...

Promoting Mental Health Raise the level of the community economy at Ban Nakun


ส่งเสริมสุขภาพจิตยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบ้านนากุน


Agenda : Outreach and Engagement
3.1.3

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 100

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ10
2จินดารัตน์ สมใจนึกสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้รับผิดชอบหลัก45
3กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมรับผิดชอบ45

SDGs ภาษาไทย
  

การระบาดของโควิด-19 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ชุมชนบ้านนากุล เป็นชุมชนหนึ่งของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบในหลายๆ ด้าน โดยจากข้อมูลการสำรวจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) พบว่า มีประชาชนในพื้นที่หลายราย ติดเชื้อโควิด-19 แล้วเกิดภาวะลองโควิด ซึ่งสงผลให้ศักยภาพในการทำงานและการประกอบอาชีพลดลง นอกจากนี้การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งกระทบต่อภาคการเกษตรในชุมชน สูญเสียโอกาสด้านรายได้ จากปริมาณผลผลิตที่มีความต้องการตลาดลดน้อยลง ส่งผลให้กิจกรรมการบริโภคและการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแปรรูปในชุมชน และการให้บริการสินค้าด้านอาหารต่างๆ ในชุมชนปรับลดลงด้วย จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการดำเนินโครงการได้สำรวจข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในชุมชนบ้านนากุน โดยประเด็นสำคัญที่ชาวบ้านเล็งเห็นว่าส่งผลกระทบและอยากได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนคือ ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อสุขภาพจิต ดังนั้น จึงใช้การจัดการปัญหาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้สุขภาพจิตดีขึ้น การดำเนินงานมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำให้สามารถขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน ทั้งกลุ่มแกนนำเดิมและการหากลุ่มแกนนำเพิ่มเติมในชุมชน ให้ความรู้และเสริมทักษะในเรื่องการทำอาชีพ ไปพร้อมกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน มีการชักชวนให้เกิดการรวมกลุ่มและจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน 
ผลลัพธิ์ที่เกิดขึ้น คือ มีคณะกรรมการที่สนใจและสมัครมาร่วมกิจกรรมกับชุมชน เป็นแกนนํา 5 กลุ่ม 1.กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน 2.แกนนํากลุ่มอาชีพ  3.แกนนํากลุ่มจิตอาสา 4.ข้าราชการบํานาญ 5.แกนนําชมรมส่งเสริมสุขภาพ  โดยทั้ง 5 กลุ่มแกนนำมีการประชุมวางแผนก่อนจัดเวที ทบทวนบันไดผลลัพธิ์และทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ ทำให้ได้ข้อสรุปจัดเวทีการให้ความรู้ในประเด็น เรื่องอาชีพเกษตรผสมผสาน ฟื้นฟูกลุ่มอาชีพเสริมและกลุ่มสันทนาการ โดยให้เลือกตามความสมัครใจ มีผู้สนใจสมัครเข้ารวมกลุ่มอาชีพเสริม จํานวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มปลูกผักในครัวเรือนโดยใช้วัสดุในชุมชน จํานวน 32 คน 2. กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง จํานวน 10 คน 3. กลุ่มเลี้ยงไก่จํานวน 8 คน มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง มีการติดตามงาน เก็บข้อมูล แก้ไขปัญหา ประเมินผล และพูดคุยปัญหาเรื่องอื่นๆ ของชุมชนเดือนละ 1ครั้งทุกเดือน
ในด้านสุขภาพจิต มีกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมสันทนาการเดือนละ 2 ครั้ง จัดกิจกรรมขยับกายสบายชีวีเดือนละ 2 ครั้ง โดยการชวนเดินในหมู่บ้าน ชวนรําวงบาโสลบ และเมื่อเสร็จกิจกรรมให้ชวนกันเก็บขยะ กวาดใบไม้ตัดหญ้าข้างทางหรือที่สาธารณะ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการประเมินสุขภาพจิต ก่อนและหลังการดําเนินงานโครงการโดยสํารวจภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้า โดยใช้แบบสํารวจของโครงการนอกจากการใช้แบบประเมินที่วัดออกมาเป็นตัวเลข และประเมินด้านการมีส่วนร่วม พบว่า จํานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจํานวนเพิ่มขึ้น มีการจัดกิจกรรมสันทนาการในชุมชนมากขึ้น เกิดการทํากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือด้านรายได้ โดยมีตัวแทนชุมชนและคณะกรรมการโครงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทําตลาดออนไลน์กับหน่วยจัดการได้ สอนการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มเป็นช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้า การติดตามประเมินผลเชิงผลลัพธิ์กับชุมชนพบว่า แกนนํามีความรอบรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตสามารถรับมือโรคอุบัติใหม่ได้


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The outbreak of COVID-19 in the past 3 years Ban Nakun community is a community of Tha Sala District Nakhon Si Thammarat Province Affected in many ways, based on survey data from village health volunteers (VHVs), it was found that there are many people in the area. infected with COVID-19 Then there was a condition of trying COVID. As a result, the potential for work and occupation is reduced. In addition, the outbreak of COVID-19 has affected the agricultural sector in the community lost income opportunities from the amount of output that the market demand has decreased As a result, the consumption and export activities of agricultural products, food, and consumer goods processed products in the community and providing various food products in the community also decreased From the aforementioned problems, the project committee has surveyed the problems that arise. and directly affects people in Ban Nakun community the important issues that the villagers foresee that affect and want to receive urgent help are Economic and health issues. The operation focuses on developing the potential of the leaders to be able to drive the integrated agricultural occupation group. both the original core group and finding additional core groups in the community Provide knowledge and enhance skills in making a career together with the promotion of mental health and provide learning activities to increase income and reduce household expenses There is a persuasion to form a group and organize a forum to exchange knowledge in the community.
The result is that there are committees who are interested and apply to participate in activities with the community as leaders of 5 groups. 1. Village committee group 2. Leaders of professional groups 3. Leader of the volunteer group 4. Pensioners 5. Leaders of health promotion clubs, where all 5 groups have a planning meeting before organizing the forum. Review the results ladder and review the available data. resulting in the conclusion of organizing a forum to educate on the issue of a career in agriculture rehabilitating the occupational groups and recreational groups by choosing voluntarily. There were 3 groups of people interested in joining the supplementary occupation groups: 1. Household vegetable growing group using community materials, 32 people 2. The fish farming group, 10 people 3. a chicken raising group of 8 people and a group of community development volunteers of 1 group of 30 people. to follow up and evaluate the results of project activities Follow up work, collect data, solve problems, evaluate results, and discuss other issues. of the community per month 1 time every month. To drive the work according to the plan and adjust the plan to achieve the objectives. A group of community development volunteers organized recreational activities twice a month, organized activities to move the body and live comfortably twice a month by inviting village walks. inviting “Basalob” to dance and when the activity is finished, invite each other to collect garbage sweep leaves, and mow grass on the side of the road or public places Participants were assessed for their mental health. before and after the project implementation by surveying the risk of depression by using the project's survey, in addition to using the numerical assessment form Assessment of mental health can be seen as the number of people participating in the activity increasing. There are more recreational activities in the community. The activities of the family together increased. There is also income assistance. With community representatives and project, committees join to exchange knowledge about online marketing with the management unit. Teach how to use online media as a channel to distribute products. Outcome evaluation with the community found that Leaders are well-versed in physical health. Mental health can cope with emerging diseases and can be extended to the project participants to have the potential to manage. and solve household problems.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/