...

Design and testing of Shockproof packaging from Nipa Palm’s sheet


โครงการออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากแผ่นวัสดุต้นจากเหลือทิ้ง


Agenda : Research and Innovation
15.2.5

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 94

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ปรัชญา กฤษณะพันธ์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบหัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

โครงการออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากแผ่นวัสดุต้นจากเหลือทิ้งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือทิ้ง เป็นขยะทางการเกษตรที่เหลือจากการตัดแต่งต้นจากเพื่อให้ต้นสมบูรณ์เพื่อการทำอาชีพทำน้ำส้มจากและน้ำตาลจาก ในพื้นที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเกษตรกรนำต้นจากเหลือทิ้งทิ้งลงในพื้นที่ป่าจาก จนทำให้น้ำเน่าเสีย เกิดมลพิษต่อดินและเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ นอกเหนือจากนี้เกษตรกรใช้เศษต้นจากเหลือทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของทางจาก พอนจาก ลูกจาก นำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงและเอาทำลาย เพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการนำขยะทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ โดยก่อนหน้านี้ผู้วิจัยได้นำวัสดุต้นจากเหลือทิ้งมาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ร่วมกับบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออโต้ บ็อกซ์ จำกัด โดยบริษัททั้งสอง มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวัสดุใหม่ๆ เพื่อการทำบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ และส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ชุมชน ภายใต้แนวคิด การจัดการอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยบูรณาการและสร้างความยั่งยืนจากพืชศึกษาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ของศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศจากครบวงจรบ้านบางตะลุมพอ นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือจากภาคชุมชน หน่วยงานรัฐ ผู้นำชุมชน ในการชี้แจงทำความเข้าใจและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้แก่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่เพื่อนำไปสร้างอาชีพ รวมกลุ่มผู้ที่สนใจในการนำองค์ความรู้ด้านการต้มเยื่อและเทคโนโลยีการแปรรูปที่มีความคล้ายคลึงการต้มน้ำตาลจากด้วยฝืนตามวิถีชุมชน นำไปสร้างเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเป็นแผ่นวัสดุต้นจากเหลือทิ้งส่งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่มีมาตรฐานสากลต่อไป ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น จะช่วยเพิ่มมูลค่าขยะทางการเกษตร ลดการเกิดน้ำเสีย ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาทำลาย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนและบริษัทเอกชน สร้างอาชีพใหม่ภายใต้บริบทของชุมชน ส่วนภาคเอกชนมีวัตถุดิบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 

      ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นว่า องค์ประกอบของต้นจากที่เหลือทิ้ง จะเป็นวัสดุหลักที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางการออกแบบ  นำมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่รองรับการกระแทกได้ โดยได้นำเอาปัญหาที่พบในรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งของขวดน้ำตาลจากเดิมมาศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง ผู้วิจัยจึงมีแนวทางหลักในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่รองรับการกระแทกได้จากองค์ประกอบของต้นจากที่เหลือทิ้งสู่การจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยได้นำปัญหามาวิเคราะห์พร้อมเสนอแนะแนวทางและทิศทางในการดำเนินการวิจัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งจากการอัดขึ้นรูปเส้นใยที่เกิดจากการย่อยส่วนประกอบของพอนจากและทางจาก ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่ย่อยสลายได้ รองรับการเติบโตของการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ รวมถึงการจัดทำข้อมูลกรอบการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การวางแผนและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ ต่อไป 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

"The project aims to design and test the efficiency of impact-resistant packaging made from discarded agricultural plant materials, utilizing natural resources that would otherwise go to waste. This agricultural waste, generated from pruning and maintaining plants for the production of oranges and sugar in the Nakhon Si Thammarat province of Thailand, was previously disposed of in forested areas, causing water contamination, soil pollution, and harm to wildlife due to the decomposition of the waste.

To address these environmental issues and promote sustainable community development, researchers have explored the utilization of agricultural waste to create various forms of biodegradable packaging. Before this project, researchers collaborated with two environmentally-conscious companies, "Packaging for the Environment Co., Ltd." and "AutoBox Ltd.," both shared a vision for developing new materials for biodegradable packaging while supporting community livelihoods. These collaborations led to the creation of packaging materials that can decompose, setting global standards for sustainable packaging.

The outcomes of this initiative include increasing the value of agricultural waste, reducing water pollution, decreasing carbon dioxide emissions from waste incineration, generating income from eco-tourism, establishing a network of community-based enterprises, and creating new job opportunities within the community. Additionally, the private sector now has access to environmentally friendly raw materials.

Therefore, researchers envision that the primary component of discarded agricultural plants can undergo scientific processes and design to transform them into packaging materials capable of withstanding impact during transportation. This research analyzed the existing problems with sugar bottle packaging and proposed solutions aligned with actual needs. The main focus is improving the packaging efficiency for compressed fibre materials derived from discarded palm leaves and other plant components. The community actively participates in the design and development process, aiming to create biodegradable packaging that supports the growth of online product distribution. Furthermore, data collection and utilization guidelines are being established to guide planning, development, and technology dissemination within the farming community network in the area."


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Post facebook "ป่าจาก ขนาบนาก"

https://www.facebook.com/Jakkhanabnak

เว็ปไซด์สำนักวิชา

https://arch.wu.ac.th/?page_id=9714