...

Golden Homestays : Embrace Elders, Experience Culture


ชานชรา : กอดผู้เฒา่ เล่าวัฒนธรรม


Agenda : Outreach and Engagement
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.1.2

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 90

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1เมดินา อดุลยรัตน์วิทยาลัยนานาชาติหัวหน้าโครงการ87
2วศิน ประดิษฐศิลป์วิทยาลัยนานาชาติคณะทำงาน7
3สุชิตา มานะจิตต์วิทยาลัยนานาชาติคณะทำงาน6

SDGs ภาษาไทย
  

ด้วยกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน วัยแรงงานจำต้องย้ายถิ่นไปในพื้นที่เขตเมืองเพื่อทำงาน คงเหลือแต่ผู้สูงอายุไว้ที่หมู่บ้าน ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาความโดดเดี่ยวและความเหงา โครงการชานชรา กอดผู้เฒ่า เล่าวัฒนธรรม ภายใต้การสนับสนุนของวิทยาลัยนานาชาติ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินโครงการโดย อ.เมดินา อดุลยรัตน์ อ.ดร.วศิน ประดิษฐ์ศิลป์ และ อ.ดร.สุชิตา มานะจิต  เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โครงการชานชรา กอดผู้เฒ่า เล่าวัฒนธรรมมุ่งหวังที่จะขจัดปัญหาความโดดเดี่ยวเหงาของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 5,6 และ 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยเป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ เพื่อขจัดความเหงาให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านสระบัว ในถุ้งและหน้าทัพ และเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

ในปีแรก โครงการมุ่งหวังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ข้อ 4 ซึ่งเน้นการศึกษาที่เน้นคุณภาพและมอบโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อตอบโจทย์ SDG ข้อ 17.2.1 ซึ่งเน้นความสำคัญของการร่วมมือกับองค์กรในพื้นที่และหน่วยงานรัฐบาลในการสร้างนโยบาย SDG ทั้งนี้ โครงการชานชรานี้ ไม่เพียงแต่มุ่งหวังขจัดความเหงาในหมู่ผู้สูงอายุและเพื่อสร้างรายได้เสริมเท่านั้น หากแต่ต้องการสร้างบรรยากาศในบ้านของผู้สูงอายุที่เปี่ยมไปด้วยความเอื้ออาทร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ความรู้ และมรดกวัฒนธรรมกับแขกของตน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

ณ ขณะนี้โครงการกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานในเฟสแรกซึ่งเป็นการฝึกอบรมการจัดการโฮมสเตย์เบื้องต้น โดยเฟสที่สองจะเป็นการจัดตั้งและโปรโมทโฮมสเตย์ต่อไป


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Golden Homestays: Embrace Elders, Experience Culture, led by Lecturer Medina Adulyarat of Walailak University International College, is a visionary project dedicated to addressing the pervasive issue of loneliness among the elderly in M.5-7, Thasala subdistrict, Thasala district, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. At its core, this project is not only a beacon of hope for the elderly residents of Srabua, Naithung, and Nathap villages but also a testament to our commitment to achieving Sustainable Development Goals (SDGs). In alignment with Sustainable Development Goal 4, which emphasizes inclusive and equitable quality education and lifelong learning opportunities, and SDG 17.2.1, which underscores the importance of forming alliances with regional NGOs and government bodies for SDG policy implementation, this project is poised to make a significant impact. With the twin goals of alleviating isolation and providing economic opportunities for the elderly, this initiative seeks to create a nurturing environment where the elderly can share their life experiences, knowledge, and cultural heritage with guests while also promoting local tourism. This project, now in its implementation phase after successful training and setup, is poised to make a profound impact on the lives of the elderly and the vitality of the community.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่