digital library system. The core of the system is designed and powered by Walailak University. This story is one of dedication, cooperation, and pursuit of sustainable development, in line with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

A Vision Emerges
Thailand’s TK Park supports lifelong learning by providing a wide range of educational resources and creating access to lifelong learning opportunities for people of all genders, ages, and levels. The issues supported by the Park include digital learning resources. Promoting community lifelong learning partnerships and lifelong learning promotion projects. Currently, there are 30 provincial learning parks, 76 school life libraries, and 300 sub-district learning centers forming a network of TK Park learning parks, whose primary services include the arrangement of modern reading and learning promotion activities through a variety of learning materials such as books, music, multimedia, as well as collaborating with external organizations, both public and private in organizing activities to promote the exchange of learning for children and youth as well.

Informatics Innovation Center of Excellence, School of Informatics, Walailak University has cooperated in developing and maintaining the Walai AutoLIB digital library system for TK Park since 2017-present. And have been working together to develop information systems for providing, storing, and managing information resources. This year, Walailak University has collaborated with TK Park to develop a plan for linking Thailand's learning network library service. To promote services for lifelong learning according to TK Park's policy. The goal is to provide information resources that promote effective learning for TK Park's regional branches in various Thailand provinces. Digital content services are encouraged to reduce the burden of physical service areas, reduce maintenance procedures, and reduce the number of service personnel. This project can meet the needs of modern users rather than traditional library-style services. In particular, the ability to access learning resources outside a university or school campus.

Walailak University has been working with TK Park to develop systems, provide services, and train communities that are users of the regional learning park. It consists of TK Park staff and TK Park digital library system users. The target in the first phase is five provinces and will continue to expand the project results in the next fiscal year if the project achieves the goals set. This plan is for the benefit of lifelong learning for Thai people.

Lifelong for All
The program's primary focus is a commitment to SDG 4 – Quality Education. The TK Park network of lifelong learning libraries offers a wide range of resources, workshops, and activities to enrich formal and informal learning experiences. TK Park Library instills a love of lifelong learning in all ages,  from interactive exhibits and storytelling for children to skill-building workshops for adults.

SDG 4 is closely intertwined with SDG 17 – Partnerships for the Goals. TK Park libraries serve as excellent examples of public-private partnerships. These libraries transcend their role as mere knowledge repositories through collaborations with local governments and community organizations in provincial Thailand. They become vibrant hubs catering to society's unique needs, encouraging inclusive and sustainable lifelong learning ecosystems.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซต์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

https://informatics.wu.ac.th/?page_id=39940

เว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.iicewu.com/tk-act/

แฟนเพจหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.facebook.com/groups/dcm4years/permalink/3404761003132222/