...

Developing Occupational Skills for Socially and Environmentally Responsible Seafood Processing Among Local Fishermen Nakhon Si Thammarat Province Packaging and Promotional design activities


การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารทะเลอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประมงพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราชกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์


Agenda : Outreach and Engagement
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.4

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 97.60

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ทรงพันธุ์ จันทร์ทองสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปหัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นเริ่มมีมากขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาต่าง ๆ ในอดีตที่เข้ามาทำกิจกรรมขยายผลทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทั้งที่วางจำหน่ายได้แล้วและอยู่ในระหว่างของการพัฒนาเพื่อสร้างจุดขาย อย่างไรก็ตามยังต้องมีการยกระดับรูปแบบของสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งในบางพื้นที่ยังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่โดยเชื่อมโยงแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ จากการสำรวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพื้นที่พบว่า ชุมชนประมงชายฝั่งมีความต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการยกระดับการแปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์อัตลักษณ์ชุมชน การยืดอายุผลิตภัณฑ์ การจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างร้านอาหารชุมชนต้นแบบ แบบมาตรฐานผู้ผลิตสินค้าชุมชน แบบเพื่อขอประเมินมาตรฐานฮาลาล  รวมถึงการนำรายการสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางตลาดสินค้าแบบออนไลน์ด้วยการยกระดับแอปพลิเคชันที่มีอยู่เพื่อรวบรวมรายการสินค้าอาหารทะเลที่มีคุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีช่องทางการขายในรูปแบบเข้าถึงได้ง่ายในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19

ดังนั้นโครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ นี้จึงมีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาสินค้าประมง อัตลักษณ์ในพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย สะอาด ได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครวมทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าของชุมชนประมงชายฝั่งมากยิ่งขึ้น โดยโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และยกระดับรูปลักษณ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิม เสริมความเข้มแข็งด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดูสะอาด ปลอดภัย และนำเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาร้านอาหารชุมชนต้นแบบ และการนำรายการสินค้าประมงชายฝั่งบรรจุขายในช่องทางแอปพลิเคชั่น LayKhon ที่ได้มีการพัฒนาก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างศูนย์รวมช่องทางการขายสินค้าประมงชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

In the coastal areas of Nakhon Si Thammarat, more and more groups are gathering to create complementary professions that are in line with the local environment. This is due to the support of the government, the private sector, and various development organizations. In the past, this activity expanded the availability and development process of products to create sales points. However, it is still necessary to upgrade the forms of various commodities. Including in certain regions, it is also necessary to develop products through links to display the identity of that region. Based on a survey of the needs of local fishermen, Coastal fishing communities need knowledge and technology to strengthen processing and create new products that align with their community identity. Extended product life, product classification, packaging design, brand creation, prototype community restaurants, community manufacturer standards Halal Standard Evaluation Form This includes collecting food lists by upgrading existing applications and introducing products and product lists into online market channels. Nakhon Si Thammarat Province


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

เว็บไซด์ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/archives/23000