...

Development of healthcare and drug advice method for patients and village health volunteers Pradu Hom Subdistrict Nakhon Si Thammarat Province


โครงการพัฒนาวิธีการการดูแลและให้คำแนะนำเรื่องยาของผู้ป่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านตำบลประดู่หอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Teaching and Learning
3.3.2

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 91.6

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ฉวีวรรณ คล่องศิริเวชสำนักวิชาเภสัชศาสตร์หัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

       โครงการพัฒนาวิธีการการดูแลและให้คำแนะนำเรื่องยาของผู้ป่วยและอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านตำบลประดู่หอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่หอม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ร่วมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงด้านการดูแลสุขภาพให้กับหน่วยบริการด้านสุขภาพระดับชุมชน (รพ.สต.) และกลุ่มแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลประดู่หอม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและชุมชนบ้านประดู่หอม และแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการใช้ยาในระดับชุมชน  โดยการร่วมวิเคราะห์และประเมินปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน มีการจัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับคนในชุมชนและสหสาขาวิชาชีพ และการลงเยี่ยมบ้านในครัวเรือนที่มีปัญหาด้านการใช้ยา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการดูแลผู้ป่วยด้านยาและการให้คำแนะนำด้านการใช้ยาให้กับผู้ป่วยและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างรากฐานองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง โดยการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกลุ่มแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลผู้ป่วยในระดับครอบครัว (care giver) เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 คือ การทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ และสอดคล้องกับตัวชี้วัด ของ THE Impact Ranking Education ข้อ 3.3.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมในระดับครัวเรือนและแกนนำ อสม. และเกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการในรูปแบบของ Social Engagement ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา PHA62-463 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปฏิบัติ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สามารถฝึกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนสอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อ 4.3.4 และข้อ 17.2.1 

       โครงการนี้เกิดจาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่หอม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนเจ้าหน้าที่รพ.สต และ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 43 คน และผู้ดูแลผู้ป่วยในระดับครอบครัว ของผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ครอบครัว ผลการประเมินโครงการพบว่า คะแนนความรู้ของผู้เข้ากิจกรรมก่อนการอบรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 12.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.2 และมีผลการทดสอบหลังการอบรมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.2 โดยร้อยละของความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม ซึ่งแแสดงให้เห็นว่าหลังจากการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานยา การจัดเก็บยา และการใช้ยาเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ส่งต่อไปยังประชาชนในชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและเห็นความสำคัญในการใช้ยารักษาโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The social engagement project titled “The development of methods for caring and giving advice about medicines to patients and public health volunteers. of Ban Pradu Hom Subdistrict Health Promoting Hospital, Nakhon Si Thammarat Province” organized by the School of Pharmacy Walailak University in collaboration with Ban Pradu Hom Subdistrict Health Promoting Hospital, which is the main sector in caring for and promoting the health of people in that area. The objective is to integrate knowledge in pharmacy. for public health care together with transferring knowledge and acting as a health care mentoring section for community health service units and the village health volunteer leaders (VHVs), Praduhom Subdistrict. In addition, this project aims to promote good health for the people and the Ban Pradu Hom community. and solve health and drug use problems at the community level. The procedure of community health development consists of the participation of analyzing and evaluating health and environmental problems within the community. A forum is organized to exchange experiences of working with people in the community and interdisciplinary fields. Moreover, the project sets the section of the village health volunteers to participate in daily home visits with the training approach concerned about drug use problems. This would lead to the development of methods for caring for patients with medicines and providing medication advice to patients and village volunteers. And supporting the creation of a foundation knowledge regarding drug use at the community level that focuses on the elderly with chronic diseases by developing knowledge alongside village health volunteer leaders (VHVs) and patient caregivers at the family level (caregivers) to achieve participatory healthcare at the household and community levels. This is related to Sustainable Development Goal 3: ensuring a healthy living environment and promoting the well-being of all, and it is consistent with the indicators of THE Impact Ranking Education, section 3.3.2; Walailak University delivers outreach programs in the local community to improve health and well-being in the community to treat disease for community members: the elderly, bedridden patients (disadvantaged people), and immigrant who come to receive treatment at the Subdistrict Health Promotion Hospital. Moreover, there is an integration of teaching and academic services in the form of Social Engagement to be utilized in solving problems, developing communities/society, and developing teaching and learning in the PHA62-463 Family and Community Pharmacy course, that 4th Pharmacy students can practice in the community areas which are the educational outreach activities beyond campus consistent that related to the indicators of THE Impact Ranking Education, sections 4.3.4 and 17.2.1.  

This project also integrates cooperation between WU and Ban Pradu Hom Subdistrict Health Promotion Hospital. The activities were attended by the staff of the Subdistrict Health Promotion Hospital and village volunteers. There were a total of 43 people and family caregivers of 3 families of bedridden patients. Project evaluation results found that pre-training knowledge was calculated as an average score of 12.9 points out of a total score of 15 points, accounting for 86.2 percent. There was a post-training knowledge result calculated as an average score of 14 points out of a total score of 15 points, accounting for 93.2 percent. The percentage of knowledge post-training practice was higher than pre-training practice. It shows that post-training practice, the most of participants had increased knowledge and understanding information related to taking medicine, storing medicine, and using various special medicine techniques can be passed on to the people in the community for which they are responsible. So that people in the community can use medicine correctly and see the importance of using medication to treat chronic diseases.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

website สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://pharmacy.wu.ac.th/ส-เภสัชศาสตร์-ม-วลัยลักษ-2/

-

-