...

Project to grow vegetables in a kitchen garden along a chemical-free fence. Planting flowers for use in ceremonies Enhances mental health, and increases income.


โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วปลอดสารเคมี ปลูกดอกไม้ใช้ในงานพิธี เสริมสุขภาพจิต เพิ่มรายได้


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 98

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2เสาวนีย์ ไชยาวรรณสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก45
3สะบาย ยีสาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ45
4อาทิตย์ บุญรอดชูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ5

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วปลอดสารเคมี  ปลูกดอกไม้ใช้ในงานพิธี เสริมสุขภาพจิต เพิ่มรายได้ ชุมชนคูขวางคลัง เขต3 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชนคูขวางคลัง เขต3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นชุมชนเมืองที่พัฒนามาจากชุมชนแออัดคล้ายสลัม ในชุมชนมี ครัวเรือน 413 บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน เมื่อมีภัยโควิค19 มากระทบ ทำให้ร้อยละ80 ของครัวเรือนในชุมชนประสพปัญหาการตกงาน ขาดรายได้ ครอบครัวจัดหาอาหารได้ยากลำบาก 

ชุมชนคูขวางคลัง เขต3 ซึ่งนำโดย ประธานชุมชน นายสมเกียรติ   ชูผล  ได้รวบรวม ตัวแทนบ้าน และ กรรมการชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย แม่บ้าน อสม อปพร จับกลุ่มพูดคุยประเด็นปัญหาของชุมชน สรุปปัญหาใหญ่ของชุมชนคือ ภาวะเศรษฐกิจ ที่มีรายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่าย เป็นหลัก  และปัญหาที่สองที่มีต่อเนื่องคือสภาพชุมชนที่มีขยะเหลือใช้เป็นแหล่งเกิดโรคติดเชื้อและโรคติดต่อ  จึงได้เกิดโครงการย่อย “สวนผักคนเมืองในวัสดุเหลือใช้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง หาเลี้ยงครอบครัว “   โดยชาวบ้านได้รวมตัวกันรวบรวมวัสดุเหลือใช้ในชุมชนที่เดิมมีค่าเป็นขยะ เช่น ล้อยางรถยนต์ กระบะที่ชำรุด ลังโฟมที่ชำรุด มาล้างทำความสะอาดและบรรจุดิน  เศษผัก ผลไม้ เพื่อเป็นภาชนะปลูกผัก จัดวางหน้าบ้านทุกบ้านที่ร่วมโครงการและช่วยกันปลูกผักที่ครัวเรือนต้องใช้บริโภคประจำวัน เช่น พริกขี้หนู คะน้า ผักกาด  ผักบุ้ง โหระพา มะเขือ ผักสลัด ฯลฯ โดยผลผลิตที่ได้ ใช้สำหรับบริโภคในบ้านเป็นหลักเพื่อรลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนจากการ ซื้อ  และนำผลผลิตที่มีมากกว่าการใช้เพื่อบริโภค ส่งขายกับร้านค้าและร้านอาหารหน้าชุมชน ที่รับซื้อทุกวันเนื่องจากเป็นผักสด ไม่ใช้สารเคมีและเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชนพื้นที่ตนเอง

จากการทำโครงการดังกล่าว ชุมชนคูขวางคลังเขต3 ได้ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะทุก 3 เดือนและสรุปพบว่า 1) ในระดับชุมชนผลลัพธ์ที่ได้คือ ได้เกิดการรวมกลุ่มคนและครัวเรือน ร่วมกันทำงานเกิดคณะกรรมการชุมชนทำโครงการย่อยนี้ตามธรรมชาติ จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งในการดำเนินการ มีการร่วมกันทำงานอย่างสนุกสนานและสามัคคี มีการทำงานแบบต่อเนื่อง   ในด้านภูมิศาสตร์ชุมชน ขยะที่หายไปทำให้ชุมชน น่าอยู่ น่ามอง  2) ในระดับครัวเรือนในชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้แก่  ครัวเรือนที่ร่วมโครงการมีผักสดรับประทาน ไม่ต้องไปซื้อมาจากแหล่งค้านอกชุมชน  ครัวเรือนมีการแลกเปลี่ยนผักระหว่างครัวเรือน มีการนำผักที่ได้และเหลือเพียงพอการบริโภคไปขายทำให้มีรายได้ครัวเรือนเพิ่ม จากการสำรวจบัญชีครัวเรือน พบว่าเฉลี่ยรายได้จากการขายผักต่อครัวเรือนต่อเดือน ประมาณ 3000 บาท และที่สำคัญที่สุด คือ ในครัวเรือน พ่อ แม่ ลูก มีกิจกรรมร่วมกันช่วยกันปลูกผัก เกิดเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ความชื่นชมในผลงาน ทำให้สุขภาพจิตคนในครอบครัวดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วปลอดสารเคมี  ปลูกดอกไม้ใช้ในงานพิธี เสริมสุขภาพจิต เพิ่มรายได้ ในอนาคต ให้กับชุมชน

  1. ทางชุมชนต้องการร้านค้าและตลาดค้าผักเพิ่ม จึงวางแผนจัดตลาดชุมชน ให้มีการแลกเปลี่ยนผลผลิต
  2. ทางชุมชนต้องการโครงการเช่นนี้อีก เพราะครัวเรือนได้รับผลประโยชน์โดยตรงและทุกคนมีส่วนร่วม
  3. ชุมชนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการดูแลสุขภาพชุมชนผ่านการจัดการขยะและการจัดการอาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารเคมี

SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Project to grow vegetables in a kitchen garden along a chemical-free fence. Planting flowers for use in ceremonies Enhances mental health, and increases income. Khu Khwang Khlang Community, District 3, Phatthanakan Khu Khwang Road, Tha Wang Subdistrict, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. Khu Khwang Khlang Community, District 3, Nakhon Si Thammarat Municipality It is an urban community that developed from a slum-like community. In the community, there are household 413 houses Most of the population are laborers. When the threat of COVID-19 came into effect, 80 percent of Households in the community faced problems of unemployment, lack of income, and families having difficulty procuring food.

Khu Khwang Khlang Community, District 3, led by the community president, Mr. Somkiat Chuphon, gathered together house representatives and community committee members, consisting of housewives, village volunteers, and villagers, to gather together to discuss community issues. In summary, the biggest problem in the community is the economic situation, with the family's income not being sufficient to cover expenses. The second problem that continues to exist is the community's condition of surplus waste being a source of infectious and contagious diseases. Therefore, a sub-project was born: “ Urban vegetable gardens using waste materials. for living sufficiency Provide for the family. Villagers have gathered together to collect leftover materials in the community that were previously valuable as garbage, such as car tires and damaged pickup trucks. damaged foam crate Come wash, clean, and pack soil, vegetable, and fruit scraps to use as containers for planting vegetables. Place them in front of every house that participates in the project and help grow vegetables that households need for daily consumption, such as chili peppers, kale, cabbage, morning glory, basil, eggplant, salad vegetables, etc the resulting produce. Mainly used for home consumption to reduce household expenses from purchasing and using produce that is more than what is used for consumption. Sell to shops and restaurants in front of the community. We buy them every day because they are fresh vegetables. Do not use chemicals and help each other in your community.

from doing such projects Khu Khwang Community, District 3 Evaluated the performance every 3 months and concluded that

At the community level, the result is the integration of people and households. Working together, a community committee naturally formed this sub-project. Therefore, there is no conflict in the operation. There is fun and unity in working together. There is continuous work. in community geography Missing garbage makes the community nice to live in and look at.

At the household level in the community, the results that occur include: Households participating in the project have fresh vegetables to eat. No need to buy from sources outside the community. Households exchange vegetables between households. Vegetables that are obtained and leftover, sufficient for consumption, are sold to increase household income. From a survey of household accounts, it was found that the average income from selling vegetables per household per month was approximately 3000 baht. And the most important thing is that in households, parents and children have activities together to help grow vegetables. There was laughter, fun, and admiration for the work. Improves the mental health of family members

Suggestions for community development in the future Project to grow vegetables in a kitchen garden along a chemical-free fence. Planting flowers for use in ceremonies Enhances mental health, and increases income. 

  1. The community needs more shops and a vegetable market. So they planned to organize a community market. exchange of produce. 
  2. The community needs more projects like this. Because households receive direct benefits and everyone participates.
  3. The community learned and practiced taking care of community health through waste management and managing fresh, clean, chemical-free food.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนบน

https://www.facebook.com/Taibon40/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

https://nurse.wu.ac.th/