...

Development of New Mold Design for Making a Deep Fried Crab Meat Roll


การออกแบบและพัฒนาแบบพิมพ์สำหรับขึ้นรูปหอยจ๊อรูปลักษณ์ใหม่


Agenda : Research and Innovation
2.5.1
2.5.2
2.5.3

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95.00

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ประชิด สระโมฬีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

การออกแบบและพัฒนาแบบพิมพ์สำหรับขึ้นรูปจ๊อปูรูปลักษณ์ใหม่

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเล และมีผลผลิตทางการประมงเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ใช้กับประชาชนในเขตพื้นที่ชายฝั่ง การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นเริ่มมีมากขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาต่างๆ ในอดีตที่เข้ามาทำกิจกรรมขยายผลทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทั้งที่วางจำหน่ายได้แล้วและอยู่ในระหว่างของการพัฒนาเพื่อสร้างจุดขาย อย่างไรก็ตามยังต้องมีการยกระดับรูปแบบของสินค้าต่าง ๆ จากการสำรวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงในพื้นที่พบว่า ชุมชนประมงชายฝั่งมีความต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการยกระดับการแปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์อัตลักษณ์ชุมชน การออกแบบและพัฒนาแบบพิมพ์สำหรับขึ้นรูปปูจ๊อรูปลักษณ์ใหม่นี้ จึงมีเป้าหมายการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐาน เพิ่มความสามารถในการผลิต รวมทั้งการพัฒนาสินค้าประมง    อัตลักษณ์ในพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย สะอาด ได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครวมทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าของชุมชนประมงชายฝั่งมากยิ่งขึ้น

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ภายใต้โครงการการออกแบบและพัฒนาแบบพิมพ์สำหรับผลิตจ๊อปูรูปลักษณ์ใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป กลุ่มบ้านเรือปู แพปูอภิวรรณ หมู่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาแบบพิมพ์จ๊อปูรูปลักษณ์ใหม่ เพื่อปรับปรุงและยกระดับความสามารถในการผลิต ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยสามารถลดต้นทุน ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน ลดแรงงานการผลิต

             กระบวนการพัฒนาต้นแบบพิมพ์จ๊อปูรูปลักษณ์ใหม่ โดยพัฒนาจากกระบวนการดั้งเดิมที่มีการใช้เชือกผูกมัดเส้นของจ๊อปูให้เป็นลูกๆ ซึ่งวิธีการนี้จะต้องใช้เวลานานในมัดให้ครบแต่เส้น แล้วนำจ๊อปูแต่ละเส้นที่ถูกมัดเป็นลูกๆนำเข้าไปนึ่งในซึ้งให้สุก เมื่อนำจ๊อปูแต่เส้นออกจากซึ้งแล้วต้องมีกระบวนการแกะเชือกออกอีกครั้งนึง ซึ่งใช้เวลาในการผูกและแกะเชือกประมาณ 1.30 นาที/เส้น ต่อมาได้มีการใช้แบบพิมพ์อลูมิเนียม ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมครึ่งซีก เมื่อทำการม้วนเส้นจ๊อปูแล้วนำมาวางและกดลงในช่องวงกลมครึ่งซีกนี้ ทำให้เกิดการแบ่งเส้นของปูจ๊อออกเป็นลูกๆ โดยใช้เวลาประมาณ 25.50 วินาที/เส้น ในโครงการนี้ได้ทำการออกแบบและพัฒนาแบบจ๊อปูที่สามารถลดเวลาการผลิตและทำให้ได้คุณสมบัติทั้งขนาด ความสมมาตร และความแน่นของปูจ๊อ โดยการใช้โปรแกรม AutoCAD ที่นักศึกษาได้เรียนในรายวิชา PEP63-201 การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing II) ออกแบบแม่พิมพ์ให้มีลักษณะครึ่งวงกลมที่สมมาตรทั้ง 2 ด้าน เมื่อวางเส้นของปูจ๊อแล้วกดลงมาจะทำให้แบ่งจ๊อปูออกเป็นลูกๆได้ขนาดเท่ากันพอดี จ๊อปูที่อยู่ในพิมพ์มีลักษณะที่สวยงามยิ่งขึ้น กล่าวคือจ๊อปูที่ได้มีขนาดสมมาตรเท่ากันทุกด้าน เนื้อสัมผัสแน่นขึ้น ใช้เวลาในกระบวนการการผลิตประมาณ 17 วินาที/เส้น ทำให้ประหยัดเวลาในการผลิตและลดการใช้แรงงานในการผลิตได้


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Development of a new mold design for making a deep-fired crab meat roll (Hoijo)

               Nakhon Si Thammarat Province is a province that has a border with the sea coast. Fisheries products are the main products that generate income for people in coastal areas. Group gatherings to create additional careers that are consistent with the local context are becoming more common in the coastal areas of Nakhon Si Thammarat Province. This is due to support from the government, private sector, and various development organizations. In the past, having come to do expansion activities has resulted in products that are already available for sale and are in the process of being developed to create sales points. However, there is still a need to upgrade the format of various products. A survey of the needs of a sample of fishermen in the area found that coastal fishing communities are in need of knowledge and technology to upgrade their processing. Creation of new products that meet community identity designing and developing a mold for molding this new look of Hoijo. Therefore, there is a goal of upgrading the quality of existing products to meet standards, and increase productivity, including the development of fishery products. The local identity is contemporary, clean, and certified products. Build confidence among consumers and increase opportunities to sell products to fishing communities.

            A member of the Center Academic Service of Walailak University visited the area to drive mission work with society (Social engagement) under the project to design and develop molds for producing new-look Hoijo. Assistant Professor Dr. Amornsak Sawasdee, together with Assistant Professor Dr. Prachid Saramolee, School of Engineering and Technology, provide advice to entrepreneurs who make processed seafood products. Ban Ruea Pu Group, Pae Pu Apiwan at village No. 1, Pak Nakhon Subdistrict, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. We were aware of the need to develop a new look for the mold. To improve and raise the level of production ability, both quality and quantity. It can reduce costs, save time, and reduce work steps and production labor.

              The process of developing a prototype of a new look is developed from the traditional process where the rope was used to tie the line of Hoijo into children. This method will take a long time to complete each line. Then bring each line of crab chop that is tied into a ball and steamed in a steaming pot until cooked. When removing the Hoijo line from a steaming pot, there must be a process of removing the rope again. which takes about 1.30 minutes/line to tie and unwrap the rope. In this project, we have designed and developed a joint that can reduce production time and achieve properties in terms of size, symmetry, and firmness Hoijo. By using the AutoCAD program that the students learned in the course PEP63-201 Engineering Drawing II. They designed the mold to have a semicircle that is symmetrical on both sides. The crabs turn out to be exactly the same size. Hoijo has a more beautiful appearance. That is, the resulting Hoijo has the same symmetrical size on all sides. The texture is firmer. It takes about 17 seconds per line in the production process, which saves production time and reduces labor usage in production.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Website มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/en/archives/21828