...

Development of The Edible-nest Swiftlet Industry: Thailand Swiftlets farming


การพัฒนาอุตสาหกรรมรังนกแอ่นจากบ้านนกแอ่นกินรังไทย


Agenda : Sustainability and Stewardship
1.4.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 95

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ปิยชาติ สึงตีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปหัวหน้าโครงการ10
2ทรรศนะ นวลสมศรีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะทำงาน90

SDGs ภาษาไทย
  

ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมรังนกแอ่นจากบ้านนกแอ่นกินรังไทย เป็นชุดโครงการวิจัยพัฒนาต่อยอดจาก ชุดโครงการวิจัย โครงการการจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจรังนกบ้านไทย ในยุค COVID 19 เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อยกระดับธุรกิจรังนกนางแอ่นและบ้านนกแอ่นกินรังประเทศไทย จากการดำเนินการชุดโครงการวิจัยเดิม คณะนักวิจัยพบว่าการเปิดพื้นที่องค์ความรู้ให้กับกิจการบ้านนกแอ่นกินรัง ยังมีช่องว่างขององค์ความรู้ ที่ควรพัฒนาต่อยอดออกไป จึงนำสู่การดำเนินการต่อยอดในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมรังนกแอ่นจากบ้านนกแอ่นกินรังไทย ที่วางกรอบของการศึกษาไว้จากฐานของความต้องการของผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นกินรัง ที่ได้รับมาก่อนหน้า โดยมีโครงการวิจัยร่วมดำเนินการภายใต้การแผนอำนวยการฯ ดังนี้

    (1) การศึกษาพฤติกรรมการออกหากินของนกแอ่นกินรัง

    (2) กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการบริหารจัดการการประกอบธุรกิจบ้านนกแอ่นกินรัง : แนวทางในการพัฒนากฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น

    (3) ธุรกิจลานประมูลรังนกจากตึกรังนกไทย

    (4) การศึกษาปัจจัยบ้านรังนกที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

    (5) การพัฒนาคุณภาพรังนกของตึกรังนกในประเทศไทย

    โดยชุดโครงการวิจัยดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลัก (Core SDGs)

ประเด็นที่ 1 No Poverty ข้อย่อยที่ 1.4.1 Local start-up assistance เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เนื่องเพราะด้วยวัตถุประสงค์ตั้งต้นของชุดโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อต้องการยกระดับธุรกิจตึกรังนกแอ่นของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาชาติได้ ซึ่งการจะไปถึงเป้าประสงค์ของชุดโครงการในระยะยาวได้นั้น จำเป็นจะต้องกลับมาให้ความสำคัญกับจุดตั้งต้นของธุรกิจดังกล่าวคือผู้ประกอบการายย่อยซึ่งยังขาดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตึกรังนก รวมถึงยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอยู่มาก ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของชุดโครงการที่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุดโครงการคือ ผู้ประกอบการธุรกิจตึกรังนกทั้งรายใหม่และเก่าที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจดังกล่าวให้มีมั่นคงต่อไปในระยะยาวได้ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการให้ดีขึ้นได้ด้วย

 มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (Related SDGs) ของชุดโครงการดังนี้

ประเด็นที่ 4.3.4 Education outreach activities beyond campus การจัดการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยให้กับผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นกินรัง ได้เรียนรู้เพิ่มเติมความรู้และพัฒนาวิธีการทำงานการประกอบธุรกิจภายใต้ระบบความรู้ 

ประเด็นที่ 17 Partnerships for the Goals ข้อย่อยที่ 17.2.1 Relationships with regional NGOs and government for SDG policy ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม,สมาคม และชมรม และเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นหัวข้อดังกล่าว ทางชุดโครงการวิจัยฯ จึงได้ทำแบบความร่วมมือระหว่างชุดโครงการวิจัยกับทางสมาคมหรือชมชมรมผู้เลี้ยงนกแอ่นกินรังในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงที่จะนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมหลักของส่วนนี้คือการจัดประชุมกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนสองครั้ง คือครั้งที่ 1 ดำเนินการจัดในช่วงการเริ่มต้นดำเนินงานวิจัยตามแผนซึ่งจะให้แต่ละโครงการวิจัยย่อยได้นำเสนอเปิดตัวโครงการและสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป ขณะที่การจัดประชุมกับกลุ่มเป้าหมายครั้งที่สองดำเนินการในช่วงก่อนสรุปผลและปิดโครงการเพื่อการนำส่งองค์ความรู้ที่แต่ละโครงการวิจัยย่อยผ่านชุดโครงการได้ดำเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ดังกล่าวสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งคือบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจตึกรังนกที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ รวมถึงบุคลที่สนใจในการหาข้อมูลเพื่อการประกอบธุรกิจดังกล่าวนี้ในอนาคตด้วย

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

The research and development project for the Development of The Edible-nest Swiftlet Industry: Thailand Swiftlets farming is a project that extends from the Knowledge Management, Technology, and Innovation Project to enhance the Thai backyard poultry business during the COVID-19 era for economic recovery. The objective of this study is to elevate the business of The Edible-nest Swiftlet Industry  in Thailand. Through the previous research project, the research team identified gaps in knowledge sharing for the The Edible-nest Swiftlet Industry, which should be further developed. This led to the continuation of activities to promote and support research within the project framework for the development of the Edible-nest Swiftlet Industry and Thailand Swiftlets farming . The study is based on the needs of the Edible-nest Swiftlet Industry  entrepreneurs received previously, and it is conducted as part of the action plan. As follow

1.Study of the foraging behavior of Edible-nest swiftlet

2.Model Law on Swiftlet House Management: Guidelines for Local Legislation and Ordinance

3.Bird's Nest Auction Business of Swiftlet House in Thailand

4.Success Factors of the Swiftlet House in Thailand

5.Upgrading the bird's nest quality of swiftlet House in Thailand

This passage discusses how the research project aligns with the first Sustainable Development Goal (SDG), "No Poverty," specifically targeting sub-goal 1.4.1, which focuses on local startup assistance to increase income and reduce expenses. The project's initial objective is to elevate the Thai free-range chicken coop business to international competitiveness.

To achieve the long-term goals of the project, it's essential to emphasize the starting point of the business, which is the small-scale entrepreneurs lacking various knowledge aspects related to Thailand Swiftlets farming businesses. They also lack support from government agencies. Therefore, the project's main target audience is both new and existing Thailand Swiftlets farming  business entrepreneurs who will collaborate and exchange knowledge to develop and sustain their businesses in the long term. This, in turn, will contribute to improving the quality of life for these entrepreneurs.

The passage describes that the related Sustainable Development Goal (SDG) for the project is "Partnerships for the Goals," 

particularly sub-goal 4.3.4 Education outreach activities beyond campus and 17.2.1, which focuses on establishing relationships with regional NGOs and the government for SDG policy. The project aims to involve entrepreneurs, associations, and clubs in alignment with this SDG. To achieve this, the research project has collaborated with local associations or clubs of free-range chicken farmers in the target areas of Nakhon Si Thammarat province and nearby areas. The primary activity in this regard involves conducting two meetings.

The first meeting takes place at the beginning of the research project, where each sub-project presents its work and surveys the needs of the target group. The data gathered during this meeting informs future research activities.

The second meeting occurs before concluding the project, where data is collected and analyzed from the research studies. The project aims to share the knowledge gained through these sub-projects with the target group, including both new and existing chicken coop business entrepreneurs who have been part of the project since its inception. Additionally, the project aims to engage individuals interested in gathering information for future involvement in this type of business.

The research results will be presented in two forms:

Research Meetings for Knowledge Dissemination: These meetings will serve as a platform to share the knowledge generated from the research work. Researchers will gather to present their findings and insights, fostering discussion and knowledge exchange among participants.

Development of Research Handbooks: Each sub-project within the research will produce a handbook or guidebook containing the knowledge and insights gained from their specific research activities. These handbooks will be created with the aim of disseminating the research findings to a wider audience and promoting public awareness and understanding.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Post Face Book ศูนย์การเรียนรู้บ้านรังนกไทย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=661047336041343&set=pcb.661047422708001

รังนกนางแอ่นกับการกลับมาของดินแดนใต้ลม WU Blogs

https://blog.wu.ac.th/?p=11636

-

-

Post Face Book ศูนย์การเรียนรู้บ้านรังนกไทย/ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณะ

https://www.facebook.com/100064082469668/videos/pcb.578747657604645/753166642865545